МВР

ОД Велико Търново

 

Административно - накзателни разпоредби по ЗБЛД

     Необходимо е да се знае, че по ЗБЛД се съставят актове за установяване на административно нарушение и се налагат глоби както следва:

     Наказва се с глоба от 50 до 300 лв. лице, което:
     - използва подправени или чужди български лични документи, ако не подлежи на по-тежко наказание;
     - отнеме, задържи без съгласие на притежателя, укрие или унищожи български личен документ на друго лице;
     - приеме или даде в залог или преотстъпи български личен документ;
     - не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица;

     Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което:
     - не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
     - не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
     - не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
     - е навършило 18 години и не е подало заявление за издаване на лична карта;
     - не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;
     - не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му.

     Наказва се с глоба от 30 до 200 лв. лице, което:
     - е български гражданин и не обяви пред компетентните български органи придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава, в определения за това срок;
     - изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
     - не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ;
     - е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установено, че продължава да го използва;
     - обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание по друг закон;
     - използва нередовни български лични документи;
     - попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

     При повторно нарушение наказанието е глоба от 50 до 300 лв.