МВР

ОД Велико Търново

 

МИНИСТЕРСТВО  НА  ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ

ОБЛАСТНА  ДИРЕКЦИЯ  на  МВР  -  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Г О Д И Ш Е Н    О Т Ч Е Т

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ И ОБРАБОТЕНИ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2020 г.

 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 20120 г.

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

Брой заявления за ДОИ, оставени без разглеждане

от български граждани

8

1

от чужденци или лица без гражданство

0

0

от журналисти

1

0

от фирми

0

0

от неправителствени организации

5

0

Общ брой:

14

1

 1. Заявления за ДОИ през 2020 г., оставени без да се разглеждат

Брой

Допълнително описание на причините

Трите имена/наименование

0

Седалището на заявителя

0

Точно описание на исканата информация

0

Адрес за кореспонденция

0

Други данни – посочете

1

Исканата информация не е обществена

Общ брой

    1

 1. Постъпили заявления за ДОИ през 2020 г., по начин на поискване

Начин на поискване на ДОИ:

Брой

Писмени заявления

3

Устни заявления

0

Електронни заявления (e-mail)

11

Общ брой:

14

 1. Постъпили заявления за ДОИ през 2020 г., по вид на информацията

Вид на информацията:

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

14

Общ брой:

14

 

 1. Постъпили заявления за ДОИ през 2020 г., по теми на исканата информация

Теми по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

0

Отчетност на институцията

14

Процес на вземане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

0

Предотвратяване или разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общо:

14

 1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2020 г.

Решения за:

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

10

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

1

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

2

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

Общ брой:

13

 1. Причини за удължаване на срока за предоставяне на ДОИ през 2020 г.

Удължаване на срока за предоставяне на ДОИ поради:

Брой

Уточняване на предмета на исканата информация

0

Исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка

0

Исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й

0

Други причини:

0

Общ брой:

0

 1. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ през 2020г.

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ:

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата инормация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (фирма) и няма неговото изрично писмено съгласие за предоставянето на исканата ОИ

0

Достъпът засяга интересите на трето лице (физическо лице) и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне н аисканата ОИ

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната ОИ е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации)

0

Служебната ОИ съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях и с подготвена от администрациите на съответния орган.

0

Други основания

0

Общ брой:

0

 1. Срок за издаване на решението за предоставяне/отказ на ДОИ

Предоставяне на ДОИ

Брой

Веднага

0

В 14-дневен срок

10

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

10

 1. Отказ на заявителя от предоставения му достъп

Отказ на заявителя

Брой

Заявителят не се е явил в определения срок (до 30 дни)

0

Заявителят не е платил определените разходи

0

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

0

Общ брой:

0

 1. Жалби през 2020 г. срещу решения и откази за предоставяне на ДОИ

Жалби

Брой

Срещу решения за предоставяне на ОИ

0

Срещу откази за предоставяне на ОИ

0

Общ брой:

0

 1. Административни нарушения и наказания на длъжностни лица по ЗДОИ

Няма установени нарушения на длъжностни лица през 2020 г.