МВР

ОД Пловдив

 

Административни услуги

 

1. Предоставяне на административни услуги

Административното обслужване в РДПБЗН Пловдив се извършва  при спазване на утвърдените със заповед на Директора на РДПБЗН Пловдив Вътрешни правила за организацията на административното обслужване.

Административното обслужване на физически и юридически лица в РДПБЗН Пловдив се организира и осъществява от служителите в сектор „Административен“ (ИАД и АО) и в РСПБЗН от системни оператори и/или служители на принципа „на едно гише“ за всички административни звена.

Деловодството на РДПБЗН Пловдив се намира на адрес: гр. Пловдив, ул. „Преслав“      № 33; електронна поща: [email protected]

Работно време: понеделник – петък от 08.30 часа до 17.30 часа.

Телефон за връзка: 032/932157

2. Харта на клиента на МВР

3. Приложение към Харта на клиента

4. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РДПБЗН Пловдив

6. Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН Пловдив/РСПБЗН

7. Administrative services

8. Анкетна карта за удовлетвореността от административното обслужване

9. Годишен доклад 

10. Заплащане на административни услуги

Заплащането на административните услуги се извършва по банков път, по сметка на РДПБЗН Пловдив съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Банкова сметка на РДПБЗН Пловдив:

Банка: „УниКредит Булбанк“ АД Пловдив

            IBAN BG 60 UNCR 75273154638401

            БУЛСТАТ: 129010851

В 01 РСПБЗН Пловдив, 02 РСПБЗН Пловдив, 03 РСПБЗН Пловдив и 04 РСПБЗН Пловдив (на територията на гр. Пловдив) е създадена възможност за извършване на картови плащания чрез  ПОС терминални устройства.

11. Правила и ред за достъп до обществена информация 

Достъп до обществена информация в РДПБЗН Пловдив се предоставя по реда, предвиден в Закона за достъп до обществена информация съгласно Вътрешни правила за организацията на работа в МВР по постъпили заявления по Закона за достъп до обществена информация след подаване на заявление със задължителни реквизити (по образец).