МВР

ОД Търговище

 

ОТЧЕТ-АНАЛИЗ

Резултати от дейността на ОД на МВР   Търговище
по противодействие на престъпността, провеждане на полицейски разследвания, опазване на обществения ред и превенция през 2016 г.

През 2016 година дейността на структурните звена при ОД МВР Търговище беше насочена към реализиране на комплекс от организационни, оперативни, охранителни и превантивни мероприятия, целящи резултатно противодействие на престъпността, осигуряване на добър обществен ред, качествено изпълнение на дейностите по разследване и компетентно административно обслужване на гражданите.
В резултат на осъществената навременна подготовка, включваща изпълнението на редица мероприятия, не са отчетени сериозни инциденти, груби нарушения на обществения ред и тежки престъпления срещу личността и собствеността на гражданите.
Противодействието на наркоразпространението, производството и трафика на НВ, през 2016 г. продължи да е един от основните приоритетите в дейността на ОД МВР Търговище. Актуализирани са списъците на активния криминален контингент, планирани и проведени са 36 бр. СПО по линията.  По този показател са положени доста усилия, които доведоха и до отчитане на положителни резултати.
Активизирана бе превантивната дейност, с акцент недопускане на предпоставки и условия за извършване на престъпления против собствеността – домови кражби и грабежи спрямо възрастни и самотно живущи лица в малките и отдалечени населени места в областта. В тази връзка все повече се разширява взаимодействието между полицейските органи и структурите на местната изпълнителна власт, с цел реализиране на комплекс от превантивни мерки за респектиране на контингента и ограничаване на тези посегателства.
През 2016 г. основен приоритет си остана и превантивната охранителна дейност и изпълнението на оперативни мероприятия, целящи своевременно долавяне и недопускане извършването на терористични действия на територията на областта. Определени служители от ОД МВР участваха в обучение на специализираните тактически звена за бързи действия.
В нормална и спокойна обстановка преминаха и изборите за президент и вицепрезидент на Република България, като своя принос за обезпечаването на изборния процес дадоха и ползваните допълнителни сили от Регионална дирекция ПБЗН  Търговище.
Осъществените организационно-управленски мерки за оптимизиране на служебната дейност и повишаване на ефективността, оказаха в голямата си част положително влияние върху ежедневната работа, израз на което са и постигнатите през  2016 г. резултати.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КРИМИНАЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 Според националната статистика и постигнатите резултати ОДМВР  Търговище за поредна година се справя достойно в борбата с престъпността.
 През отчетният период на 2016 г. на територията обслужвана от ОД МВР   Търговище се наблюдава слабо намаление на регистрирания заявителски материал с 3.46% и намаление на престъпленията с 5,62%.
Коефициентът на престъпност също е намален на 897.80 от 953.73 за 2015 г.
Относителния дял на криминалните престъпления е увеличен от 81,22% през 2015 г. на 86,96%  през настоящия отчетен период, а на икономическите престъпления намален на 13,04 % от 18,78% през 2015 г. Установени са 760 извършители на криминални престъпления (717 – 2015 г.) и 121 на икономически престъпления (179 – 2015 г.).
Наблюдава се слабо намаление нивото на общия брой регистрирани престъпления. Обяснимо и с факта, че няма промяна в социално-битовото и финансово положение на населението на Област Търговище, като  по данни на официалната статистика за последните десет години намалява броя на постоянно живущите лица (миграционният процес се засилва). Коефициентът на престъпност спада през последните пет години, което се обяснява със същите изводи.
 Основен дял от общия брой криминални престъпления, традиционно се пада на тези срещу собствеността – 530 бр., следвани от общоопасните – 293 бр., други криминални престъпления 96 бр. и тези срещу личността 73 бр.   
    Запазва се броя на престъпленията в РУ Търговище и Попово (разликите са от -3% до +1%), а при  РУ Омуртаг има намаление от близо 17%. 
 По отношение на разкриваемостта тенденцията е обратна – има малък ръст при РУ Търговище и Попово. Резултатите са постигнати при условията на недокомплект, кадрови и структурни промени, натоварване с допълнителни дейности и финансов дефицит, което допълнително е оказвало негативно влияние в дейността по осъществяване на разкриваемостта.
Престъпления против личността:
Тези престъпления са с относителен дял 7,07% през 2016 г., а през 2015 г. е бил 6,44% от общорегистрираните престъпления. Тенденцията за регистрирани такива престъпления  е устойчива от години.
Убийства (умишлени) и опит за убийство  – през  2016 г. има регистрирани три престъпления, две от които са разкрити, а по последния случай е установено, че липсват данни за извършено престъпление и се провеждат допълнителни ПСД.
Изнасилвания –  са регистрирани общо 7 заявителски материала, като прекратени са 5 от случаите, а останалите 2 престъпления са разкрити. Блудства - едно регистрирано и разкрито престъпление през периода и три регистрирани и също разкрити през 2015 г.
Телесни повреди – 2016 г. са регистрирани 53 бр. престъпления свързани с умишлени телесни повреди, разкрити са 34.
     Престъпления против собствеността:  през 2016 г. тези престъпления отново са с най-голям дял - 51,31% от общорегистрираните престъпления, а през 2015 г. са били 55.22% . Процента на разкриваемост е съответно 51,13 % срещу 51,41% за 2015 г.            
 Грабежи – регистрирани през отчетния период 7 бр. ЗМ,  разкриваемост 60,00%. 
Тенденцията през последните години е за минимален брой грабежи на територията на ОДМВР Търговище, а вече втора поредна година те не са обуславящи за цялостната криминогенна обстановка.
           Кражби – През 2016 г. регистрираните престъпления по чл.194-197 от НК (без МПС)  са 397 бр. с относителен дял 38,43% от всички регистрирани престъпления срещу 402 през 2015 г., когато са представлявали 39,22 % от престъпленията. Намалението е съответно с 1,24%, а разкриваемостта е 51,13% срещу 51,74% за 2015 г.                            
  Измами – регистрирани 50, разкрити 17, разкриваемост 34.00%. 
Установени са 5 „мулета“ съпричастни към извършването на 11 телефонни измами. На три от тях са повдигнати обвинения, едно е обявено на ОДИ и едно е разпитано в качеството на свидетел.
  Изнудване – едно регистрирано престъпление, което е разкрито. Предходната година не е имало регистрирани такива престъпления.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ

Икономическата престъпност е част от общата престъпност, но съществено се различава от конвенционалната и организирана престъпност, тя засяга обществените отношения, реда на държавно управление и реда на нормално развитие и функциониране на икономиката.
Регистрираните престъпления са 155, разкритите са 87 при разкриваемост 56,13 % .
Акцизни стоки   
През 2016 г. общо са установени 51 случая на държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол, в резултат на което са установени и иззети 52 978 къса цигари, 510 кг. тютюн, 647 л. алкохол необлепени с акцизен бандерол. 
В гореописаните случай на държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол са включени и 2 случая с установени 18 000 къса цигари, 100 кг. тютюн и 90 литра високо градусен алкохол необлепени с акцизен бандерол за които са заведени 2 бр. ДП по описа на ОДМВР – Русе и 1 бр. АУАН - Митница Русе. Случаите в с. Глоджево и с. Смирненски общ. Ветово, обл. Русе, са реализирани по материали на ОДМВР–Търговище  и със съдействието на служители от СПИП при ОД МВР Търговище.
Престъпления, свързани със засягане на финансовите интереси на Европейския съюз, корупционни престъпления и др.:
През отчетния период са образувани и водени предварителни проверки по 20  бр. преписки, с оглед данни за извършени престъпления по чл. 248а, ал. 2÷5 от НК (представяне на неверни сведения за получаване на финансови средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава).
     Водени корупционни преписки през периода - 26 бр. 
 Общоопасни: тези престъпления са с относителен дял от 30,11% от общорегистрираните престъпления за 2016 г. или 311 бр,  при дял от 28.59% за 2015 г. и 293 бр. престъпления.       
Палежи – след отчитане на намаление на тези престъпления в три поредни години, през настоящия отчетен период има значително увеличение. През 2016 г. са регистрирани 23 престъпления, от които разкрити 4 бр.
През текущия отчетен период, както и през предходни години няма регистрирани взривявания.
ПЗО на МПС – за отчетния период на територията на ОД МВР Търговище са регистрирани общо 5 престъпления и разкрити 2, срещу 15 за предходния отчетен период с разкрити 4 бр.
 Липсата на противозаконни отнемания потвърждава тезата, че на територията на ОД МВР Търговище няма активен криминален контингент по линията и извършваните деяния, когато има такива се осъществяват от гастролиращи престъпници.
Престъпленията, свързани с културно - историческото наследство на страната:
През изминалата 2016 г. са проведени  общо четири СПО по линията. По време на проведените специализирани операции през годината са установени и заловени три лица осъществяващи незаконна иманярска дейност чрез използване на технически средства (металдетектори) и две лица, които незаконно държат монети представляващи  КИЦ.
Разкрити престъпления, процент на разкриваемост; разкрити извършители на престъпления (по видове престъпления):
От общо регистрираните 1189 престъпления през 2016 г. разкритите са 744 бр. с разкриваемост 62,63%.  Общо установените извършители на престъпления са 751. 
По криминална линия са разкрити 658 престъпления с процент на разкриваемост 63,70 %, установените извършители са 670. 
По икономическа линия са разкрити 85 престъпления с процент на разкриваемост 54,84 %, установените извършители са 79.      
          Престъпления свързани с НВ:
           Противодействието на наркоразпространението и производството на НВ си остава един от основните приоритети в дейността по противодействие на криминалната престъпност.
 По този показател са вложени доста усилия, които доведоха до отчитане на положителни резултати от проведените 36 бр. СПО по линията и изземването на 1115,38 гр.  суха тревиста маса (канабис, марихуана); 24,86 гр. прахообразно вещество от рода на метанфетамините,  6 бр. стръка “канабис”, както и таблетки екстази.
 За отчетния период са регистрирани 36 престъпления (20 бр. – 2015г.), разкрити 21 (12-2015 г.), разкриваемост 58,33% (60%-2015 г.).   
ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 
За да отговорим адекватно на изискванията на средата за сигурност и в унисон с един от главните приоритети на МВР, а именно – “Утвърждаване превенцията като основен инструмент за противодействие на престъпността”, усилията бяха насочени към провеждане на настъпателна профилактична дейност. За тази цел бяха извършени 211 охранителни обследвания и 386 охранителни проверки в различни  обекти на територията на региона. Изпратени са 285 уведомителни писма до ръководителите на предприятия, фирми и кооперации с цел  отстраняване пропуски в охраната, укрепването, ограждането, осветлението и пропускателния режим на управляваните от тях обекти.  В същата връзка и с оглед недопускане  извършването на престъпления са съставени 1376 предупредителни протокола по чл. 65  от ЗМВР и са отдадени 197 полицейски разпореждания по чл. 64 от ЗМВР.
В ОД МВР  Търговище през 2016 г. от разкритите 659 криминални престъпления, служителите от охранителния състав самостоятелно са разкрили срещу НИ 158 криминални престъпления, което представлява 45,40 % срещу НИ. Дял в разкриването на криминалните престъпления имат както ПИ и мл. ПИ, така и служителите от ППД.   Анализът на дейността в борбата срещу криминалната престъпност сочи, че се отчита макар и незначително, но все пак увеличение на регистрираните криминални престъпления, което от своя страна показва леко влошаване в средата за сигурност, но пък положителното е, че тези резултати са постигнати със значително по-малко числен състав с оглед постоянното участие на служители от ОДМВР – Търговище в съвместна  специализирана полицейска операция в зоната на отговорност на РДГП - Елхово при ГДГП. Тези резултати от своя страна задължават да се извърши едно правилно маневриране със силите и средствата, при привеждането им в пълно съответствие с изискванията на средата за сигурност и интерактивната карта на престъпността. 
 Отреагирано е на 2372 сигнала постъпили по различни канали в РУ. От тях за нарушения на спокойствието и нощната тишина – 481, за нарушения на обществения ред – 629, за  нарушение Наредбите на Общините – 311, за извършени престъпления – 222, за домашно насилие – 65, сигнали свързани с вътрешни обекти - 55 и други – 609 сигнала.
Оказано е съдействие в 3949 случая, от които на органите на съдебната власт – 260, на юридически и физически лица - 718, жертви на домашно насилие – 32,  общинска администрация - 481 и в 2458 други случая. Служителите от сектор ООР и ТП са участвували в охраната на обществения ред по време на 419 различни масови мероприятия. 
  През отчетния период в туристическите средства за подслон от региона са извършени 562 проверки. През периода са проверени 13688 български и 633 чужди граждани. 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
  
 На територията на ОД МВР Търговище са установени два участъка с концентрация на ПТП както следва:
- ПП I-4 от км 217+000 до км 217+500 –  4 ПТП с материални щети.
- ПП I-4 от км 232+000 до км 232+300 – 7 ПТП с материални щети.           
   За отчетния период на територията, обслужвана от ОД МВР  Търговище са регистрирани 60 тежки ПТП  с 11 загинали и 82 ранени граждани. В сравнение с 2015 г. наблюдаваме увеличение на тежките ПТП с 15, намаление на убитите граждани с 1 и увеличение на ранените с 37. През годината са регистрирани общо 456 ПТП с материални щети, срещу 432 през 2015 г. или с 24 повече.
     За  периода установените нарушения по ЗДвП на територията на ОД МВР  Търговище  са 34717, като съответно са съставени 3417 акта и са наложени 31300 глоби по фиш.  За настъпили ПТП са съставени 516 акта, съставляващо 15,1 %  от общия им брой, установени от пътните полицаи.
През периода служителите от “Пътна полиция” са участвали в 209 СПО по БД – “Пешеходец”, “Алкохол”, “Неправоспособност”, “Скорост”, “Ваканция” и др. планирани от ОД МВР и РУ. По време на проведените СПО са констатирали 1 311 нарушения на ЗДвП, за които са съставени 138 акта и са наложении 1204 глоби по фиш.
През годината, въпреки увеличението с 1/3 на общо констатираните нарушения за периода, се наблюдава запазване на отделни видове от констатираните  груби нарушения на правилата за движение, изведени като причини за  настъпилите тежки ПТП, като: употреба на алкохол 304 бр., неправоспособност 410 бр, нарушения на пешеходци и колоездачи.
Увеличение бележат констатираните нарушения  за превишена скорост + 5019 бр., неизползване на обезопасителени колани или защитни каски + 528 бр, отнемане предимство на пешеходец + 21 бр., без сключена ЗЗГО намаление с 50 бр., което от своя страна оказва възпиращ ефект върху поведението на водачите на МПС за недопускане и ограничаване на посочените нарушения и недопускане  настъпването на тежки ПТП.
През  2016 г. при сравнително запазване  равнището на показателите определящи  ПТО  в сравнение с 2015 г. наблюдаваме  намаляване на убитите с 1, при увеличение  на тежките ПТП  с 15 бр. и на ранените с 37 граждани.
Анализа на тежките ПТП сочи, че основни причини за настъпването им са превишената и несъобразена с пътните условия скорост, в много от случаите в съчетание с нарушаване правилата за движение от пешеходци, неправилните маневри, отнемането на предимство, употреба на алкохол и управление на ППС от неправоспособни лица.
От всички  настъпили тежки ПТП 43 (71.7%) с 58 (70.1%) ранени граждани  и 10 (90.1%) убити са регистрирани на РПМ и общинските пътища извън населени места.

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ 
 
В съвместната ни дейност активно се включиха МКОРС, кметовете в отделни общини, РИО на МОН, Агенция “Закрила на детето”, Бюрото по труда, електронните медии, сдружение “Ная”, „Държавно лесничейство”, ръководствата на училищата в региона, общественици. Тази съвместна дейност ще се обогатява и разширява и през 2017г., за да бъде ефективна дейността ни по противодействие на престъпността, превенцията, както и повишаване на доверието на гражданите към дейността осъществявана от нашата институция. Изградени са селски комисии за ред и сигурност в малките населени места от област Търговище.
Съвместно с Регионалния инспекторат на МОН и общинските му звена по места, са набелязани мерки за укрепване физическата защита, охраната и пропускателния режим в училищата и детските градини на обслужваната територия. Засилено бе полицейското присъствие в и около учебните и детските заведения, особено в пиковите  часове и тъмната част от денонощието от страна на ПИ и мл. ПИ. Училищата и увеселителните заведения, посещавани от деца и ученици, бяха включени в маршрутите на състава от ППД, съгласно  актуализираните заповеди за единна разстановка. През отчетния период продължи организирането и провеждането на “Час на полицая” в часовете на класния ръководител.  
             В партньорство със Сдружение „Асоциация Ная” - Търговище, Община Търговище, II СУ „Проф. Никола Маринов”-Търговище и Дирекция „Социално подпомагане” -  Търговище, бе разработен проект „Малки защитници на възрастните хора”. Основната цел на този проект е именно превенция на престъпленията срещу възрастните хора.
       Бяха открити три Детски полицейски управления, към всяко едно РУ при ОДМВР  Търговище.Общият брой на децата членуващи в ДПУ е 79.
       В гр.Търговище с дейното участие на ОД МВР Търговище се проведе национален обучителен семинар на 28 областни координатори от ОД на МВР в страната по програмата „Детско полицейско управление“.
           Съвместно с МКБППМН  към общините от област Търговище са проведени кампании на тема “Не на дрогата”.
            С цел гарантиране сигурността на децата през летния сезон е разработена Програма на ОДМВР Търговище за организиране и провеждане на превантивни мероприятия и инициативи на обслужваната територия с цел противодействие на престъпленията извършвани от и срещу деца по време на лятна ваканция – 2016 година.
 
ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

Общ брой приключени ДП (БП, НП, ДПОР), изпратени в прокуратурата: общо приключени ДП-12185, ДП-992, БП-154, НП-32. 
 Няма досъдебни производства приключени извън законовия срок на разследване. По приключените дела до края на 2016 г. са осъдени  374 лица.

 
Осъществени добри практики през периода:

 Разширяване на системата за видеонаблюдението в гр.Търговище.
 В началото на 2016 г., в партньорство със Сдружение „Асоциация НАЯ” - Търговище, Община Търговище, II СУ „Проф. Никола Маринов” - Търговище и Дирекция „Социално подпомагане” - Търговище бе разработен и от 01.03.2016 г. стартира проект „Малки защитници на възрастните хора”. Основната цел на този проект е именно превенция на престъпленията срещу възрастните хора. 
Проведено е обучение на деца по метода „Връстници обучават връстници“. Идеята  е  повишаване на информираността и изграждане на умения у децата - участници в Детско полицейско управление, за справяне с предизвикателствата в съвременната дигитална среда.
Работено е по проект „Разруши мълчанието – кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие, основано на полов признак“.
С цел гарантиране сигурността на децата през летния сезон е разработена Програма на ОДМВР Търговище за организиране и провеждане на превантивни мероприятия и инициативи на обслужваната територия с цел противодействие на престъпленията извършвани от и срещу деца по време на лятна ваканция – 2016 година.
От анализа на регистрираните престъпления през 2016 г.  може да се направи извод, че част от квартирните кражби, кражбите от магазини, ПЗО на МПС и особено измамите се извършват от лица от криминалния контингент от други региони. При работата по разкриване на тези извършители , бяха проведени работни срещи и съвещания, вследствие на което съществено се подобри взаимодействието в работата и координацията с ОД МВР във Велико Търново, Разград, Русе, Варна, Шумен и Сливен. Традиционно добро взаимодействие имаме със съседните РУ, като е оставена добра основа за по-нататъшната съвместна дейност в борбата с престъпността. Практиката в тази насока следва да се запази и доразвие.
 
ПРИОРИТЕТНИ  ЗАДАЧИ  ПРЕЗ  2017  ГОДИНА

Активно противодействие на „битовата” престъпност.
Активно противодействие на „уличната” престъпност, с акцент върху неутрализиране, бързо разкриване и ефективен разследващ процес спрямо извършителите на грабежи, кражби на вещи и части от МПС, джебчийски кражби, разпространение на наркотични вещества.
Активна работа и ефективно противодействие на престъпленията, свързани с акцизното и митническо законодателство и престъпленията във финансово-кредитната система.
Активна охранителна и превантивна дейност в районите около учебните и детските заведения, районите на жилищните комплекси, малките и отдалечените населени места в региона, както и при провеждането на масови спортни, културни и обществени прояви.
Подобряване ефективността в ежедневната дейност на охранителния състав. Активно участие в разкриването на престъпления, съвместно с оперативните служби в структурните звена.
Създаване на необходимите организационно-управленски предпоставки и мобилизиране силите на личния състав  за подобряване на резултатите в противодействието на престъпността, опазването на обществения ред и недопускането прояви на социална конфликтност, с оглед спокойното и нормално протичане на предстоящите предсрочни избори за Народно събрание на Република България.