МВР

ГД "Гранична полиция"

 

РУСИЯ

• “Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество по граничните въпроси”, подписано през 1998 г.
В изпълнение на чл. 7 на Споразумението, ръководителите на двете гранични служби подписват протоколи за сътрудничество. Първият протокол е подписан през 2000 г.
В протоколите са включени конкретни дейности за обмен на опит в основни направления на дейност: охрана на държавната граница, граничен контрол, комуникационно-информационно осигуряване.
Сътрудничеството се осъществява под формата на размяна на посещения на експертни групи по направление на дейност, на реципрочен принцип, а също и чрез годишни срещи на ръководителите на двете гранични служби. 
Активен процес на обмен на опит се осъществява в областта на охраната и осигуряването на безопасността на морска граница в резултат на установените взаимоотношения на компетентните териториални структури на двете служби - Регионална дирекция “Гранична полиция” Бургас и Черноморско-Азовското гранично управление на бреговата охрана на Граничната служба на ФСС на Русия. Освен размяната на посещения на експертни групи се осъществяват и визити на български гранично-полицейски кораб в гр. Новороссийск и на руски патрулен кораб у нас, като в рамките на тези визити се провеждат и съвместни учения с определена насоченост.

• “Изпълнителен Протокол между правителството на Република България и правителството на Руската Федерация за прилагане на споразумението между европейската общност и руската федерация за обратно приемане на лица” от 25 май 2006 г.
Протоколът е утвърден с Решение 860 от 19 октомври 2012 г. на Министерския съвет и влиза в сила от 15 ноември 2012 г.
Чрез Протокола се определят компетентни органи, Гранични контролно-пропускателни пунктове и формулярите за осъществяване на обратното приемане на лица.