МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГЕРМАНИЯ

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Федерална Република Германия за сътрудничество в противодействието на организираната и тежката престъпност” - 30.09.2003.
Федерална република Германия е стратегически партньор на Република България, включително в сферата на вътрешната сигурност и противодействието на трансграничната организирана престъпност. Основава се на богата и модерна договорно-правна база.
В периода 1999 г. – 2009 г. са изпълнени редица проекти за партньорство (туининг проекти), благодарение на които са постигнати конкретни резултати по институционално укрепване на българската Гранична полиция, интегрираното гранично управление и въвеждането на компенсиращи мерки по вътрешните граници на ЕС. Разработени са проекти на споразумения за гранично-полицейско сътрудничество, които представляват правната база за прилагане на съвременни форми на полицейско взаимодействие, като трансгранично наблюдение и преследване.
Съвместната работа на Гранична полиция с фондация “Ханс Зайдел” датира от 1997 г. , като са провеждани различни посещения с опознавателна и обучителна цел, финансирани от фондацията. От 2008 г. насам, ежегодно се организират и финансират от фондацията тристранни срещи-семинари на тема: “Сътрудничество между граничните полиции на България, Сърбия и Македония”.

• “Споразумение за сътрудничество в областта на полицейските и гранично-полицейските въпроси между Министерството на вътрешните работи на Република България и Федералното министерство на вътрешните работи на Федерална република Германия” - 2007 г.
Средносрочните работни партньорства между избрани структури на ГДГП и Федералната полиция на Германия датират от 2002 г. При реализирането им всяка страна изпраща/приема експерти, като областите на обмен на опит се определят предварително чрез кореспонденция, според потребностите на съответните партньорски служби.