МВР

ГД "Гранична полиция"

 

МАКЕДОНИЯ

• “Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за мерките за предотвратяване и решаване на гранични инциденти по българо-македонската държавна граница”, подписана на 15 май 2000 г., в сила от март 2002 г.
На основание Спогодбата за решаване на граничните инциденти, българо-македонската граница е разделена на два сектора. За всеки сектор е сформирана и редовно заседава Секторна смесена гранична комисия. Заседанията на Централната смесена комисия по гранично-полицейското сътрудничество се провеждат веднъж годишно на реципрочен принцип. Тази комисия е провела 7 редовни заседания (от 2007 г. до 2013 г.). През 2014 г. македонската страна трябваше да бъде домакин на 8-то редовно заседание (до момента не е проведено).

• “Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по българо-македонската държавна граница”, подписана на 15 май 2000 г., в сила от март 2002 г.
Договарящите страни се задължават да поддържат държавната граница в добро и видимо обозначено състояние.  За тази цел, съгласно разпоредбите на тази спогодба, договарящите страни заедно извършват следните работи:
- обновяване на съществуващите и поставяне на нови гранични знаци на мястото на унищожените или изчезналите и поставяне на допълнителни гранични знаци;
- контрол на положението на граничните знаци и граничната бразда;
- геодезическо измерване на отделни части от граничната линия и граничните знаци, когато това е необходимо;
- почистване на пояса по протежение на граничната линия
- предприемане на други мерки във връзка с унищожаването или непозволеното преместване на граничните знаци и др.
За изпълнение на задълженията, произтичащи от тази спогодба е създадена Централна Смесена комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на българо-македонската държавна граница.
След приключване на работите, произтичащи от тази спогодба, Смесената комисия изготвя заключителен протокол за извършените работи, който всяка делегация внася за одобрение от своето правителство.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за гранично-полицейско сътрудничество ”- 03.06.2006 г.
На основание на Споразумението се създаде механизъм за тясно оперативно взаимодействие в охраната и контрола на общата граница, в т.ч. между съпределните пунктове (обмен на данни в реално време), разработване на планове (на месечна база) за съвместен анализ на оперативната обстановка на общата ни граница и провеждане на координирани гранично-полицейски операции.
Сформирана е Смесена българо-македонска комисия за гранично-полицейско сътрудничество. Комисията провежда  своите срещи веднъж годишно. Сформирани са и функционират и смесени работни екипи на регионално и местно ниво, които провеждат редовни срещи, с периодичност съответно на 6 и 3 месеца. При необходимост се провеждат и извънредни срещи.

• “Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Македония за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество” - 20.03.2009,  в сила на 14 октомври 2010 г.
На 21.02.2011 г. министрите на вътрешните работи на двете страни подписаха Правила за организацията и функционирането на центъра и официално беше открит Съвместният контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Гюешево.
Съвместният контактен център реално функционира от 01.07.2011 г. в работен режим 12 часа, 7 дни в седмицата (08:00 – 20:00 ч.).

• “Споразумение между МВР на Република България и МВР на Република Македония за смесени патрули по държавната граница”, подписано на 21.02.2011 г.
От септември 2011 г. стартира успешно практическото прилагане на “Споразумението с БЮР Македония за смесени патрули по държавната граница”. Съвместното патрулиране се осъществява по предварително съгласувани от двете страни план-графици.

• “Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Македония за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Бивша Югославска Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”, в сила от 3 февруари 2012 г.
От 2012 г. процедурата за обратното приемане на лица се осъществява по силата на подписан “Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Македония за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Бивша Югославска Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”, утвърден с Решение № 886 от 7 декември 2011 г. на Министерския съвет.
В Протокола са определени компетентни органи, Гранични контролно-пропускателни пунктове и формулярите за осъществяване на обратното приемане на лица.