МВР

СДВР

 

Полезна информация

 Работно време на Отдел "Пътна полиция"

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС

Списък на нарушенията, за които се отнемат контролни точки

Наредба № І-45 за регистрацията и отчета на МПС и на ремаркетата, теглени от тях

Информация за регистрация и промяна в регистрацията на ПС 

Ред за предоставяне на собствениците за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер, комбинация от цифри или надпис по желание

Наредба Із-2539 от 04.02.2013г./изм. и доп. ДВ. бр.28 от 4 Април 2017г./ за определяне първоначалният максимален размер на контролни точки на водачи на ППС,условията и реда за отнемане и възстановяването им

Закон за движение по пътищата  

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Банкови сметки за заплащане на глоби по наказателни постановления, фишове и ел. фишове