МВР

ОД Сливен

 

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН/РСПБЗН

Номерът на административната услуга е връзка (линк) към информацията за предлаганата услуга, съдържаща се в Административния регистър на Република България.

449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Искане

987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност.
Искане

988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
Заявление

1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация.
Искане

1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност.
Искане

1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН.
Искане

2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт.
Искане

3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.
Уведомление

Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси.