МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Дирекция „Български документи за самоличност“ ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на извънредните избори за Народно събрание

В седмицата преди 11 юли 2021 г., когато ще се проведат извънредните избори за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 09 юли 2021 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1.  Гражданите лично да подадат искане в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР за дните от 06 юли 2021 г. до 10 юли  2021 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 11 юли 2021 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай че работното време на съответното звено БДС е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на работното време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя). Информация за работното време на всяко звено БДС е поставена на входа на помещенията, в които се осъществява административно обслужване на граждани по линия на документи за самоличност и на интернет страницата на СДВР и ОДМВР.
  2.  Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 11  ЮЛИ 2021 Г.


15 юни 2021

Полезна информация, относно подновяването на документи за самоличност

ОДМВР – Велико Търново  уведомява, че:

- заявления за издаване на БЛД може да се подават и преди изтичане срока на валидност на притежаваните документи. За улеснение, гражданите могат да подават заявления за лична карта и/или паспорт във всяко районно управление, звено „Български документи за самоличност“ (БДС), на територията на областната дирекция на вътрешните работи по постоянен адрес. В рамките на работното време на съответните звена, гражданите могат да направят избор на по-удобно или предпочитано от тях звено БДС на територията на областта по постоянния им адрес. Съответно, готовите документи се получават в същото звено, където е подадено заявлението;

- създадена е възможност по постъпили искания от институции, ведомства, кметства и други да се осъществява организиран прием на заявления за издаване на БЛД – по предварително създадената организация и при стриктно спазване на всички разпоредени здравни противоепидемични мерки;

- удължаването на валидността на личните карти и паспорти (съгл. разпоредбата на § 10, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците), се отнася само за тези от тях, чийто срок на валидност е изтекъл в периода от 13 март 2020 г. до 31 януари 2021 г. За срока на удължаването с 6 месеца, личните карти и паспортите са валидни идентификационни документи за самоличност в Република България, а в чужбина - при условията на реципрочност;

- граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги и да ги подадат онлайн на адрес: https//e-uslugi.mvr.bg, където могат да се информират подробно за условията за подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност по електронен път;

- крайният срок за подаване на заявление за подновяване на лична карта е 30 (тридесет) дни, след датата на изтичане на валидността на личната карта. При неспазване на срока за издаване на лична карта или подмяна на вече издадена, но с изтекъл срок на валидност, се налага глоба в размер от 20,00 (двадесет) до 150,00 (сто и петдесет) лева;

- сектор БДС при ОДМВР – Велико Търново работи с удължено работно време от 7.30 - 17.30 часа без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Горна Оряховица и Свищов работят с работно време от 8.30 – 17.30 часа без прекъсване;

- звена БДС в РУ – Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица работят с работно време от 8.30 – 12.00 часа и 13.00 - 17.30 часа.


14 юни 2021

Стартира десетото издание на Лятна детска полицейска академия в община В. Търново

За поредна година днес в с. Балван бе открита традиционната вече кампания Лятна детска полицейска академия. Тържеството се проведе на площадките по пътна и пожарна безопасност и оцеляване в природата в с. Балван. Деца от Центровете за работа с деца и младежи на територията на община В. Търново демонстрираха наученото в предходните години. Те проведоха практически занятия по пожаро-приложен спорт и спасяване на пострадал в горяща сграда, действия при наводнения, способи за оцеляване в природата и майсторско управление на велосипед и добри познания по пътна безопасност.
На празника днес присъстваха заместник-директорът на ОДМВР – В. Търново комисар Христо Христов, началникът на РУ – В. Търново гл. инсп. Веселин Райков , директорът на РД „ПБЗН“ – В. Търново комисар Красимир Кръстев, зам. областният управител Станислав Николов , заместник кмета на община В. Търново Снежана Данева, кметове, кметски наместници, полицейски служители и огнеборци и приятели на кампанията.

DSC_0018 DSC_0035 DSC_0025 DSC_0001 DSC_0051 DSC_0045 DSC_0009

11 юни 2021

До края на 2021 г. предстои подмяната на 23 383 лични карти в област В. Търново

 

През 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.

До края 2021 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 23 383 лични карти, 8 830 паспорта и на 13 550 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.

В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2021 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.

Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.

Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.

ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!


03 юни 2021

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 01.06.2021 г.

От 31.05.2021 г. гишетата за обслужване на граждани в сектор "Български документи за самоличност" при ОДМВР - В. Търново ще работят от 07,30 ч. до 17,30 ч.
6-месечно удължаване на срока на валидността на личните карти и паспорти важи само за документите, които са изтекли до 31 януари 2021 г. Документи изтекли или изтичащи след тази дата нямат 6-месечен гратисен период за подмяна.

Лични карти и паспорти, които са изтекли до 31 януари 2021 г. трябва да бъдат подменени най-късно до края на месец юли 2021 г. тези, които изтичат след 1 февруари 2021 г. в срок до 1 месец, след изтичането им трябва да бъдат подменени. 
Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

17 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

59

36

-

РУ Горна Оряховица

27

7

15

РУ Елена

8

0

2

РУ Павликени

11

0

1

РУ Полски Тръмбеш

9

1

3

РУ Свищов

17

2

6

РУ Стражица

8

4

0

Общо:

139

50

27


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

16 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

70

35

-

РУ Горна Оряховица

35

15

12

РУ Елена

6

1

2

РУ Павликени

9

2

5

РУ Полски Тръмбеш

7

1

4

РУ Свищов

29

11

8

РУ Стражица

4

0

5

Общо:

160

65

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

15 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

43

-

РУ Горна Оряховица

25

3

15

РУ Елена

4

2

4

РУ Павликени

8

3

8

РУ Полски Тръмбеш

4

0

3

РУ Свищов

14

8

7

РУ Стражица

1

0

3

Общо:

130

59

40


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

14 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

86

46

-

РУ Горна Оряховица

38

10

15

РУ Елена

7

4

3

РУ Павликени

10

1

5

РУ Полски Тръмбеш

6

3

4

РУ Свищов

25

8

6

РУ Стражица

9

1

3

Общо:

181

73

36


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

11 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

75

40

-

РУ Горна Оряховица

37

14

13

РУ Елена

2

0

4

РУ Павликени

10

2

4

РУ Полски Тръмбеш

9

2

4

РУ Свищов

20

4

5

РУ Стражица

2

1

5

Общо:

155

63

35


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

10 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

74

18

-

РУ Горна Оряховица

29

8

11

РУ Елена

5

3

4

РУ Павликени

5

1

2

РУ Полски Тръмбеш

9

2

2

РУ Свищов

13

4

6

РУ Стражица

7

1

4

Общо:

142

37

29


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

09 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

78

34

-

РУ Горна Оряховица

29

6

13

РУ Елена

4

0

2

РУ Павликени

14

0

5

РУ Полски Тръмбеш

7

2

5

РУ Свищов

26

5

7

РУ Стражица

3

2

1

Общо:

161

49

33


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

82

43

-

РУ Горна Оряховица

32

5

4

РУ Елена

3

0

1

РУ Павликени

10

3

4

РУ Полски Тръмбеш

0

2

0

РУ Свищов

26

4

6

РУ Стражица

6

0

8

Общо:

159

57

23


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

83

33

-

РУ Горна Оряховица

36

12

14

РУ Елена

5

2

4

РУ Павликени

14

5

8

РУ Полски Тръмбеш

9

3

2

РУ Свищов

27

8

9

РУ Стражица

6

1

1

Общо:

180

64

38


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

04 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

31

-

РУ Горна Оряховица

31

9

21

РУ Елена

7

0

1

РУ Павликени

9

6

2

РУ Полски Тръмбеш

7

2

3

РУ Свищов

17

5

4

РУ Стражица

5

2

2

Общо:

145

55

33


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

69

24

-

РУ Горна Оряховица

24

9

14

РУ Елена

4

3

1

РУ Павликени

14

2

2

РУ Полски Тръмбеш

5

1

1

РУ Свищов

15

5

7

РУ Стражица

4

1

1

Общо:

135

45

26


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

61

30

-

РУ Горна Оряховица

30

11

14

РУ Елена

4

3

1

РУ Павликени

8

0

7

РУ Полски Тръмбеш

3

1

1

РУ Свищов

19

1

10

РУ Стражица

5

1

1

Общо:

130

47

34


Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 юни 2021 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

68

33

-

РУ Горна Оряховица

33

7

21

РУ Елена

13

2

4

РУ Павликени

14

0

9

РУ Полски Тръмбеш

8

1

3

РУ Свищов

19

6

5

РУ Стражица

4

0

3

Общо:

159

49

45

01 юни 2021

С тържество, посветено на пътната безопасност малчуганите от детска градина „Соня“ отбелязаха Деня на детето – 1 юни

В празничния ден им гостуваха полицейски служители от ОДМВР – В. Търново

На 1 юни на гости на децата от детска градина „Соня“ във В. Търново беше героиня от тяхна любима приказка - Червената шапчица. Децата я запознаха с работата на полицейските служители. Показаха й  къде и как да пресича безопасно, какви предпазни средства използват водачите и пътниците в автомобилите. Кои са цветовете на светофара. Кой от тях забранява и кой разрешава пресичането на пътното платно.
Пътни полицаи следяха зорко за спазването на правилата за движение. След като се увериха, че децата са много добре подготвени и че Червената шапчица също ги е научила, като награда в двора на градината им показа истински полицейски автомобили и четириногите си колеги.
IMG_20210601_100151 - Copy IMG_20210601_100532 IMG_20210601_101301

IMG_20210601_100639 IMG_20210601_105053 IMG_20210601_110205 IMG_20210601_110145

01 юни 2021