МВР

ОД Сливен

 

Функции и правомощия

 

ОДМВР – Сливен извършва следните основни дейности:
- оперативно-издирвателна;
- охранителна;
- разследване на престъпление;
- осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, възникнали на територията на областната дирекция;
- осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез национална система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
- информационна;
- контролна;
- превантивна;
- административнонаказателна и предоставяне на административни услуги;
- обработване на лични данни при условията и по реда на Закон за защита на личните данни;
- проверка на сигнали и предложения на граждани по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Органите на полицията контролират безопасността на движението по пътищата; разрешават и контролират дейностите с общоопасни средства и дейността на частните охранители; издават и осъществяват административен контрол по ползването и съхраняването на български документи за самоличност; осъществяват конвойна дейност.
 Полицейските органи насърчават гражданското участие и обществения контрол над дейността си като привличат граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените им функции и в сътрудничество с органите на държавната власт, на местното самоуправление и гражданския сектор вземат необходимите мерки за спазване на законите и разпорежданията на държавните органи.
 За осъществяване на общата превенция на правонарушенията, полицейските органи разработват и осъществяват комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за тяхното извършване.
 Полицейските органи могат да издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани, когато това е необходимо за изпълнение на възложените им функции.