МВР

ОД Сливен

 

Отчет за дейността на ОДМВР – Сливен за 2012г.


А Н А Л И З НА ДЕЙНОСТТА НА ОДМВР-СЛИВЕН за  периода  01.01.2012 – 31.12.2012 г.

Настоящото резюме обхваща основната част от дейността на областната дирекция на МВР в Сливен през 2012 г., изложена в Отчет-анализ на дирекцията. На основание статистически данни за състоянието на оперативната обстановка, постигнати резултати и направени изводи в него.

Демографска  характеристика  и  фактори,  определящи  динамиката  на  оперативната  обстановка  в  Сливенска  област  през  2012 година
Област Сливен е разположена на площ от 3 544 км2.  Населението в областта, на основание огласените статистически данни от Преброяване 2011, е 197473 жители. Населените места в областта са 111, от които 6 града и 105 села.
ОДМВР - Сливен обслужва териториите на четири общини с разкрити 4 районни полицейски управления и 6 полицейски участъка:
• РУП - Сливен: обслужвана територия  от 1367 км2 , с население 125 268 жители. Към РУП са разкрити полицейски участъци “Надежда”, “Запад” и “Петолъчка”.
• РУП - Нова Загора: обслужвана територия от 878 км2, с население 39 010 жители. Към РУП е полицейски участък “Шести”.
• РУП - Котел: обслужвана територия от 858 км2 , с население 19 391 жители. Организационно включени към полицейското управление са полицейските участъци “Градец” и “Ябланово”.
• РУП - Твърдица: обслужвана територия от 442 км2, с население 13 804 жители.
Основните фактори, влияещи върху динамиката на оперативната обстановка в региона през 2012 година  са следните :
- Наличие на компактни маси население с ромски произход в редица населени места.  По-голямата част от това население е неработещо, ангажирано основно в сезонни селскостопански дейности и разчитащо главно на помощи;
- Преминаването през обслужваната територия  на  важни  транспортни  артерии, като  пътища:  автомагистрала ”Тракия” км. 229+286 – км. 273+820 или обща дължина км. 44+534; I-6, I-7, II-48, II-53, II-66,  с  висока  целогодишна  натовареност  на  движението,  усложнява  обстановката  по  линии  на  “Пътен контрол”,  “Противодействие на криминалната престъпност” и “Престъпления по пътищата”. Съществен криминогенен фактор са пътен възел “Петолъчка” и някои обособени TIR паркинги на обслужваната територия, превърнали се в естествено сборище на криминално проявени лица;
- Безработицата в областта е по-висока от средната за страната;
- В с. Баня, община Н. Загора, функционира Регистрационно-приемателен център за бежанци. Прогнозата за величината на тази категория лица е към рязко увеличаване на техният брой;
- През обслужваната територия преминават газопровод и продуктопровод на “Лукойл”, които са обект на чести престъпни посегателства;
- На територията на областта  са разположени два големи язовира (“Жребчево” и “Асеновец”), чиято постоянна охрана е от важно значение за безопасността на местното население.

Организация  и  управление
 Управленската дейност на областната дирекция се основава на утвърдения от Главния секретар на МВР годишен план с рег. № 2371/16.02.2012. Същият е изготвен върху основата на определените приоритети в дейността на МВР за същия планов период и се разглежда като логичен резултат и следствие на изводите, оценките, предложенията и визираните в отчет-анализите на отделните структурни звена, насоки за оптимизиране на дейностите. Годишният управленски план е съобразен със специфичните особености на оперативната обстановка на обслужваната територия и очертаните криминогенни тенденции в средносрочен план.

Структура  и  интензивност  на  криминалната  престъпност
През 2012 г. регистрираните престъпления са 2729, спрямо 2770 за 2011г..  Регистрирани са 41 престъпления по-малко, което в процентно отношение се явява намаление с 1,5%.
 Структурата на регистрираната престъпност през 2012 г. запазва основните си характеристики в сравнение на същия период на предходните години.
През 2012 г. най-голям остава делът на престъпленията против собствеността 1969 (1945 за 2011г.). Наблюдава се увеличение със 1,2%.  Данните формират съотношение 72.15% (70.22%-2011г.) на престъпленията против собствеността от общата престъпност. 
Следват общоопасните престъпления 464 (482-2011г.), намаление с 3.7% и с дял от 17.0% (17,40%-2011г.). Другите криминални престъпления са 155 (196-2011г.) с намаление  20,9%  и с дял 5.68% (7.08%). Престъпленията срещу личността са 120 (130-2011г.), намаление с 7.7% и с дял 4.40% (4,69%-2011г.).
Престъпления против личността (115чл.-159чл.от НК):умишлени убийства- 3 (2-2011г.) ; опит за убийство - 1 (3-2011г.); отвличане – 2 (5-2011г.); изнасилвание – 8 (6-2011г.) и  2 опита за изнасилване, през 2011г. е регистриран един.
Грабежи(чл.198-чл.200 от НК):През 2012 г. на територията на ОДМВР Сливен са регистрирани общо 32 (33-2011г.) грабежа.
Престъпления срещу собствеността: Увеличено е общото равнище при кражбите - 1776 (1748-2011г.). От тях взломни 383 (213-2011г.), кражби на части и вещи от МПС 102 (79-2011г.) и  джебчийски 72 (19-2011г.).
Престъпления свързани с наркотични вещества: Общо образуваните досъдебни производства, за престъпления свързани с наркотични вещества, са 55 (52-2011г.) на брой, като от тях разкрити са 33 (33-2011г.). Наблюдава се тенденция на намаление на заявителските материали във връзка с отглеждане на растения за наркотици, като за  2011 г. те са 11, а за 2012 г. -  7.

Разкриваемост  на  криминалните  престъпления
Общият процент на разкриваемост на криминални престъпления през 2012 е 43.61%, спрямо 41.66% за 2011г.. ОДМВР-Сливен е на 13-то място сред областните дирекции в страната по този показател. Допълнителният процент на разкриваемост, т.е при отчитане на разкритите престъпления през отчетния период, но регистрирани през минали периоди престъпления, е 50.15% (48.62%-2011г.).
От регистрираните 2729 (2770-2011г.) престъпления са разкрити 1190 (1154-2011г.). Допълнително са разкрити 358 (375-2011г.). През периода 2529 (2291-2011г.) са регистрираните престъпления срещу неизвестен извършител.  От тях в периода са разкрити 995 (763-2011г.) с процент на разкриваемост 39.34% (33.30%-2011г.).
В края на отчетния период количествата на иззетите наркотични вещества са както следва: хероин - 244,19 гр.; амфетамин – 1527 гр. канабис - 16,66 кг. На територията, обслужвана от ОДМВР- Сливен, са проведени 36 специализирани полицейски операции по линия “Наркотици”. Проверени и профилактирани са 90 наркосборища, питейни и  увеселителни заведения и 117 училищни райони. Разкрити  са 7 нови  наркосборища и места за продажба на наркотични вещества.
През 2012 г., от регистрираните престъпления са разкрити 1322 (1439-2011г.) извършители на криминални престъпления, от които 125 (151-2011г.) жени, 179(184-2011г.) непълнолетни. Разкритите през 2012 година криминални престъпления (включително регистрираните в минали период) са 1549 (1532 за 2011 г.). Като извършители са установени 1794 (1847-2011г.), от тях в категорията на лица с предишни осъждания попадат 672 (745-2011г.). Извършените от тях престъпления са 733 (766-2011г.). Непълнолетните извършители са 234 (233-2011г.) , което в процентно отношение е 13,04%. Малолетните извършители в отчетния период са 93 (51-2011г.) , което в процентно отношение е 5.18% (2.76%-2011г.) от извършителите. 

Структура  и  интензивност  на  икономическата  престъпност

Заявените икономически престъпления през периода в ОДМВР Сливен са 378. Нивото на заявената икономическа престъпност е намаляло в сравнение с периода на 2011 г., когато в областната дирекция са заявени в повече 120 престъпления. В сектор „Противодействие на икономическата престъпност” е налице намаление от 32 заявителски материала в сравнение с заявените 323 през 2011 г. Запазено е нивото на заявените тежки икономически престъпления.
Регистрираните икономически престъпления са 213. Нивото на регистрираната икономическа престъпност е намаляло в сравнение с периода на 2011 г. и 2010 г. когатов са регистрирани съответно 244 и  279 престъпления.
Най-разпространени икономически престъпления през периода са били престъпленията против стопанството – 119. Най–много от този дял са регистрираните престъпления против паричната и кредитната система. Следват ги документните престъпления 51. На следващо място са престъпления свързани със собствеността 40 броя, където са и измамите 20 (37-2011г.). Наблюдава се значително намаление на регистрираните престъпления измами, които в голяма част са т.нар.”измами по телефона”. В тази посока е създадена добра организация и модел за работа по тях и съчетано с превантивната дейност и разяснителна кампания в средствата за масова информация води до добри резултати. 


Разкриваемост  на  икономическитe  престъпления

Общият процент на разкриваемост на икономически престъпления през 2012 г.  е 39,91% спрямо 49.18% за миналата. Допълнително са разкрити 136 (209-2011г.) престъпления, регистрирани през минали периоди.
Показателят, който най-реално отразява ефективността на работата на оперативната работа по икономическа линия е коефициента, изразяващ отношението между броя на регистрираните икономически престъпления /образуваните досъдебни производства от прокуратурата и в дирекцията/  и заявените икономически престъпления за периода. За 2012 г. това е 56%. За 2011 г.  този показател е съответно 49%, а за 2010 г. - 54%. 
 
Досъдебно  производство
 
През 2012 г.  в ОД МВР Сливен са разследвани общо 4478 досъдебни производства (4485 за 2011 г.). От тях: новообразуваните са 3489 срещу 3485 за 2011г.; приключени 3852 досъдебни производства, срещу 3826 за 2011 г. което е с  26  повече. От тях с мнение за съд са  1307 срещу 1411 за 2011 г. ; прекратените са 973 (942 – 2011г.) ; с мнение за спиране са 1608 (1473-2011г.).
По-голямата част от разследваните ДП са приключени в двумесечен срок - 2223, до 6 месеца  - 1298, разследваните производства над 6 месеца са 127.
Останалите на производство са 626 срещу 659 дознания за 2011 г.  Средната натовареност на общо разследваните дела е 109 срещу 109 за 2011 г.  Повдигнато е обвинение на 1816 лица.

Охранителна  дейност

Служителите от “Териториална Полиция” на ОДМВР - Сливен са приключили за 2012 г.  4125 преписки (4543 за 2011 г.). Участвали са в разкриването на 806 престъпления (806-2011г.). Задържали са 41 лица (40), обявени за издирване и са издирили 20 (22) противозаконно отнети МПС и вещи, обявени за издирване. Предупредени са 4606 лица (4717-2011г.) по чл. 56 от ЗМВР. Извършени са 624 (631-2011г.) охранителни обследвания.  Съставени са 5583 (5594-2011г.) актове и фишове.
Служителите на “Патрулно - постова  дейност” от дирекцията са работили по 867 преписки (1028-2011г.). Участвали са в разкриването на 495 престъпления (450-2011г.). Задържали са 1253 лица (910-2011г.). Предупредени са 3315 лица (3982-2011г.) по чл. 56 от ЗМВР. Реагирали са на 11629 сигнала (11222-2011г.), като по-голямата част от тях са за нарушаване на нощната тишина, а 2716 (2276-2011г.) от тях са за извършени престъпления.
През 2012 г. служителите на “Охранителна Полиция” са охранявали 293 (371-2011г.) масови мероприятия. Инциденти по време на провеждането им не са допуснати.

Безопасност  на  движението

На територията на ОДМВР - СЛИВЕН през 2012 г. са регистрирани общо 1043 ПТП (спрямо 1235 за 2011 г.), от които 213 (242-2011г.) тежки с 25 (34-2011г.) убити и 307 (306-2011г.) ранени. В сравнение с  2011 г. броят на ПТП е намален със 192, на тежките ПТП – с 29, на убитите е намален с 9, на ранените увеличен с 1.
Контрол  на  оръжията,  взривните  вещества  и  пиротехническите  изделия
През 2012г. няма констатирани случаи на кражби на взривни вещества, токсични химически вещества, препарати за растителна защита и радиоактивни вещества.
През отчетния период са иззети незаконно притежавани 20 (14-2011г.) огнестрелно оръжие, 207 (191-2011г.) броя патрони, 38 (69-2011г.) броя електро-детонатори, 2 (1-20111г.) кг. взривно вещество и  3 кутии пиротехнически изделия. Изгубено и откраднато - 3 бр. огнестрелно оръжие, няма намерено огнестрелно оръжие.

Сигнално - охранителна дейност

Броят на извършените нападения над обекти, охранявани със СОТ за 2012 г., е 135 срещу 126 за 2011 г.  От тях: случаи, в които извършителите са задържани-5 (9 за 2011 г.) ; случаи, в които кражбите са предотвратени  120 (95-2011г.) , случаи, в които извършителите не са задържани-10 (22 -2011г.) ; задържани лица - 9 (11-2011г.) ; заловените в обектите или в близост до тях лица при извършване на взломяване са 9 бр. за 2012 г. срещу 11 бр. за 2011 г.
 
Български  документи  за  самоличност

През 2012 г. са регистрирани 23 222 бр. заявления за издаване на лични карти, заявления за издаване на паспорти - 9 786 бр. и заявления за подмяна на свидетелства за управление на МПС /СУМПС/ от звената “БДС” при РУ-я “Полиция” – Нова Загора, Котел и Твърдица - 1 436 бр.
През 2012 г. за констатирани административни нарушения на Закона за българските лични документи /ЗБЛД/ са издадени 2 692 наказателни постановления на основание чл.80 и чл.81 от ЗБЛД на стойност 78 560 лв.

Изводи  и  установени  тенденции

-Няма промяна в структурата на престъпността на територията, обслужвана от ОДМВР - Сливен;
-Стабилитет в нивото на криминалната престъпност. Отчетено е намаление с 1.48% на регистрираните престъпления.
-Запазва се структурата на криминалната престъпност. Отчетен е незначителен ръст с 1.2% на престъпленията против собствеността, а при всички други видове има намаление;
-Разкрити са всички тежки криминални престъпления, с широк обществен отзвук;
-Отчетено е увеличение с 1.32% на установените извършители от ромски произход и увеличение с 11.57% на извършените от тях престъпления.
-Отчетен е ръст с 15.14% на установените маловръстни извършители на престъпления и ръст с 19.8% на извършените от тях престъпления;
-Отчетено е намаление с 9.8% на установените извършители рецидивисти и намаление с 4.3% на извършените от тях престъпления;
-Спад в нивото на регистрираните икономически престъпления с 19%;
-Разкриваемостта на икономически престъпления е  намаляла  спрямо предходната година с 11%;

Приоритетни  задачи 

• Противодействие на тежките престъпления срещу личността и активна превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите.
• Ефективна превенция и противодействие на измамите, злоупотребите и неефективното управление или използване на средства на ЕС.
• Засилване на превенцията, като основен инструмент за опазване на общественият ред и противодействие на престъпността.
• Настъпателна оперативно - издирвателна дейност спрямо лидери и членове на организирани престъпни групи.
• Ограничаване и успешно противодействие на престъпната дейност, свързана с трафик на хора, производство и разпространение на наркотични вещества и търговия със стоки без акцизен бандерол.
• Недопускане извършването и пресичането на корупционни практики и прояви.
• Усъвършенствуване на механизмите за регулярно постъпване на необходимата служебна информация за целите на аналитичната и прогностична дейност. Подобряване качеството на аналитичните продукти и увеличаване на прогностичния елемент за развитието на оперативната обстановка.
• Противодействие на противозаконната дейност с отпадъци от черни и цветни метали, в светлината на промените в нормативната уредба през 2013 г.