МВР

ОД Велико Търново

 

MdaarLogBG

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧУЖДЕНЦИ И ГРАЖДАНИ НА ЕС

Група "Миграция” е структурно звено към ОД МВР – Велико Търново и извършва следната дейност :
• Издава или отказва издаването на разрешения за краткосрочно и продължително пребиваване на чужденци в Република България; 
• Приема молби за  издаване на разрешения за постоянно  пребиваване на чужденци в Република България;
• Организира приемането и разглежда заявленията за издаване на карти на продължително и постоянно пребиваващи чужденци в РБ;
• Анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен от издадената виза, при неизпълнение на изискванията на Закона за чужденците в Република България;
• Издава удостоверителни документи, които по силата на нормативен акт имат отношение по процедурата за издаване и отнемане на разрешение за пребиваване в Република България;
• Разглежда подадени декларации за изгубени национални документи на продължително и постоянно пребиваващи чужденци и граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България;
• Провежда интервюта във връзка с миграционните процедури – издаване, отказ, отнемане на пребиваване и визи;
• Осъществява административното обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства;
• Осъществява заверка на покани-декларации за издаване на визи за краткосрочно пребиваване;
• Установява административни нарушения по ЗЧРБ и съставя административни актове;
• Осъществява съгласувателни процедури с дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи за издаване на разрешения за пребиваване в Република България;
• Разглежда и изготвя отговори на жалби и молби от граждани и ведомства.

 

І. Видове пребиваване на чужденци в Република България, съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Дължими такси, съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

1. Краткосрочно пребиваване - до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период от датата на влизането в страната.

2. Продължително пребиваване - с разрешен срок до една година.
2.1. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Р. България, с изключение на основанията посочени в точки 2.2., 2.3. и  2.4., се събират следните такси:
- до 6 месеца - 200 лв.;
- до 1 година - 500 лв.;
- за искане на услугата се събира такса 10 лв.
2.2. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24е, ал. 1, чл. 33г, ал. 4, чл. 33к, ал. 3 и чл. 33р, ал. 1 от ЗЧРБ със срок до 1 година се събира такса в размер 150 лв.
2.3. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24в от ЗЧРБ със срок до 1 година се събира такса в размер 100 лв.
2.4. При предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България на основание чл. 24б, 24и, 33к и 33л от ЗЧРБ със срок до 1 година се събира такса в размер 110 лв.

3. Дългосрочно пребиваване - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление.
3.1. За разрешаване на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 110 лв.

4. Постоянно пребиваване - с разрешен неопределен срок.
4.1. За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса в размер 1000 лв.
4.2. За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец - член на семейството на български гражданин, който е пребивавал непрекъснато на територията на Р. България през последните пет години, се събира такса 150 лв.
4.3. За искане на услугата по точки 4.1 и 4.2 се събира такса 10 лв.

„Чужденците от български произход, чуждестранните студенти, докторанти и специализанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България, и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Тарифа № 4“;

ІІ. Пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Р. България, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Р. България на граждани на ЕС и членовете на техните семейства.


Продължително пребиваване:
Гражданите на ЕС могат да пребивават в Република България с валидна лична карта или паспорт до три месеца след влизане в страната, след което трябва да кандидатстват  да получат удостоверение за продължително пребиваване. 
За целта, те трябва да представят набор от документи и да изпълнят следните изисквания, в зависимост от това дали са:

• Работещи или самостоятелно заети лица:
Брошура приложение № 1

 • Осигурени или самоосигуряващи се лица:
 Брошура приложение № 2

•Учащи в Република България:
Брошура приложение № 3

• Членове на семейството, които са граждани на ЕС:
 Брошура приложение № 4

• Членове на семейството, които НЕ са граждани на ЕС:
Брошура приложение № 5

Постоянно пребиваване:
Гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които са пребивавали законно в Република България в продължение на пет години,  на основание на непрекъснато удостоверение за продължително пребиваване,  може да получат удостоверение за постоянно пребиваване. Документите за кандидатстване са:
За целта, те трябва да представят набор от документи и да изпълнят следните изисквания:

• Постоянно пребиваване:
Брошура приложение № 6

Citizens of EU:
Long-Term and Permanent Residence in Bulgaria for EU Citizens and Their Family Members. Long-Term Residence Permit
If you are an EU citizen, holder of a valid ID card or passport, you can reside in Bulgaria for a period of up to three months following your entry into the country. You must then apply for a long-term residence permit.
To obtain a long-term residence permit, you need to provide the following document and complete the following steps depending on whether you are:

Employed or Self-Employed
Insured or Self-Funded
Studying in Bulgaria 
EU National who is a Family Members of a EU National
Non-EU National who is a Family Member of a EU National

Permanent Residence Permit
If you have resided legally in Bulgaria for a period of five years on the basis of a consecutive long-term residence permit, you and your family members are entitled to a permanent residence permit.
To obtain a permanent residence permit, you need to provide the following documents and complete the following steps:

Permanent Residence Permit

For further information and feedback, please contact your local Migration office or call +359 (2) 982 4808, email: [email protected]

ІII. Група “Миграция” извършва заверки на покани-декларации за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец в Р. България след предоставяне на изискуемите документи съгласно чл. 17 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

ІV. Нормативни документи.

 

- Актуализиран Закон за чужденците в Република България

- Актуализиран Правилник за прилагане на закона за чужденците в Република България

- Актуализиран Закон за влизането, пребиваването и напускането на Рeпублика България на гражданите на Европейския съюз, които не са български граждани и членовете на техните семейства

-Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим

- Тарифа 4 за таксите които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

- act-on-entering-residing-and-leaving-the-republic-_11

- foreigners-in-the-republic-of-bulgaria-act_50

- rules-on-application-of-the-foreigners-in-the-repu_8

 

V. Образци на заявления и покани-декларации.


-Покана-декларация образец, съгласно приложение №3

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №4

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №5

-Покана-декларация образец, съгласно приложение №6

-Заявление за предоставяне право на краткосрочно пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление за предоставяне право на продължително пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление за предоставяне право на постоянно пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление за предоставяне право на дългосрочно пребиваване на чужденец в Република България

-Заявление / Декларация за предоставяне на статут на лице без гражданство

-Заявление за продължително пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

-Заявление за постоянно пребиваване на граждани на ЕС и членовете на техните семейства в Република България

- Указания за попълване и подаване на покана - декларация;

- Удостоверение за доходи;

- Декларация за имотно състояние.

 

АДРЕС на група “Миграция”: гр. Велико Търново, ул. “Беляковско шосе” № 4 /сградата на сектор “Пътна полиция”/
Служебни телефони: +35962662083; +35962662084; +35962662085; факс: +35962662089;

 

Работно време на гишето за административно обслужване на граждани: 
                                        понеделник – петък 
                                        08:30 – 12:00 часа
                                        13:00 – 17:30 часа

Подаването (снемането на биометрични данни) на заявление за издаване на български личен документ и получаването на документа „Разрешение за пребиваване“ и „Удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС“, може да стане на адреса на лицето, в случай че то е трудноподвижно след подаване на предварително заявление с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до дирекцията.


Банкова сметка на ОДМВР – В. Търново:

IBAN: BG20 UNCR 7527 3140 0445 01

Таксите дължими по Тарифа № 4 и наложените глоби по издадените наказателни постановления, могат да бъдат заплатени на гишето на групата, чрез ПОС – ТЕРМИНАЛ.

 

Харта на клиента