МВР

ОД Велико Търново

 

Издаване на лична карта

     Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години.

     Всеки български гражданин е длъжен да поиска издаването на лична карта в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст.

     Личната карта се подменя с нова в срок до 30 дни при:
     - промяна на постоянен адрес;
     - изтичане на срока на валидност;
     - изгубване, кражба, повреждане или унищожаване;
     - при промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.

     При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта, българските гражданите са длъжни в срок до 3 дни да заявят това пред най-близкото поделение на МВР.

     Необходими документи за издаване на първа лична карта
     1. Заявление по образец;
     2. Удостоверение за раждане, копие от което се прилага към заявлението;
     3. Удостоверение за постоянен адрес – издава се от общинската администрация по постоянен адрес;
     4. Документ за платена държавна такса (на лицата от 14 г. до 16 г. първата лична карта е безплатна).

     Необходими документи при подмяна на лична карта
     1.  Заявление по образец;
     2.  Документ за самоличност;
     3.  Документ за платена държавна такса.
     -  ПРИ ИЗГУБВАНЕ, КРАЖБА, ПОВРЕДА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ – удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв от компетентните органи и документ удостоверяващ самоличността;
     -  ПРИ ПРОМЯНА НА ИМЕНА – удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, съдебно удостоверение или други официални документи, удостоверяващи промяната на имената;
     -  ПРИ ПРОМЯНА НА ЕДИННИЯ ГРАЖДАНСИ НОМЕР – удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на заявителя;
     -  ПРИ ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС – удостоверение от съответната общинска администрация;
     -  ПРЕДХОДНАТА ЛИЧНА КАРТА – при изтичане срока на валидност, повреда, промяна на лични данни или постоянен адрес.

     ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ:
     • ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ И НА ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ ЛИЦА СЕ ПОДАВА ЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛ, КОЙТО ПОЛАГА ПОДПИС В ЗАЯВЛЕНЕТО И ПОЛУЧАВА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ.

     • ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ, НАСТАНЕНИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ СЕ ПОДАВА ЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИНСТИТУЦИЯ, В КОЯТО Е НАСТАНЕНО ПО СЪОТВЕТНИЯ РЕД, КОЙТО ПОЛАГА ПОДПИС В ЗАЯВЛЕНИЕТО И ПОЛУЧАВА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ.

     • ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ, НАСТАНЕНИ СЪС СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ИЛИ В СЕМЕЙСТВОТО НА РОДНИНИ ИЛИ БЛИЗКИ СЕ ПОДАВА ЛИЧНО И В ПРИСЪСТВИЕТО НА ПРИЕМНИЯ РОДИТЕЛ, БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА, КОЙТО ПОЛАГА ПОДПИС В ЗАЯВЛЕНЕТО И ПОЛУЧАВА ГОТОВИЯ ДОКУМЕНТ.