МВР

ОД Сливен

 

Административни услуги по  МПС-2020

230 Предоставяне на временни табели с регистрационен номер на лица - търговци (по смисъла на Търговския закон)

393 Прекратяване на регистрацията на превозно средство с писмено заявление от собственика

454 Възстановяване на идентификационен номер

858 Издаване на разрешение за временно движение на пътно превозно средство

859 Издаване на удостоверение с данни за регистрирани

1239 Извършване на първоначална регистрация на превозно средство

1300- Издаване на обобщени справки за броя на моторните превозни средства(по вид,марка търговско наименование,категория,вид гориво или възраст)

1301 Издаване на транзитен регистрационен номер

1524 Временно спиране от движение на превозно средство

1770 Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация

2152 Съгласуване на проекти за организация на движението

2215 Съгласуване на разрешително за превоз на извънгабаритни товари

2676 Предоставяне на регистрационен номер за автомобили с комбинация от шест букви иили цифри по избор на клиента

2677 Промяна в регистрацията на превозно средство

2679 Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по желание на собственик

2680 Пускане в движение на временно спряно превозно средство

2683 Предоставяне на трета регистрационна табела за превозно средство

ТАКСИ И ЦЕНИ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ НА ППС -2020г.