МВР

ОД Шумен

 

Достъп до информация

Как се иска достъп до обществена информация в ОДМВР - Шумен

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до Директора на ОДМВР - Шумен, адрес: Шумен, ул. “Сан Стефано”, № 2, факс 054/800590,

ел. поща: [email protected]. Заявлението може да бъде подадено освен в дирекцията и чрез деловодството на всяко районно управление на ОДМВР – Шумен в гр. Шумен, гр. Нови пазар, гр. Велики Преслав и гр. Каолиново.

 

За връзка и устни запитвания: “Правно обслужване” – главен юрисконсулт Ивалина Симеонова, тел. 054/800608, както и звеното за прием на граждани в гр. Шумен.
Информация за дейността, структурата, адреси и телефони на ОДМВР – Шумен можете да намерите на сайта ни www.shumen.mvr.bg

 

Съгласно Закона за достъп до обществена информация:
Чл. 24. (1) Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.
(2) Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път при условия, определени от съответния орган.
(3) Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Съдържание на заявлението за достъп
Чл. 25. (1) Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
(2) Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.
(3) Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган.


Форми за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл. 26. (1) Формите за предоставяне на достъп до обществена информация:
1. преглед на информацията - оригинал или копие;
2. устна справка;
3. копия на хартиен носител;
4. копия на технически носител.
(2) За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.
(3) Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
(4) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово- говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

 

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

Чл. 27. (1) Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:
1. за нея няма техническа възможност;
2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.
(2) В случаите по ал. 1 достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Уточняване на заявлението за достъп


Чл. 29. (1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.
(2) Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

Чл. 30. (1) Срокът по чл. 28, ал. 1 може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

(2) В уведомлението по чл. 29, ал. 1 се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация


Чл. 35. (1) Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

Съгласно ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. на министъра на финансите са определени следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя::

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

Стойностите не включват ДДС!

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител. В случаите на неявяване на заявителя в определения срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

 

Решенията на Директора на ОДМВР – Шумен за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред Административен съд – Шумен в 14 дневен срок от съобщаването им по реда на Административно процесуалният кодекс.

 

Приложение: примерна бланка на Заявление за достъп до обществена информация