МВР

ОД Велико Търново

 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Осъществява пожарна безопасност и аварийно-спасителни дейности при пожари, бедствия, аварии и катастрофи, като извършва:

 • Превантивна дейност;
 • Държавен противопожарен контрол;
 • Превантивен контрол;
 • Пожарогасителна дейност;
 • Спасителна дейност;
 • Разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
 • Неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване;
 • Химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденто;
 • Ранно предупреждение и оповестяване при бедствия  и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
 • Методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;
 • Защита на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение";
 • Взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
 • Информационно-аналитична дейност;
 • Ръководство и контрол за осъществяване на дейностите на съответните териториални звена за ПБЗН на областта.

 

Директор на РДПБЗН - В.Търново

 

Районни служби ПБЗН

 

Официален сайт на ОУПБЗН - Велико Търново   (само в Интернет)