МВР

Академия на МВР

 

ВПД Ректор на Академията на МВР

DSC_6778


Старши комисар доц. д-р Руси Владимиров Янев

Роден на 09.04.1963 г. в гр. Кюстендил

 

Образование:

1986 г. - магистър по управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата, факултет ІІ, Висша специална школа на МВР, София;

1991 г. - магистър по право, Висш институт на МВР - София, правоспособен юрист от 1992 г.;

2006 г. - образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност) с дисертация „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, Академия на МВР, София.

 

Професионална кариера:

- 1986 г. - районен инспектор в Районно управление на МВР гр. Кюстендил;

- 1987 г. – 1989 г. - разузнавач в отделение „Стопанско“ в Окръжно управление на МВР гр. Кюстендил;

- 1990 г. - 1994 г. – дознател на следователска длъжност, следовател и старши следовател в Окръжна следствена служба гр. Кюстендил;

- 1995 г. – 2007 г. - асистент, старши асистент и главен асистент в катедри „Противодействие на престъпността“ и „Оперативно-издирвателна дейност“, факултет „Полиция“ при Академията на МВР;

- 2008 – 2009 г. в.ф. ръководител на катедра „Противодействие на престъпността“, факултет „Полиция“;

- 2010 - 2013 г. зам.- декан на факултет „Полиция“, Академия на МВР;

- 2014 г. – декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, Академия на МВР;

- 2015 – 2019 г. доцент в област на висше образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“ по учебните дисциплини „Противодействие на организираната престъпност“ и „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“, факултет „Полиция“;

- 2020 г. ВПД зам.-ректор на Академията на МВР;

- м. март – м. юли 2021 г. -  доцент в катедра „Противодействие на тежката и транснационалната организирана престъпност“ по учебните дисциплини „Противодействие на организираната престъпност“, „Европейско полицейско сътрудничество“, „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“, „Противодействие на изпирането на пари“;

- от 22.07.2021 г. ВПД ректор на Академията на МВР

 

Специализации:

- Двумесечен курс на Международната академия за прилагане на закона (ILEA), Унгария, 1996 г.;

- Курс „Методи за анализ и разпространение на информацията“ по програма на Главна дирекция „Външна сигурност“ при Министерство на отбраната на Франция – (DGSE) - 2002 г.;  

- Международни курсове: „Европейски полицейски системи и инструменти за сътрудничество“ (триседмичен) и „Международно полицейско сътрудничество – курс по френски език“ (двуседмичен), проведени в Националния институт за подготовка на служители от националната полиция на Франция – Клермон Феран, Франция – 2006 г. ;

- Курс по дейност „Икономически престъпления и компютърна измама“ в рамките на Туининг проект „Модернизиране на българската полиция и повишаване ефективността на работа чрез усъвършенстване на специализираните структури за разследване в МВР“, АМВР, 2006 г.;

- Курс „Криминална превенция – концепции и възможности за превенция“,  Специализирано висше училище за публична администрация на провинция Райнланд – Пфалц, Германия – 2007 г.;

- Курс „Борба срещу трафика на хора“, АМВР, по съвместна програма на АМВР и Централната служба за противодействие на трафика на хора към Централната дирекция на съдебната полиция на Франция – 2007 г.;

- Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството, по програма на LRQA (Lloyd,s REGISTER) по изискванията на IRCA – Международен регистър на сертифицираните одитори – 2007 г.;

- Курс „Подобряване на обучението в областта на прането на пари“ по проект „Подобряване и разширяване нивото на обучение в МВР в областта на противодействието на организираната престъпност“ с партньор МВР на Република Франция - туининг споразумение BG 07/IB/GH/09 – 2009 г. - ръководител на компонент;

- Координатор управление на международен проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“ - 2008 - 2010 г.;

- „Еразъм преподавател“ в Естонската академия за науките за сигурност - 2013 г.

 

Избрани публикации:

Монография „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, изд. Академия на МВР, София, 2006 г. (поверително);

Учебник „Противодействие на изпирането на пари“, издание на Академия на МВР. София, 2011 г. ISBN 978-954-348-052-4;

Учебник „Спецификация на оперативно-издирвателна дейност за противодействие на финансови престъпления“, издание на Академия на МВР. София, 2018 г. ISBN 978-954-348-168-2.

 

Членство в сдружения

 - Българска асоциация по криминология, член от 1995 г.;

- Академия за иновации и развитие - член на управителния съвет и почетен професор – 2019 г.     

 

Ползва руски и френски език.