МВР

СДВР

 

Полезна информация

 Работно време на Отдел "Пътна полиция"

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

 Наредба № І-45 за регистрацията и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях

Информация за регистрация и промяна в регистрацията на ПС 

Ред за предоставяне на собствениците за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер, комбинация от цифри или надпис по желание

Наредба Із-2539 от 04.02.2013г./изм. и доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017г./ за определяне първоначалният максимален размер на контролни точки на водачи на ППС,условията и реда за отнемане и възстановяването им

 Закон за движение по пътищата  

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по фиш или наказателно постановление по ЗДвП или КЗ

Указания за реда за възстановяване на средства