МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Сърбия

• “Споразумение между Правителството на НР България и Правителството на СФР Югославия за начина на проучване и разрешаване на граничните нарушения възникнали по българо-югославската граница”, подписано 1965 г., изменено и допълнено 1982 г.:
Съгласно Споразумението, общата граница е разделена на три сектора. За всеки сектор е създадена и функционира Смесена секторна гранична комисия (ССГК). Редовните заседания на ССГК се провеждат ежегодно, по време на които се извършва преглед и анализ на всички допуснати гранични инциденти и нарушения през отчетния период, както и обмен на оперативна информация за нарушенията на граничния режим по общата ни граница.
На основание на Споразумението, на всеки две години при реципрочно домакинство, следва да се провеждат заседанията и на Централната смесена гранична комисия (ЦСГК). Последното редовно заседание на ЦСГК е проведено през 1998 година в гр. София, след което тези заседания са преустановени от страна на Сърбия.

• “Спогодба между Правителството на НР България и Правителството на СФР Югославия за уреждане движението на крайграничното население в граничната зона”, подписана на 28.02. 1972 г.
Тази Спогодба не е денонсирана до момента, но практически не се прилага от 1992 г. поради усложняването на вътрешно-политическата обстановка в тогавашната СФРЮ.
През последните години, след съгласуване между кметовете на съседни общини и с МВнР - Дирекция «Консулски отношения», се провеждат периодично събори на крайграничното местно население на територията на една от двете съседни страни, в непосредствена близост до границата или най-близкото населено място. Председателите на Смесените секторни гранични комисии, в чиято зона за отговорност се осъществяват съборите, предварително съгласуват реда за тяхното провеждане. Преминаването на границата е контролирано - всички граждани преминават граничен контрол през временен ГКПП с валидни документи за самоличност на лицата, съгласно националното законодателство на съответната държава.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за граничен контрол и процедури в железопътния трафик”, подписано на 15.04.2005 г..
Със Споразумението двете страни се задължиха, в рамките на своите пълномощия, да предприемат всички необходими мерки за улесняване и ускоряване на граничния контрол и процедури в железопътния трафик.
По силата на това Споразумение, от декември 2006 г. се осъществява съвместен контрол на пътническите влакове по време на движение между гара Драгоман (България) и гара Димитровград (Сърбия) от гранични полицаи на двете страни.
С оглед на присъединяването на България към Шенгенското пространство и спазването на изискванията на Шенгенския граничен кодекс, българската страна инициира двустранни преговори за промяна на Споразумението и преустанови практическото му прилагане от 2010 г.

• “Споразумение между правителството на Р България и правителството на Сърбия за сътрудничество между органите за охрана на границата” (2009 г.)
Съгласно Споразумението, информационният обмен за граничен контрол се осъществява в реално време, като за целта са определени служители за контакт и съгласувани начини за бърза връзка, както и провеждането на редовните ежемесечни срещи при разменено домакинство на ниво съпределни ГПУ/Станции на Гранична полиция и съпределни ГКПП.

• “Споразумение между правителството на Р България и правителството на Р Сърбия за полицейско сътрудничество, подписано на 20 май 2010 г.”, в сила от 10.12.2010 г.
В Споразумението е предвиден специален раздел за осъществяване на смесени патрули за контрол и наблюдение на общата граница (сформиране, задачи и функции, права и задължения на служителите, организиране на дейността и др.). Практическото прилагане на смесените патрули за наблюдение на общата държавна граница между Р България и Р Сърбия стартира на 25.10.2011 г.

• “Споразумението между правителството на Р България и правителството на Р Сърбия за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Калотина”, подписано на 26 април 2010 г., в сила от 09.01.2011 г.
В изпълнение на Споразумението е изграден и официално открит Съвместният контактен център на ГКПП Калотина  на 14.12.2012 г. с работен режим 12 часа на ден, 7 дни в седмицата.

• “Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”, в сила от 12 ноември 2013 г.
От 2013 г. процедурата за обратното приемане на лица се осъществява по силата на подписан “Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Сърбия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”, утвърден с Решение № 6 от 12 януари 2012 г. на Министерския съвет.
В Протокола са определени компетентни органи, Гранични контролно-пропускателни пунктове и формулярите за осъществяване на обратното приемане на лица.

• “Конвенция между Правителството на Р България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна Гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница”, подписана на 12.11.2003 г.
В Конвенцията е заложено на всеки пет години да се извършва цялостно обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци.
Тази дейност се организира и изпълнява от Смесена комисия за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на българо-сръбската държавна граница.
Всяка подобна дейност започва с Първо заседание на Смесената комисия, на което се създава организация на работата по границата и завършва със Заключително заседание, на което се отчита извършената дейност.
След приключване на дейностите по границата, посочени по-горе, Смесената комисия съставя Заключителен протокол, който подлежи на одобрение от компетентните органи на всяка от страните. За одобряването на Заключителния протокол, договарящите се страни се уведомяват по дипломатически път.