МВР

ОД Велико Търново

 

 

Сектор "Пътна полиция"

Регистрация и промяна в регистрацията на МПС


Организация на дейността във връзка с предоставяне на право на ползване на регистрационен номер, заявен от правоимащо лице

 

Административни услуги за водачи на МПС

 

Административни услуги по регистрация на превозни средства

 

Заплащане на дължими глоби за извършени нарушения


Услуги, които се предлагат в звената на сектор "Пътна полиция" по дейности, свързани със Закона за движението по пътищата (ENGLISH)


Таксите по издаване на СУМПС, контролни талони, удостоверения на водачи, услугите, свързани с регистрация на ППС, промени в регистрацията, прекратяване на регистрацията могат да бъдат заплатени и чрез банкова карта и използване на ПОС-Терминално устройство в сградата на сектор "Пътна полиция" гр. Велико Търново.

 

Банкови сметки за плащане на глоби за извършени нарушения
 
За нарушения на Закона за движението по пътищата ЗДвП:
За фиш и наказателно постановление по ЗДвП
Сметката се администрира от Главна дирекция "Национална полиция"
BG 22 UBBS 8888 3122 9441 01
BIC код: UBBSBGSF
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

За електронен фиш серия "К":
BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01
BIC код: BNBGBGSD
Средствата се превеждат на името на Фонд за безопасност на движението (администрира се от дирекция "Планиране и управление на бюджета" - МВР).
Сметката е открита в БНБ.

За нарушения на Кодекса за застраховането КЗ:
За наказателно постановление и електронен фиш серия "Г":
BG 04 UBBS 8888 1000 9137 40
BIC код: UBBSBGSF
Средствата се превеждат на името на Гаранционен фонд.
Сметката е открита в "Обединена българска банка" АД.

За нарушения на Закона за българските лични документи ЗБЛД
За НП по ЗБЛД
BG20UNCR75273140044501
Сметка на ОДМВР – Велико Търново
Сметката е открита в „УниКредит Булбанк“АД

 

ПРИЕМЪТ НА ГРАЖДАНИ за предложения, сигнали и оплаквания, в сградата на сектор ПП при ОДМВР В.Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 4, се осъществява от началник сектор„Пътна полиция“:
Всеки понеделник, сряда и петък от  седмицата от 14:00 ч. до 16:00 ч. и
Всеки вторник и четвъртък от седмицата от 10:00 часа до 12:00 часа.
В случаите на отсъствие на началник сектор ПП, приемът се осъществява от служител на длъжност „Началник група“, който е определен със заповед да го замества или от останалите началници на групи в сектора: началник група „ОД, ПК и ПД“, началник група „Отчет на ПТП, АНД и ИАД“ и Началник група „РОППССВ“, в зависимост от естеството на сигнала и компетентността им по съответното направление на дейност.


РАБОТНО ВРЕМЕ С ГРАЖДАНИ НА СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ:
ЗА УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА, УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ:
От 08:30 часа до 17:30 часа, почивки съгласно утвърден от Началник сектор ПП седмичен график