МВР

ОД Сливен

 

Пътна полиция

Банкови сметки и плащане

Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

Таксите следва да постъпват по сметката за чужди средства на ОД МВР – Сливен:

Банка  “ОББ” АД-кл. Сливен

СМЕТКА: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00

BIC: UBBSBGSF

Плащане на глоби за нарушения на Закона за движението по пътищата, установени с фиш на място, или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за установено административно нарушение, считано от 01 януари 2019 г.:

Банкова сметка:
BIC код: UBBSBGSF
IBAN: BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01

Плащане на глоба, наложена с електронен  фиш (серия „К“)

Банкова сметка ( IBAN) BG64 BNBG 9661 3100 1477 01
На името на : Фонд за безопасност на движението
Банков код (BIC): BNBGBGSD
Българска Народна Банка

Плащане на глоби за нарушения на Кодекса за застраховането, установени с електронен фиш серия „Г" или за които е издадено наказателно постановление въз основа на акт за установено административно нарушение,считано от 01 януари 2019 г., както следва:

Титуляр: Гаранционен фонд; 
валута: BGN
Банка: „Обединена българска банка“ АД 
BIC код: UBBSBGSF
IBAN: BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40 

 

  

ВАЖНО!!! При плащане на глобата по "обикновен" фиш с пошенски запис в пощенска станция задължително  в квитанцията да се посочи, освен сумата за плащане и буквата, серийния номер и датата, на която е издаден фиша!!!


Извършването на операции чрез ПОС терминални устройства за картови плащания, инсталирани в сектор „Пътна полиция“, е възможно само за част от предоставяните услуги.