МВР

ОД Сливен

 

Български документи за самоличност

Банкови сметки и плащане

Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси

Таксите следва да постъпват по сметката за чужди средства на ОД МВР – Сливен:

Банка  “ОББ” АД-кл. Сливен

СМЕТКА: BG55 UBBS 8002 3106 1387 00

BIC: UBBSBGSF


Плащане по банков път

Възможно е по банков път да преведете такса за издаване на български личен документ.  Квитанцията заплатена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.
С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).
Таксите могат да се заплащат в предпочитани от гражданите банки.


Плащане чрез Интернет

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по съответните сметки на МВР - ОДМВР/СДВР/ДПУБ. Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.


Плащане чрез "Български пощи" ЕАД

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на МВР - ОДМВР/СДВР/ДБДС. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Плащане чрез картово разплащане

Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4 и на сумите по наказателни постановления чрез ПОС терминално устройство. Плащането се извършва на място в звеното “Български документи за самоличност” (БДС) при СДВР, ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

Извършването на операции чрез ПОС терминални устройства за картови плащания, инсталирани в сектор „БДС“, е възможно само по отношение на платежни карти, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на страната.