МВР

ГД ПБЗН

 

СЕКТОР „ЕКСПЕРТИЗИ И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ" 

Основната дейност на сектор “Експертизи и техническа информация” се състои в изследване на причините и условията за възникване и разпространение на пожари и извършването на експертизи и експертни справки.

За осъществяване на основната си дейност, сектор ЕТИ:

  • изследва условията и причините за възникване и развитие на пожари и аварии;
  • извършва пожаротехнически, електротехнически, физико-химически анализи, експертизи и експертни справки на територията на цялата страна;

  • извършва огледи на мястото на пожари, с цел изследване и установяване на условията и причините за възникване и развитие на конкретни пожари;

  • обработва и изследва предоставени веществени доказателства за определяне на причините за възникване и развитие на пожари;

  • по искане на органите на съдебното и досъдебното производство участва в организирането и провеждането на следствени експерименти;

  • разработва методики, наръчници ръководства, пособия и други документи за изследване и установяване на условията и причините за възникване и развитие на пожари;

  • събира, обработва, анализира и съхранява техническа информация в областта на пожарната безопасност и защита на населението. Поддържа библиотека и предоставя информация от същата по искане на структурни звена и служители на ГДПБЗН - МВР;

  • взаимодейства с организации в страната и чужбина за решаване на проблеми, свързани с установяване на параметри и показатели, определящи причините за възникване и развитие на пожари;

  • участва в разработване и управление на проекти, финансирани с бюджетни средства и средства по програми на ЕС;

  • оказва методическа помощ на служители, извършващи дейности, свързани с разследване и установяване на причините за възникване и развитие на пожари.