МВР

ГД "Гранична полиция"

 

РУМЪНИЯ

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за сътрудничество между органите за охрана на границите”, подписано на 22.12.2004 г. (в сила от 28.07.2005 г.).
На основание чл. 7, т. 3 от Споразумението се изготвят и изпълняват планове за съвместна дейност в граничния контрол на общата граница с конкретни графици за провеждане на съвместни мероприятия по охрана на държавната граница. От януари 2006 г. започна прилагането на новия принцип за охрана на границата - съвместно патрулиране по р. Дунав със смесени екипи на български и румънски плавателни средства. На сухоземната българо-румънска граница се излъчват смесени гранично-полицейски наряди по охраната на границата.

• “Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси” – подписана на 28.08.2006 г., в сила от 30.03.2007 г.
Изпълнението на разпоредбите на Спогодбата се възлага на Смесена гранична комисия, чиято дейност е уредена в Правилник.

• “Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния относно съвместен контрол за преминаване на границата (контрол на едно спиране на ГКПП) ”, подписано на 21.12.2006 г., в сила от 30.07.2007 г.
По силата на текст от Споразумението, предвиждащ предварително прилагане, на практика контролът на едно спиране се осъществяван от 1 януари 2007 г.
На базата на Споразумението на всички ГКПП на българо-румънската граница се осъществява граничен контрол на едно спиране.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество”, подписано на 19 май 2009 г.
 На база Споразумението, от 16.06.2010 г. Контактното бюро Гюргево прерасна в Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество (СКЦПМС) и работи при режим 24 часа, 7 дни в седмицата.
В рамките на СКЦПМС Гюргево се осъществява най-активният обмен на информация.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за трансгранично полицейско сътрудничество по наказателноправни въпроси”, подписано на 19 май 2009 г.
В края на октомври 2010 г. се проведе експертна среща, на която бе договорено практическото прилагане на трансграничното наблюдениe.
На основание споразумението с румънската страна, бяха изработени следните документи:
- Правила за извършване на съвместни действия на пътните полиции в пограничните райони и осъществяване на съвместна патрулно-постова дейност за опазване на обществения ред от страна на компетентните органи на република България и Румъния и
- План за действие за осъществяване на съвместни операции срещу контрабандата на петролни продукти по река Дунав.

• “Конвенция между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа Република Румъния за опазването, поддържането и възстановяването на граничната линия и на граничните знаци на сухоземния участък на българо-румънската държавна граница” - 1979 г.
Тази спогодба се отнася за опазването, поддържането и възстановяването на граничната линия и на граничните знаци на сухоземния участък на българо-румънската сухоземна граница.
Компетентните органи на договарящите страни извършват на всеки 5 години съвместна проверка на трасето на граничната линия, на местоположението и състоянието на граничните знаци, както и на състоянието на разораната ивица.
За изпълнението на задачите, произтичащи от тази конвенция, Смесената комисия съставя смесени работни групи и изготвя указания за тяхната работа. За резултатите от извършената проверка на местността, както и за извършената работа, Смесената комисия съставя протокол, който се внася за утвърждаване от правителствата на договарящите страни.

• “Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Румъния за обратно приемане на собствени граждани и на чужденци” - 2000 г.
В тази Спогодба са регламентирани задълженията на двете страни за обратно приемане на свои граждани и чужденци, които не отговорят на разпоредбите в действащото законодателство за влизане или пребиваване на територията на другата държава. Също така, Спогодбата урежда и реда за транзитното преминаване на чужденци в процедура по обратно връщане в трета страна.
За прилагане на Спогодбата е изготвен Протокол, в който са определени компетентните органи, граничните пунктове и процедурите за осъществяване на обратното приемане на собствени граждани и чужденци.