МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Турция

• “Спогодбата между Народна република България и Република Турция за предотвратяване и решаване на граничните инциденти и поддържане на държавните гранични знаци” (1967 г.).
На базата на тази спогодба, редовно заседават секторните и участъковите смесени гранични комисии и активно работят граничните пълномощници. Общият брой на комисиите е 7 (2 секторни и 5 участъкови). Участъковите комисии заседават на всеки три месеца, а секторните комисии на всеки 6 месеца.
Комисиите провеждат редовни и при необходимост извънредни срещи и обменят информация чрез кореспонденция  по всички въпроси, касаещи охраната на границата и разрешаването на възникнали гранични инциденти.
По инициатива на българската страна, на 16 и 17 януари 2014 г. в гр. София, след дълго прекъсване, беше проведено заседание на Централната смесена българо-турска гранична комисия (съгласно Спогодбата от 1967 г.).
Съгласно Протокол 2, в Спогодбата е регламентирано опазването, поддържането, поправянето, възстановяването и контролът на държавните гранични знаци, като на тези с четни номера се извършва от граничните органи на Република България, а  нечетните – от граничните органи на Република Турция. Работата по поддържането на граничната бразда мужду пирамидите се осъществява от четните гранични пирамиди до нечитните от граничните органи на България, а от нечетните до четните – от  граничните органи на Република Турция. За осъществяването на тези дейности се уведомяват граничните органи на другата страна и се извършват в присъствието на представители на граничните органи на двете страни.
Секторните гранични комисии планират и контролират работите по опазването, поддържането, поправянето и възстановяването на държавните гранични знаци и вземат решение за създаване на необходимите технически групи за извършване на тези работи.
Участъковите смесени гранични комисии вземат необходимите решения и организират в своите участъци работите по опазването, поддържането, поправянето и възстановяването на държавните гранични знаци в своите участъци. Взетите решения се изпълняват от граничните органи на двете страни.
На три години веднъж се проверяват всички гранични знаци от смесена техническа група.

• “Споразумението между Правителството на Р България и Правителството на Р Турция за сътрудничество в областта на бреговата охрана”, подписано на 18.04.2002 г.
От 2004 г., на базата на Споразумението, всяка година се подписват и изпълняват Планове за двустранно сътрудничество между Главна дирекция “Гранична полиция” и Командването на Бреговата охрана на Р Турция.
Ежегодно, на ротационен принцип, гранични патрулни кораби на двете страни осъществяват посещение с цел обмяна на опит в охраната на морска граница и поддържане сигурността в морските пространства, като в рамките на тези визити се провеждат и съвместни учения с определена насоченост.
Значителен информационен обмен между ГДГП и КБО се осъществява чрез ЧГКИЦ в Бургас, в рамките на сътрудничеството между граничните служби/бреговата охрана на страните от Черноморския регион: България, Румъния, Украйна, РФ, Грузия, Р Турция.

• “Споразумение за създаване и функциониране на тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Капитан Андреево”, в  сила от 10.05.2016 г.
На 25 май 2015 г. България, Гърция и Турция подписаха Споразумение за изграждане и функциониране на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП Капитан Андреево. Споразумението влезе в сила на 10 май 2016 г., а центърът бе официално открит на 25 ноември 2016 г. с работен режим 24 часа на ден / 7 дни в седмицата.

• Проект “Регионално сътрудничество по управление на границите между Турция, България и Гърция Фаза 1”.
Този проект включва следните дейности:
- обмен на опит в практиките и методите на работа, предизвикателства, свързани с наблюдение на границите, гранични проверки  и разпределителен център;
- изготвяне на шаблони за споделяне на актуални данни и статистическа информация, за да се подобри сътрудничество и координация между трите страни;
- създаване на устойчиви и сигурни комуникационни канали между граничните пунктове за ежедневни контакти;
- Съвместно обучение за разследване на гранични престъпни дейности.

• Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Турция за прилагане на “Споразумението между Европейската общност и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”.
България изготви проект на Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Турция за прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица с приложения към него и на 15 февруари 2015 г. беше връчен на Турция по дипломатически път.
На 5 май 2016 г. Министрите на вътрешните работи на България и Турция подписаха Протокол за прилагане на “Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица”. Република България е първата държава-членка на ЕС, с която Турция подписва такъв документ, който е изключително важен за бъдещата работа и прилагането на механизмите за ефективно взаимодействие.