МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Посещение на граничната ивица

За осъществяване на дейности в граничната зона от 300 м до 30 км от линията на държавната граница не се изисква издаването на специално разрешително. Съгласувателен режим по отношение осъществяването на дейности се изисква само в случаите, когато същите се извършват в граничната ивица.

Гранична ивица е територията, разположена непосредствено по протежение на линията на сухоземната държавна граница с дълбочина до 300 метра.

Съгласно чл. 56, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, извършването на стопанска или друга дейност в граничната ивица се съгласува с директора на съответната Регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП), в чиято зона за отговорност се извършват тези дейности.

За съгласуване на планирани дейности, попадащи в граничната ивица е необходимо да влезете във връзка с ръководството на съответната РДГП, като предоставите списък на участниците в групата (трите имена и ЕГН), ръководител на групата, график (по време и място) за придвижване и престой, както и телефони за осъществяване на постоянен контакт.

Телефонни номера и факс за контакт с РДГП:

- Драгоман – 07172/2395 или 07172/2095, факс-07172/2095;

- Кюстендил – 078/551040, факс-078/520044;

- Смолян – 0301/35740, факс-0301/35738;

- Елхово – 0478/88040, факс-0478/88040;

- Русе – 082/882710 или 082/882799, факс-082/841540.