МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Главна дирекция "Гранична полиция" - съвременна гранично-полицейска служба

Днес службата се утвърждава като сигурен гарант на гражданските права и надеждна преграда за нарушителите на законите.

В края на 1997 г., след приемането на Закона за Министерството на вътрешните работи, започна преструктуриране на ГДГП, изразяващо се основно в трансформиране от войскови тип в професионална охранителна служба и оптимизиране на управлението и структурата й.
На базата на Националната стратегия за присъединяване на Република България към Европейския съюз, през 1998 г. ръководството на службата разработи Концепция и План-програма за преструктуриране на ГДГП. В началото на 2001 г. те бяха актуализирани с Концепция за развитието на ГДГП за периода 2001 г. - 2004 г.
Организацията на работата за охрана на държавната граница и привеждането й към стандартите на Европейския съюз се извърши с помощта на експерти на Федералната гранична охрана на Германия при реализацията на туининг проекти на Програма ФАР.
Като начало се проучи опитът на водещите европейски страни в областта на граничното управление. Направен бе анализ на положението в нашата страна и се разработи план за модернизиране на управлението на българската държавна граница. Той бе насочен към оптимизиране на структурата и организацията на ГДГП и създаване на три нива на управление  Дирекция “Гранична полиция”, регионални гранични сектори и гранични участъци.
Приоритетно се изградиха структурните звена на ГДГП, които охраняват бъдещите външни граници на Европейския съюз. В това отношение особено внимание бе отделено за формирането на съвременна морска гранична служба.
Новата структура наложи промяна в организацията на работа в ГДГП, като основните функции по охраната на границата и контрола на граничните контролно пропускателни пунктове са възложени на граничните участъци.
ГДГП осъществява своята дейност с помощта на информационни системи. Изграден е автоматизиран информационен фонд (АИФ) ”Граничен контрол”, създаден за проверка на лица и превозни средства, пресичащи държавната граница. Установена е терминална връзка с част от автоматизираната информационна система на МВР и други държавни органи.
Активните контакти и обмен на информация с граничните служби на съседните държави, черноморския регион и голяма част от Европейските страни подобри възможностите на българската гранична охрана. За постигане на по-ефективно оперативно взаимодействие между граничните органи (бреговите охрани) на черноморските държави през 2003 г. в РДГП Бургас започна да функционира, като постоянно действащ орган, Черноморски граничен координационен и информационен център. На основата на Протокол за сътрудничество между ГДГП и Главния инспекторат на Граничната полиция на Румъния в град Гюргево е изградено и функционира контактно бюро за обмен на информация и оперативно   сътрудничество.
Успоредно с въвеждането на нова организация за охрана на държавната граница, в ГДГП се работи и за подобряване на обучението и квалификацията на личния състав на службата. Създадени са нови учебно-тематични планове и програми за задължително първоначално обучение на всички новоназначени гранични полицаи и повишаване на квалификацията на ръководния и изпълнителския състав, съобразно изискванията и критериите на Европейския съюз.
С постановление на Министерския съвет № 104/20.05.2002 г. е приета Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове. С тях се определят организацията, дейността и управлението на ГКПП, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България. На всички ГКПП се прилага единен стандарт за управление и контрол на граничния преход. В изпълнение на изискванията на Европейската комисия за повишаване пропускателната възможност на граничните преходи се работи по нов технологичен ред за селективен подход при паспортно-визовия контрол на ГКПП, осигуряващ облекчен режим по отношение на гражданите от европейските страни и засилен контрол спрямо лицата от рискови в миграционно отношение държави.
Стратегическото местоположение на Република България на Балканския полуостров определя страната ни като междинна държава в миграционно отношение и най-кратък път на потенциалните мигранти от Изтока към страните от Европейския съюз. За успешното противодействие на нелегалната миграция и контрабандата на хора са въведени нови съвременни гранично-полицейски способи за контрол и охрана. За предотвратяване, разкриване и разследване на престъпления, свързани с нелегална миграция или трафик на хора, от края на 2003 г. органите на ГДГП могат да изпълняват задачи и извън зоните за отговорност.
Предвид горепосочените фактори, изводите за тяхното влияние и изискванията към правоохранителните органи, в ГДГП са изведени следните приоритетни задачи:
синхронизиране на действащите и изготвяне на нови вътрешноведомствени нормативни актове, регламентиращи дейността на службата;
изграждане на нови и реконструиране на съществуващите ГКПП, съобразно европейските изисквания и начини за организация на работата с цел оптимизиране на граничния преход;
повишаване на административния и организационно-управленческия капацитет на службата за по-ефективно управление и покриване на европейските стандарти;
въвеждане на нови съвременни технически средства в охраната на държавната граница и контрола на граничния режим;
засилване на мерките по противодействие на незаконната миграция, каналджийството, корупцията и контрабандата.
Независимо от трудностите при преструктурирането на ГДГП и въвеждането на нови полицейски форми и методи за граничен контрол, службата повиши своята оперативна ефективност и недопусна срив или отслабване в охраната и контрола на държавната граница.
Днес ГДГП гарантира пълното спазване на гражданските права и не е пречка за лицата, които желаят законно да влязат или напуснат страната, но в същото време е надеждна преграда за нарушителите на законите, противостоящи на интересите на държавата и гражданското общество.