МВР

ОД Пловдив

 

Отдел "Икономическа попиция"

 

ОТДЕЛ "Икономическа полиция"

Отдел“Икономическа полиция” осъществява дейността си в тясно сътрудничество с другите държавни и обществени органи и институции, ангажирани с контрол върху икономическите процеси и взаимоотношения – Национална агенция по приходите, инспекция по труда, комисия за защита правата на потребителите, инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, дирекция по строителен надзор, служба по метрология и стандартизация и технически надзор асоциации за защита на интелектуалната собственост и др.

Разследванията в сектора се инициират от сигнали и жалби на граждани и други институции, публикации в медиите и чрез възлагане от органите на прокуратурата.

сектори:

  • Противодействие на престъпленията в отраслите на икономиката
  • Противодействие на престъпленията във финансово-кредитната сфера

e-mail: [email protected]