МВР

ОД Пловдив

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ОТ РДПБЗН ПЛОВДИВ

  Структурните звена на РДПБЗН Пловдив извършват следните административни услуги по искане на заинтересовани лица:

 • 1. Издават Сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

  2. Издават Становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

  3. Издават Становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането им в експлоатация

  4. Издават Становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

  5. Издават удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършената дейност

  6. Издават дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

  7. Издават Разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

  8. Предоставят достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп до обществена информация

  Искания (по образец) за издаване на съответните документи се подават в деловодството на РДПБЗН Пловдив или РСПБЗН. Бланки на исканията се получават в съответното деловодство.


  Работно време на деловодството на РДПБЗН Пловдив: 

  от понеделник до петък от 08.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. и 17.30 ч.

   

  Данни за РДПБЗН Пловдив за внасяне на такси по Тарифа № 4:

  Сметка: IBAN BG 60 UNCR 75273154638401 - УниКредит Булбанк АД Пловдив

  Телефон за връзка: 032/932-157; 032/932-200

  Имейл адрес: [email protected]