МВР

ОД Велико Търново

 

MdaarLogBG

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС

Група "Миграция” е структурно звено към ОД МВР – Велико Търново и извършва следната дейност :
• Издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Република България; 
• Приема молби за  издаване на разрешения за постоянно  пребиваване на чужденци в Република България;
• Организира приемането и разглежда заявленията за издаване на карти на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в РБ;
• Анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
• Издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
• Разглежда подадени декларации за изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци и граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България;
• Провежда интервюта във връзка с миграционните процедури – издаване, отказ, отнемане на пребиваване и визи;
• Осъществява административното обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства;
• Осъществява заверка на покани-декларации за издаване на визи за краткосрочно пребиваване;
• Установява административни нарушения по ЗЧРБ и съставя административни актове;
• Осъществява съгласувателни процедури с дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
• Разглежда и изготвя отговори на жалби и молби от граждани и ведомства.

I. ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ / TYPES OF ADMINISTRATIVE SERVICES
 

II. Група “Миграция” извършва заверки на покани-декларации за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Р. България след предоставяне на изискуемите документи съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

ІII. Нормативни документи. 

- Закон за чужденците в Република България

- Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

- Закон за влизането, пребиваването и напускането на Рeпублика България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства

- Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

- Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

- Инструкция № 8121з-1276 от 11 октомври 2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани, и членовете на техните семейства

- act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11

- foreigners-in-the-republic-of-bulgaria-act_50

- rules-on-application-of-the-foreigners-in-the-repu_8

- Information about BREXIT

- Информация за БРЕКЗИТ

IV. Образци на заявления и покани-декларации.


-Покана-декларация образец, съгласно приложение №3

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №4

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №5

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №6

-Заявление за предоставяне право на краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България

- Заявление за предоставяне на право за продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24и, чл. 24к, чл. 33к, чл. 33л, чл. 33п и чл. 33т

- Заявление за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление за предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление / Декларация за предоставяне на статут на лице без гражданство

- Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

 - Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

- Заявление за пребиваване в Република България на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства

- Заявление за предоставяне на пребиваване в Република България по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства: чл. 9а, чл. 10, чл. 16, чл. 4 и чл. 19

- Указания за попълване и подаване на покана - декларация;

- Удостоверение за доходи;

- Декларация за имотно състояние.

- Контролен лист по чл. 24и от ЗЧРБ

Контролен лист по чл. 24к от ЗЧРБ

- Контролен лист по чл. 33к от ЗЧРБ

- Контролен лист по чл. 33п от ЗЧРБ

АДРЕС на група “Миграция”: гр. Велико Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4 /сградата на сектор “Пътна полиция”/
Служебни телефони: +35962662083; +35962662084; +35962662085; факс: +35962662089;

 

Работно време на гишето за административно обслужване на граждани: 
                                        понеделник – петък 
                                        08:30 – 12:00 часа
                                        13:00 – 17:30 часа

Подаването (снемането на биометрични данни) на заявление за издаване на български личен документ и получаването на документа „Разрешение за пребиваване“ и „Удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС“, може да стане на адреса на лицето, в случай че то е трудноподвижно след подаване на предварително заявление с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до дирекцията.


Банкова сметка на ОДМВР – В. Търново:

IBAN: BG20 UNCR 7527 3140 0445 01

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадените наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на групата, чрез ПОС – ТЕРМИНАЛ.

 

Харта на клиента