МВР

ОД Велико Търново

 

Новини

Призив

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,  

През 2020 г. и 2021 г. се очаква личните документи на много граждани да изтекат и да се наложи подновяването им.

До края 2020 г. в област Велико Търново предстои подмяната на приблизително 27 000 лични карти, 1000 паспорта и на 15 225 свидетелства за управление на моторни превозни средства. Това означава, че пред гишета БДС е възможно образуване на опашки от граждани.
В тази връзка жителите на област Велико Търново могат да подменят документите си за самоличност и преди изтичане срока им на валидност. Към момента няма опашки и гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената БДС сега. Така ще се постигне по-равномерно натоварване на служителите, няма да има напрежение при административното обслужване, ще се избегне струпване на много хора пред гишетата и ще се съкрати времето за извършване на административната услуга.
Жителите на област Велико Търново могат да подадат заявление за издаване на лична карта, паспорт, подмяна на СУМПС и дубликат на СУМПС, преди изтичане на срока им на валидност във всички звена БДС при РУ на МВР на територията на област Велико Търново.
Заявления за издаване на документи за самоличност могат да бъдат подадени и чрез електронните административни услуги „Издаване на лични карти на български граждани“ и „Издаване на паспорти на български граждани“.
ОДМВР – Велико Търново може да осъществи прием на заявления за издаване на български лични документи (лична карта и/или паспорт) по постъпили искания за организиран прием на заявления от държавни институции, общински администрации, кметства и др.

Благодарим Ви за разбирането!

06 апр 2020

Често задавани въпроси

Какъв е срокът за изпълнение на отделните видове поръчки?

Обикновена поръчка се изпълнява за срок до 30 дни.

Бърза поръчка за три работни дни.

Експресна поръчка до 8 работни часа.

Кога се издава първата лична карта?

Първа лична карта се издава на лицата, навършили 14-годишна възраст. Тя е със срок на валидност 4 години и е безплатна. Заявлението за нейното издаване се подава в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

Ако не е бил спазен срокът за издаване на първа лична карта, налагат ли се глоби?

Да. Съставя се акт за установяване на административно нарушение на единия родител, че не е направил необходимото за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст. Глобата е в размер от 20 до 150 лева.

В кои случаи се подменя личната карта?

След промяна на имена, ЕГН, пол, постоянен адрес или съществени и трайни изменения на образа, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

В какъв срок трябва да се подаде заявление за издаване на нова лична карта, ако старата е с изтекъл срок или срокът предстои да изтече?

В случаите, когато личната карта е с изтекъл срок, повредена, унищожена, изгубена или открадната, лицето е длъжно в срок до 30 дни да подаде заявление за издаване на нова лична карта.

По искане на лицето нова лична карта може да се издаде и преди изтичане срока ѝ на валидност.

Ако старата ми лична карта е безсрочна, необходимо ли е да я подменям с нова?

Не е необходимо!

Кога се снемат пръстови отпечатъци?

Само при подаване на заявление за издаване на паспорт на лица над 12-годишна възраст.

Връща ли се документ с изтекъл срок на валидност?

Да!

Българските лични документи се предават на органа, който ги е издал, при:

   - смърт на притежателя;

   - загубване на българско гражданство,

   - установяване, че документът е нередовен;

   - отпадане на основанието за тяхното издаване или ползване;

   - изтичане на тяхната валидност.

Паспорт се връща в тримесечен срок след изтичане на валидността му.

Ако документът не е върнат в срок глобата, която може да бъде наложена на лицето е от 20 до 150 лева.

Какво да предприемем, ако документите ни за самоличност са изгубени или откраднати?

При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ сте длъжни в срок до три дни да заявите това пред най-близката служба на Министерство на вътрешните работи (или РУ ).

Там ще попълните декларация по образец, въз основа на която документът ще бъде обявен за невалиден с цел предотвратяване на злоупотреба с него.

В едномесечен срок следва да предприемете действия за снабдяване с нова лична карта.

Ако притежателят сам намери документа си, той е длъжен да се яви в някое от звената “Български документи за самоличност” в ОД на МВР или РУ по постоянен адрес и да го представи.

Използването на невалиден документ е нарушение и се санкционира.

01 апр 2020

Предприети мерки по издаване на български лични документи - 08.04.2020 г.

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че в РУ – Стражица, П. Тръмбеш и Павликени при ОДМВР – В. Търново няма осигурен достъп за хора с увреждания, възрастни с намалена подвижност и/или затруднения в предвижването (не са изградени рампи или др. подобни съоръжения).

В тази връзка при необходимост в звената БДС към РУ на МВР или сектор БДС – ОДМВР В. Търново може да се подаде заявление за посещение с мобилна биометрична станция за приемане на заявления за издаване на документи за самоличност.
Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - В. Търново имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената на БДС  на територията на областта.

Мярката е с цел облекчаване на по-натоварените звена БДС, както и с цел допринасяне за удобството на гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес.

Готовите документи се получават в звено БДС при ОДМВР - В. Търново, където е подадено заявлението.

В тази връзка е и предоставената по-долу информация за натовареността на отделните звена по районни управления.

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

08 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

29

6

-

РУ Горна Оряховица

13

2

7

РУ Елена

0

0

1

РУ Павликени

1

0

2

РУ Полски Тръмбеш

5

2

1

РУ Свищов

8

2

3

РУ Стражица

5

0

1

Общо:

61

12

15

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

07 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

17

6

-

РУ Горна Оряховица

15

0

3

РУ Елена

1

0

3

РУ Павликени

4

1

5

РУ Полски Тръмбеш

5

0

3

РУ Свищов

4

0

2

РУ Стражица

4

0

2

Общо:

50

7

18

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

06 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

28

5

-

РУ Горна Оряховица

13

3

4

РУ Елена

5

1

0

РУ Павликени

2

1

1

РУ Полски Тръмбеш

3

0

0

РУ Свищов

3

3

2

РУ Стражица

4

0

3

Общо:

58

13

10

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

03 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

15

1

-

РУ Горна Оряховица

6

1

1

РУ Елена

1

0

0

РУ Павликени

0

0

1

РУ Полски Тръмбеш

2

0

0

РУ Свищов

8

0

5

РУ Стражица

0

0

1

Общо:

32

2

8

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

02 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

15

1

-

РУ Горна Оряховица

11

1

5

РУ Елена

2

0

0

РУ Павликени

2

0

2

РУ Полски Тръмбеш

5

0

3

РУ Свищов

1

0

1

РУ Стражица

3

0

0

Общо:

39

2

11

Поделение

Брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода

01 април 2020 г.

ОДМВР – Велико Търново

Лични карти

Паспорти

СУМПС

сектор БДС- В. Търново

19

3

-

РУ Горна Оряховица

12

2

5

РУ Елена

0

0

0

РУ Павликени

0

0

1

РУ Полски Тръмбеш

5

0

1

РУ Свищов

4

3

3

РУ Стражица

1

1

0

Общо:

41

9

10


01 апр 2020

Удължава се срокът на валидност на документите за самоличност с шест месеца

 

Във връзка с въведените извънредни мерки, срокът на валидност на личните карти и свидетелство за управление на МПС, който  изтича в периода 13 март 2020 г до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца, съобщи Светлана Ценева, директор на Дирекция „Български документи за самоличност”.В посочения срок на удължаване тези документи ще са валидни само и единствено на територията на страната. Тъй като предоставянето на административната услуга за издаване на български лични документи няма да преустанови своя режим на работа, по желание на гражданите ще могат да се издават нови документи и преди изтичането на този 6 месечен срок.
От Дирекция „Български документи за самоличност” отчитат рязък спад на подадените заявления, което означава, че гражданите спазват и се съобразяват с обявените противоепидемични мерки. Статистиката сочи, че на 9 март са приети молби за издаване на 5691 лични карти, 4302 паспорта и 1269 свидетелства за управление на МПС, а на 23 март - 1071 лични карти, 295 паспорта и 271 свидетелства за управление на МПС. Най-голямото натоварване за подаване на молби за лични документи се очаква през м.август, а след това през периода ноември-декември.
С влизането в сила на самия закон се удължава автоматично  срокът  на валидност на документа.
В случай на предстоящо пътуване всеки гражданин може да си извади  документ, както сега, така и след изтичане на карантина.
Удължава се срокът на валидност на документите на пребиваващите у нас чужденци с 6 месеца. Удължава се и срокът на валидност на документите на граждани на ЕС и техните семейства, които пребивават на територията на страната.
В параграф 11 в Закона за чужденците е предвидено тези, които пребивават продължително в страната - до 1 година и чийто срок изтича в периода на извънредното положение, да подадат документи 14 дни след изтичане на срока на извънредното положение, като този период няма да се счита за прекъсване и за нарушение. Същото важи и за чужденците, които не се намират на територията на страната и които са обвързани да се приберат до изтичане на разрешения срок. За тях е предвидено те да направят това до 14 дни след изтичане на извънредното положение. Например: студентите от Турция, които в момента не са на територията на България, но им изтича срокът за пребиваване, не трябва да бързат да го правят сега, това може да стане след изтичане на извънредното положение.
В момента в в домовете на Дирекция „Миграция“ в София и Любимец са настанени под 100 чуждени. Миграционната обстановка е спокойна, не се наблюдава увеличение на хора, незаконно успели да влязат в страната.
Спрямо всеки новопостъпил в домовете се налага карантинен период - няма връзка с адвокати, неправителствени организации. отделя се и от другите настанени в дома. Извършва се непрекъснат медицински контрол, уточни директорът старши комисар Николай Николов.
Ограничен е съпроводът на чужденците, принудително извеждани от страната, тъй като има риск за живота и здравето на служителите, които ги придружават.
За краткосрочно пребиваващите - туристи до 3 месеца, след изтичане на този срок могат да напуснат страната. Ако по някакви причини не могат да направят това, трябва да се обърнат към териториалните звена на "Миграция" за да им се удължи срокът. Дадени са указания на всички териториални звена за изпълнение на мерките.
Срокът за разрешителните за оръжие се удължава с два месеца след края на извънредното положение – уточни Дамян Димов, инспектор в Сектор „Контрол на общоопасните средства“ в Главна дирекция „Национална полиция“.
По този начин се избягва струпване на хора пред гишетата за издаване на документи в служба КОС.

26 мар 2020

В ход е превантивна кампания за защита на гражданите от телефонни измами, свързани с COVID-19

 Телекомуникационна компания разработи приложението A1 Guard в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса

МВР е партньор на кампанията на А1 срещу телефонните измамници. От телекома бе създадено приложението A1 Guard, което помага на потребителите да предпазят себе си и своите близки от телефонни измами.  То е достъпно за абонатите на всички мобилни оператори у нас, както и за ползвателите на фиксирани телефони от А1.
Наблюденията на МВР показват, че телефонните измамници са креативни и често се насочват към актуалните събития, за да звучат достоверно.
„След предприетите през 2019 г. активни и целенасочени действия на ГДНП и Прокуратурата, телефонните измами силно намаляха. Неутрализирани бяха 3 организирани престъпни групи, които се занимаваха с това. Красноречив факт за постигнатите резултати е, че през първите два месеца на тая година са регистрирани само 18 телефонни измами, срещу 252 през същите два месеца на 2019 г. Анализът сочи, че телефонните измамници стават все по-изобретателни и често сменят стратегиите си, за да не бъдат хванати. В периода на пандемията на COVID-19 се появяват нови сценарии – измамниците се представят за доброволци от групи за подкрепа, лекари, които търсят пари за лечение и изследвания, възползвайки се от страха на хората. Нужно е да бъдем изключително гъвкави и иновативни в овладяването на този проблем и се радвам, че в лицето на A1 Guard вече имаме подходящ инструмент, с който да отговорим на тази необходимост“, заяви директорът на ГДНП, главен комисар Христо Терзийски.
„Ние сме не само телеком лидер, но и компания, която работи със социална отговорност към своите служители, клиенти и обществото. Считаме, че е наш дълг да помогнем за разрешаването на проблема с телефонните измами, особено във времена като днешните, когато да предпазим своите близки е основна човешка цел. Приложението А1 Guard е нашата следваща стъпка в кампанията за дигитална солидарност по време на социалната изолация и спазването на мерките, наложени от пандемията на коронавирус, затова ние предоставяме апликацията напълно безвъзмездно. Направихме приложението достъпно за абонатите на всички мобилни оператори, защото считаме, че всеки потребител има право да получи адекватна защита, както и да осигури такава на близките си хора“ сподели Александър Димитров, изпълнителен директор на А1 България.
Приложението А1 Guard предупреждава за потенциални телефонни измами, като позволява да бъде ограничена входящата комуникация с непознати на ползвателя номера.
То може да се инсталира на смартфона на един управляващ номер, който да менажира повикванията на до пет защитени номера, считани за потенциални жертви, които могат да приемат свободно входящи обаждания от ограничения брой номера. Управляващият номер може да ползва смартфон с операционна система Android или iOS. Изискването за защитените номера е да разполагат с Android устройство, а в случай че ползват стационарен телефон на А1, iOS устройство или такова без операционна система, то те могат да използват функциите на приложението чрез предварителна инсталация на безплатен номер 1441.

Повече подробности за приложението и неговите функции може да намерите на страницата на телекома в интернет.

a1_antifraud_kv_f_horizontal

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщението на интернет страницата на МВР


За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.
Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

21 мар 2020