МВР

ОД Велико Търново

 

Административни услуги

Харта на клиента на Министерството на вътрешните работи

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в Министерството на вътрешните работи

Oрганизационно-технологични правила за организация на Aдминистративното обслужване на гражданите и юридическите лица в Oбластна дирекция на МВР – Велико Търново, утвърдени със заповед на Директора на Oбластна дирекция на МВР – Велико Търново с УРИ 366з-2505-23.09.2020 г.

Приложение към Харта на клиента на МВР, утвърдена със заповед на министъра на вътрешните работи №8121з-760/23.07.2020 г.

Образец на заявление за заличаване на лични данни

Вътрешни правила за получаване и изпращане на документи и съобщения чрез Системата за сигурно електронно връчване в Областна дирекция на МВР – Велико Търново

Услуги, предлагани в РУ на МВР по дейности, свързани със ЗОБВВПИ, както и дейностите, които се предлагат от ОДМВР по ЗЧОД

Доклад,относно удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ОДМВР -Велико Търново през 2020 година