МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Главна дирекция "Гранична полиция"

Днес службата се утвърждава като сигурен гарант на гражданските права и надеждна преграда за нарушителите на законите.

 

Общата дължина на българските граници е 2368 км. От тях 1225 км е външна граница, като 412 км е морската, а 813 е сухопътната.

Съгласно ЗМВР, Главна дирекция "Гранична полиция" е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за граничен контрол и охрана на държавната граница.

Българската гранична полиция е централизирана и ясно структурирана служба в МВР с тристепенна система на управление.

            Първо ниво е Главната дирекция на Гранична полиция, осъществяваща общото ръководство и координация между структурните звената на национално, регионално и местно ниво.

            Второто ниво на управление са Регионалните дирекции “Гранична полиция” (РДГП).

Трето ниво на управление са гранично-полицейските управления (ГПУ) и Базите гранично-полицейски кораби (БГПК).

Действащият институционален модел “една РДГП – една граница”. На принципа “една граница – една регионална структура за охрана”, функционират 7 Регионални дирекции “Гранична полиция” (РДГП), 37 ГПУ; 35 ГКПП, 2 БГПК и 1 СОВН.

В съответствие с най-добрите практики на Шенгенския каталог, в ГДГП като самостоятелно специализирано звено, е създаден и функционира Специализиран отряд “Въздушно наблюдение” (СОВН).  

Като структура, която има водеща роля за гарантиране сигурността на външната европейска и бъдещата шенгенска граница на България,  Гранична полиция насочва приоритетно своите усилия към повишаване ефективността на противодействието и превенцията на незаконната миграция, като неотменна част от интегрираното гранично управление.

Ресурсите за граничен контрол са съобразени с интензитета и профила на пътникопотока, оценката на заплахите и анализа на риска. Налице са подходящи инфраструктура, съоръжения и съвременно техническо оборудване, използване на нови технологии и въвеждане на нови инструменти в борбата с незаконната миграция и трафика на хора, както и трансграничната престъпност.

Гранична полиция разполага с адекватен брой добре обучени служители за извършване на граничните проверки и наблюдение, което гарантира по-ефективно противодействие с незаконната миграция.

 

 

Териториални подразделения на ГДГП

 

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Контактни центрове за взаимодействие