МВР

ГД "Гранична полиция"

 

БЕЛГИЯ

• "Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Белгия за полицейско сътрудничество" – 1998 г.
Споразумението и Протоколът са в сила 1 декември 2002г. В анексиран План към Протокола са заложени конкретни области на сътрудничество.
Сътрудничеството на Главна дирекция “Гранична полиция“ и белгийските служби за граничен контрол се осъществява в рамките на ежегодните програми за сътрудничество между МВР на Р България и МВР на Кралство Белгия.
На база на съществуващата правна рамка на ниво ЕС, както и наличните двустранни договорености, се реализира и ефективен обмен на информация.