МВР

ГД "Гранична полиция"

 

АГЕНЦИЯ ФРОНТЕКС

След приемането на България в ЕС през 2007г., Главна дирекция “Гранична полиция” участва активно в дейността на Агенцията за управление на оперативното сътрудничество при външните граници на държавите членки на Европейският Съюз – Фронтекс.
Координацията и обменът на информация с Агенция Фронтекс се извършва чрез създадените в ГДГП Национална контактна точка на Фронтекс, както и посредством контактната точка на Мрежата за анализ на риска на Фронтекс. 
България участва с гранични експерти и технически средства в съвместни операции и пилотни проекти, организирани и координирани от Агенцията, на територията на други държави членки на ЕС.
Активно участваме в организираните от Фронтекс обучения и разработки на съвместни проекти в областта на интегрираното гранично управление, въвеждането на нови технологии в областта на граничния контрол и наблюдение по външните граници.
На територията на страната се провеждат съвместни операции, учения, семинари и обучения, организирани и координирани от Агенция Фронтекс, с участие на експерти и технически средства от държавите членки.
В ГДГП е ситуиран Международният координационния център за координиране действията на европейски екипи в оперативната зона на Съвместна операция „Гъвкави оперативни дейности - сухоземни граници“ на територията на България и Гърция.
Реализират се комплекс от мерки, съгласно подписания „План за организационно подготвителни мерки и допълнителни дейности, целящи подпомагането на съвместните дейности между ГДГП и Агенция Фронтекс в очакване на приемането на Р България в Шенгенското пространство“.
От средата на м. юли 2012 г., чрез EUROSUR, Българският национален координационен център осъществява обмен в реално време на информация със Ситуационния център на Фронтекс (FSC), намиращ се в Централата на Агенция Фронтекс във Варшава и националните координационни центрове на държави членки, свързани с EUROSUR.