МВР

ГД ПБЗН

 

СЕКТОР „ПОЖАРО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ"

ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР “ ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” СЕ СЪСТОИ В:

Извършване на експертизи назначени, с постановления на досъдебното производство /дознание, следствие, прокуратура/ и определения на съда:
• Електро-технически експертизи;
• Физико-химични експертизи;
• Химични експертизи
• Пожаро-технически експертизи /допълнителни, тройни, петорни и комплексни/.

Извършване на аналитични изследвания за установяване на причините за възникване и разпрастранение на пожари:
• Газхроматографски анализ за установяване наличието на леснозапалими и горими течности в проби от пожари
• Рентгеноструктурен анализ на медни проводници за установяване наличието и вида на късото съединение;
• Провеждане на експерименти по конкретни казуси.
Обработване на веществени доказателства и проби от пожари, предоставени за анализ в ГДПБЗН.

Оказване на методическа помощ при:
• Извършване на оглед на мястото на възникнали пожари;
• Изземване на веществени доказателства, предназначени за аналитични изследвания в лаборатория /опаковане, съхраняване и транспортиране на проби за лабораторни изследвания/.
Участие на служители от сектора като експерти в досъдебното производство и в заседания на съда, като вещи лица.

Извършване на изследвания по искане на юридически лица след сключване на договор:
• За наличие на късо съединение по медни проводници
• За наличие на леснозапалими и горими течности.

ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА СЕКТОР “ ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” СА:
• Въвеждане на съвременни методи при анализиране на веществени доказателства и проби от пожари;
• Прилагане на добрите европейски практики при установяване причините за възникване на пожари;
• Качествено извършване на възложените експертизи и аналитични изследвания и стриктно спазване на определените срокове за извършване на експертизите;
• Повишаване нивото на професионалната подготовка и научното израстване на служителите от сектора

Лабораторията по рентгеноструктурен анализ притежава лицензия за използване на източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за ядрено регулиране,  която е подновена на 03.02.2010 г.  и е със срок на валидност 5 години.