МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГЪРЦИЯ

• “Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за предотвратяване и уреждане на граничните инциденти и нарушения” от 1955 г.
Съгласно Спогодбата, българо-гръцката граница е разделена на четири сектора. За всеки сектор е определен граничен представител и функционира Секторна смесена българо-гръцка гранична комисия (ССБГГК). Заседанията на секторните смесени комисии се провеждат редовно, активно работят и граничните пълномощници, отговорни за по-малки участъци на границата.
Ежегодно заседава и Централна смесена българо-гръцка гранична комисия за отчитане на резултатите от дейността на секторните комисии.
При необходимост се провеждат и извънредни срещи.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за изграждане на Контактен център за сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците” - 29.04.2008 г.
На 19 март 2010 г. бе открит Контактният център за сътрудничество между органите за гранична охрана, полицията, митниците и службите за административен контрол на чужденците (Промахон-Кулата) и бяха подписани правилата за организацията и функционирането му.
Центърът функционира от 25 юни 2010 г.
Контактният център работи при режим 16 часа, 7 дни в седмицата. При необходимост, по взаимно съгласие, Съвместният комитет по чл.14 от Споразумението може да измени режима на работното време, временно или за постоянно.
• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за съвместен контрол при преминаване на границата” -  29.04.2008 г.
Със Споразумението двете страни се задължиха, в рамките на своите пълномощия, да предприемат необходимите мерки, за да улеснят и ускорят граничния контрол, като се прилага принципът “контрол на едно спиране”.
Съвместният граничен контрол на принципа “контрол на едно спиране” с гръцките гранични власти се прилага на практика от 2010 г. и е въведен на 4 от общо 6-те ГКПП по общата граница:
- ГКПП “Златоград/Термес” – граничният контрол се осъществява на българска територия, съвместно с гръцките гранични власти.
- ГКПП “Маказа/Нимфея” – граничният контрол се осъществява на българска територия съвместно с гръцките гранични власти.
- ГКПП “Ивайловград/Кипринос” - граничният контрол се осъществява на гръцка територия съвместно с българските гранични власти.
- ГКПП “Кулата/Промахон” - граничния контрол се осъществява на гръцка територия съвместно с българските гранични власти.
По този начин се намалява времето за обработка на пътникопотока, броя на граничните служители, осъществяващи гранични проверки и се споделя отговорността между граничните служби на двете страни.
На ГКПП “Илинден” и ГКПП “Капитан Петко войвода”, принципът “контрол на едно спиране” не се прилага.

• “Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество” -  09.06.2010 г.
Споразумението регламентира специалните форми на полицейско сътрудничество (трансгранично наблюдение и преследване по горещи следи) и специалните форми на полицейско сътрудничество за превантивни цели, но все още не е в сила, тъй като гръцкият парламент не го е ратифицирал.
На база на подписани на 20.12.2011 г. “Правила за съвместни екипи за пътен контрол в прилежащите гранични райони на Република България и Република Гърция”, с гръцката страна е постигната договореност в нарядите на българска територия в граничната зона да участват и служител от Гранична полиция.
Практическото прилагане на  съвместната дейност по излъчване на съвместни екипи за пътен контрол в прилежащите гранични райони на Република България и Република Гърция стартира от 24.02.2012 г.
След влизането в сила на Споразумението, ще бъде предложен на гръцката страна проект на Протокол за осъществяване на смесени патрули в граничната зона на двете страни. Като преходна фаза към осъществяването на смесените патрули в граничната зона между двете страни е включването на служители на ГДГП в съвместни екипи за пътен контрол в прилежащите гранични райони на Република България и Република Гърция.

• “Спогодба между Правителството на Гърция и Правителството на Народна Република България за контрол, поддържане и възстановяване на граничната линия по гръцко-българската граница” (1957 г.)
В изпълнение на Спогодбата и решенията на Смесената българо-гръцка гранична комисия ежегодно се извършват дейности по обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци като се редуват през година източни и западни части. 
Дейностите за изработване на нова гранична документация за българо-гръцката граница стартираха през 2001 г. с извършване на геодезически измервания на граничната линия и граничните знаци.
До момента, на всички гранични знаци са определени геодезическите координати, които са съгласувани и приети от двете страни. Българската страна е извършила и геодезическо заснемане на граничната линия по цялата граница и към момента, с цел контрол, такива измервания извършва и гръцката страна.

• “Спогодба между правителството на Република България и Правителството на Република Гърция относно обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”  - 1996 г.
В Спогодбата са регламентирани задълженията на двете страни за обратно приемане на свои граждани и чужденци, които не отговорят на разпоредбите в действащото законодателство за влизане или пребиваване на територията на другата държава. Определен е и редът за осъществяване на транзитно преминаване на чужденци, които са в процедура по обратно връщане в трета страна.
За прилагане на Спогодбата е подписан Протокол, в който са определени процедурите, компетентните органи и граничните пунктове за осъществяване на обратното приемане на собствени граждани и чужденци.