МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГРУЗИЯ

• “Споразумение между правителството на Република България и изпълнителната власт на Грузия за сътрудничество по граничните въпроси”, подписано през 1998 г.
В изпълнение на чл. 8 на посоченото Споразумение, ръководителите на двете гранични служби подписват протоколи за сътрудничество, включващи конкретни дейности за обмен на опит. Първият протокол е подписан през 2002 г.;
В Протоколите са включени дейности с практическа насоченост за обмен на информация и опит между двете гранични служби в областта на охраната и граничния контрол на сухопътна и морска граница, оперативно-издирвателната дейност и обучението.  
ГДГП оказва помощ на Гранична полиция на МВР на Грузия в областта на хармонизиране на законодателството, в контекста на европейските стандарти, усвояването на шенгенските практики в граничния контрол и институционалното укрепване, в т.ч. структурата, организацията и управлението на дейността, комуникационното и информационно осигуряване.

• “Споразумение между Европейския съюз и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица” от 25 Февруари 2011г.
България, като държава членка на ЕС, осъществява процедурите по обратното приемане на незаконно пребиваващи лица с Грузия, на база на подписаното Споразумение между Европейската общност и Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица от 25 Февруари 2011г.