МВР

ОД Пловдив

 

ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТMdaarLogBG

    Електронни адреси за изпращане на уведомителни  писма съгласно чл. 51 и чл. 52 от ЗЧОД

Районно Управление

Електронен адрес

01 - Пловдив

[email protected]

02 - Пловдив

[email protected]

03 - Пловдив

[email protected]

04 - Пловдив

[email protected]

05 - Пловдив

[email protected]

06 - Пловдив

[email protected]

Асеновград

[email protected]

Карлово

[email protected]

Първомай

[email protected]

Раковски

[email protected]

Стамболийски

[email protected]

Труд

[email protected]

Хисар

[email protected]

   Обръщаме Ви внимание, че:
Изпращаните на електронните адреси уведомителни писма следва да отговарят на изискванията на Раздел ІІ глава ІІ от Закона за електронното управление.(подписани с електронен подпис)

 
ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Необходими документи за издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, и 9 от Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД), съгласно чл. 41, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от ЗЧОД

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В МВР ПО ЗАКОНА ЗА ЧАСТНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 ОТ 7 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 27 ОТ 1998 Г.)
В сила от 12.06.2018 г.   /Обн. ДВ бр. 49 от 12 Юни 2018г./

 
          МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите "на основание чл. 24б, 24и" се поставя запетая и се добавя "24к".
§ 2. В чл. 26, т. 3 - 5 след думите "регистрационен номер" се добавя "за автомобили".
§ 3. Член 57 се изменя така:
"Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
    а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна дейност:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 3000 лв.;
8. за охрана на ценни пратки и товари:
    а) на територията на отделна област - 1600 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
    а) на територията на отделна област - 500 лв.;
    б) на територията на цялата страна - 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза се събира такса 150 лв."

Заключителни разпоредби
§ 4. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 
СМЕТКА
Главна дирекция "Национална полиция" - МВР
IBAN: BG69 BNBG 9661 3100 1544 01
BIC на БНБ - BNBGBGSD

Закон за частната охранителна дейност
Наредба 8121з-610/11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на ЗЧОД
Наредба 8121з-611/11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите