МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ФОРУМ ЗА ЧЕРНОМОРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

• “Споразумение за сътрудничество на Граничните служби на черноморските държави” (2007 г.).
Създаването на Форума за Черноморско сътрудничество (BSCF)  се инициира през м. май 2000 г. в Истанбул, където по предложение на турската страна е проведена Първата среща на началниците на службите за брегова охрана на Черноморските страни, като целта на срещата е тя да се превърне във форум за развитие на сътрудничеството в областта на бреговата охрана между страните от Черноморския регион. До 2007 г. сътрудничеството между крайбрежни черноморски държави се осъществява на базата на двустранни междуправителствени споразумения за сътрудничество.
Форумът се институционализира с подписването на “Споразумение за сътрудничество между граничните органи/бреговите охрани на крайбрежните черноморски държави” (2007 г.). Той се превръща в механизъм за сътрудничество между службите за гранична/брегова охрана на Черно море, чиято цел е провеждането на срещи, преговори, обмен на опит, идеи и основни принципи за развитие на сътрудничеството. Председателството на Форума е на ротационен принцип за срок от една година.
За подпомагане на дейността на Форума, на 7-та експертна среща (21-23 май 2007 г., гр. Анкара), е създаден Секретариат на Форума и са приети правила за работа му. Приети са лого, флаг, интернет-страница на Форума за черноморско сътрудничество, които символизират мирния характер и благородните намерения на страните.
С протокол от Третата среща на ръководителите на граничните/брегови охрани (2003 г.), Черноморският граничен координационно-информационен център (ЧГКИЦ) е утвърден за постоянно действащ орган за осигуряване на взаимодействието между Националните гранични координационни центрове (НГКЦ) на Черноморските държави (Главния инспекторат на граничната полиция на Румъния, Държавната гранична служба на Украйна, Службата за гранична охрана към Федералната служба за сигурност на Руската Федерация, Държавния департамент за охрана на държавната граница на Грузия и Командването на Турската Брегова Охрана).

• Черноморски граничен координационен и информационен център в рамките на Форума за черноморско сътрудничество

През 2003 г. е утвърден Правилник за дейността на Черноморския граничен координационно-информационен център (ЧГКИЦ), който започна официално да функционира от 01.01.2004 г. в гр. Бургас.
Центърът е постоянно действащ орган за взаимодействие с Националните гранични координационни центрове (НГКЦ) на черноморските държави.
Основна форма на сътрудничеството е обменът на данни за станали и предстоящи събития в реално време, с възможност за нейното тематично систематизиране. Успешно функционира създадената “База данни за заподозрени кораби”, с цел тяхното “щафетно” проследяване и непрекъснат контрол. Изпълняват се задачи по противодействие на международния тероризъм и трансграничната престъпност във всичките им форми на проявление.
Изготвят се периодични бюлетини, в които се прави анализ на надводната обстановка в Черно море, имаща отношение към граничната сигурност. Тези бюлетини се изпращат до всички Национални гранични центрове на страните от Черноморския регион.
ЧГКИЦ участва в двустранни и многостранни съвместни учения с НГКЦ, гранични кораби, технически средства за взаимодействие за предотвратяване на незаконни дейности, борба с тероризма и търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове в Черно море.
Всички действия на ЧГКИЦ, по линия на международното сътрудничество, се реализират по общоприетите и утвърдени от световната и европейската практика принципи на доброволност и равнопоставеност, както и на стандартите за постигане на необходимата сигурност и защита интересите на отделните държави, при строго спазване на националните законодателства и международните конвенции, договори и спогодби.