МВР

СДВР

 

Полезна информация

 Работно време на Отдел "Пътна полиция"

Предоставяне на административни услуги от отдел "Пътна полиция" - СДВР чрез електронен адрес

Смяна на свидетелствата за управление на МПС поради изтичащата им валидност през 2020 г.

Промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация


 Информация за налични номера в ОПП - СДВР

Заповед 4332з-452/14.07.2021 г. Относно: Определяне на ред за издаване на табели с регистрационен номер по чл. 24, ал. 4 и 6 от Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Заповед 4332з-1005/29/12/2020 г. отменена със заповед 4332з-452/14.07.2021 г.

Заповед 4332з-564/19.07.2019 г. отменена със заповед 4332з-1005/29.12.2020 г.

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

Наредба № І-45 за регистрацията и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях

Информация за регистрация и промяна в регистрацията на ПС 

Наредба Із-2539 от 04.02.2013г./изм. и доп. ДВ. бр.58 от 23 юли 2019г./ за определяне първоначалният максимален размер на контролни точки на водачи на ППС, условията и реда за отнемане и възстановяването им

Закон за движение по пътищата 

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Банкови сметки за заплащане на глоби по наказателни постановления, фишове и ел. фишове