МВР

ОД Велико Търново

 

Издаване на паспорт

     Издава се за срок от 5 години.

     Заявление за нов паспорт може да бъде подадено и преди изтичане срока на валидност на паспорта.

     След изтичане срока на валидност на паспорта, той трябва да бъде върнат в 3-месечен срок на органа, който го е издал.

     При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта, българските гражданите са длъжни в срок до 3 дни да заявят това пред най-близкото поделение на МВР.

     Необходими документи за издаване на първи паспорт
     1. Заявление по образец;
     2. Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г.;
     3. Документ за платена държавна такса.

     Необходими документи при подмяна на паспорт
     1.  Заявление по образец;
     2.  Документ за самоличност;
     3.  Документ за платена държавна такса.
     4.  Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението на лица до 18 г.;
     - ПРИ ИЗГУБВАНЕ, КРАЖБА, ПОВРЕДА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ – удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи;
     - ПРИ ПРОМЯНА НА ИМЕНА – удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, съдебно удостоверение или други официални документи, удостоверяващи промяната на имената;
     - ПРИ ПРОМЯНА НА ЕДИННИЯ ГРАЖДАНСИ НОМЕР – удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
     - ПРИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС – удостоверение от съответната общинска администрация;
     - ПРЕДХОДЕН ПАСПОРТ – при изтичане срока на валидност, повреда, промяна на лични данни.

     ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
     • ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ НА ВЪЗРАСТ ДО 18 ГОДИНИ, ПРИСЪСТВА САМОТО ЛИЦЕ И НЕГОВИТЕ РОДИТЕЛИ, НАСТОЙНИЦИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛИ.

     • ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 14 ГОДИНИ, СЕ ПОДАВА ОТ ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ИЛИ НАСТОЙНИЦИ, КОИТО ПОДПИСВАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО.

     • ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 14 ГОДИНИ, НО НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ, СЕ ПОДАВА ЛИЧНО, КАТО ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛИ ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ, КАТО ПОЛАГАТ ПОДПИС В ЗАЯВЛЕНИЕТО В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

     • ПРИ ОТСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ ПОДПИСЪТ В ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПОЛАГА ОТ ЛИЦЕ, УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО С НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО ИЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

     1. ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ПАСПОРТ НА ЛИЦЕ, НЕНАВЪРШИЛО 18 Г.;

     2. ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ЛИШАВАНЕ НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА;

     3. ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕ, СЪГЛАСНО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА, СЪСТАВЕНА В ХАГА НА 25 ОКТОМВРИ 1980 Г., РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН НА 21 ФЕВРУАРИ 2003 Г., ИЛИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, СЪСТАВЕНА В ЛЮКСЕМБУРГ НА 20 МАЙ 1980 Г., РАТИФИЦИРАНА СЪС ЗАКОН НА 26 ФЕВРУАРИ 2003 Г., В СИЛА ОТ 1 ОКТОМВРИ 2003 Г., КОЕТО СЕ СЪГЛАСУВА С МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО;

     4. ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ НА ЕДИН ОТ РОДИТЕЛИТЕ.

     • ПРИ РАЗНОГЛАСИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА ЛИЦЕ, НЕНАВЪРШИЛО 18 ГОДИНИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

     1. ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ ПАСПОРТ НА ЛИЦЕ, НЕНАВЪРШИЛО 18Г.;

     2. ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ДЕТЕ, СЪГЛАСНО ХАГСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ОТВЛИЧАНЕ НА ДЕЦА ИЛИ ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИ ПРАВА И СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

     • ПАСПОРТ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ ЛИЦА СЕ ПОЛУЧАВА ОТ РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ, А ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ - ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ, СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ИЗРИЧНО ПЪЛНОМОЩНО ИЛИ ЛИЦЕ, ЧИИТО ДАННИ СА ПОСОЧЕНИ ОТ РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ ПРЕД ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ПРИ ПОДАВАНЕТО МУ.