МВР

ОД Велико Търново

 

Заповед №ЗМФ - 1472 от 29 ноември 2011 година на Министерство на финансите

На основание чл. 115 от Конституцията на Република българия и на чл. 20, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0.50 лв;

2. СД - 1 брой - 0.50 лв;

3. DVD - 1 брой - 0.60 лв;

4. разпечатване - 1 стр. (A4) - 0.12 лв;

5. ксерокопие - 1 стр. (A4) - 0.09 лв;

6. факс - 1 стр. (A4) - 0.60 лв;

7. видеокасета - 1 брой - 3.25 лв;

8. аудиокасета - 1 брой - 1.15 лв;

9. писмена справка - 1 стр. (A4) - 1.59 лв;

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

III. Отменям Заповед №10 на министъра на финансите от 10.01.2001 година (ДВ, бр.7 от 2001 година)

IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 година.