МВР

ГД ПБЗН

 

Стандарти в областта на пожарната безопасност

СПИСЪК НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ВЪВЕДЕНИ КАТО БДС, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИ С ПРИЗНАВАНЕ (ПРЕВОД НА ПЪРВА СТРАНИЦА) И БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА “ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

  I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ

 1. БДС EN 2:1998 Класификация на пожарите.
 2. БДС EN 2:1998/A1:2006 Класификация на пожарите.
 3. БДС ISO 4880:2007 Поведение при горене на текстил и продукти от текстил. Речник.
 4. БДС ISO 8421-1:1999 Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща терминология и явления при пожар.
 5. БДС ISO 8421-2:1999 Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на строежите срещу пожар.
 6. БДС ISO 8421-6:2000 - Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация.
 7. БДС ISO 8421-7:2000 Защита срещу пожар. Речник. Част 7: Средства за откриване и предотвратяване на експлозия.
 8. БДС EN ISO 13943:2018 Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:2017).
 9. БДС EN 1127-1:2011 Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология.
 10. БДС EN 1127-2:2014 Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините.
 11. БДС EN 135:2002 Средства за защита на дихателните органи. Списък на еквивалентни термини.

II. СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ПРОДУКТИ, ВЕЩЕСТВА И МАТЕРИАЛИ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА “ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ”

 1. БДС EN ISO 1716:2018 Изпитвания за реакция на огън на продукти. Определяне на горната топлина на изгаряне (калоричност) (ISO 1716:2018).
 2. БДС EN 1857:2010 Комини. Елементи. Бетонни димоотводи.
 3. БДС EN 1858:2009+A1:2011 Комини. Елементи. Бетонни блокове.
 4. БДС EN ISO 11925-2:2020 Изпитвания на реакция на огън. Запалимост на продукти, подложени на директно въздействие на пламък. Част 2: Изпитване с източник от единичен пламък (ISO 11925-2:2020)
 5. БДС EN ISO 8030:2014 Каучукови и пластмасови маркучи. Метод за определяне на запалимост (ISO 8030:2014).
 6. БДС EN ISO 6940:2006 Текстил. Поведение при горене. Определяне на склонността към запалване на вертикално разположени образци (ISO 6940:2004).
 7. БДС EN ISO 6941:2006 Текстил. Поведение при горене. Измерване разпространението на пламъка по вертикално разположени образци (ISO 6941:2003).
 8. БДС ЕN 1102:2018 Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Подробна процедура за определяне разпространението на пламък при вертикално разположени образци за изпитване.
 9. БДС EN 1101:1998 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Метод за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци за изпитване (малък пламък).
 10. БДС EN 1101:1998/A1:2006 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Подробна процедура за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци (малък пламък).
 11. БДС EN 13772:2011 Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Измерване разпространението на пламък по вертикално разположени образци под въздействие на голям източник на запалване.
 12. БДС EN 1624: 2002 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на разпространяването на пламъка по вертикално разположени образци.
 13. БДС EN 1625: 2002 Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене на промишлен и технически текстил. Метод за определяне на запалимостта на вертикално разположени образци.
 14. БДС EN ISO 2719:2016 Определяне на пламната температура. Метод на Pensky-Martens със затворен тигел (ISO 2719:2016).
 15. БДС EN ISO 2592:2017 Нефтопродукти и сродни продукти. Определяне на пламната и запалителната температура. Метод на Cleveland с отворен тигел (ISO 2592:2017).
 16. БДС EN 60079-20-1:2010 Експлозивни атмосфери. Част 20-1: Свойства на материала. Класификация на газове и пари, методи на изпитване и данни.
 17. БДС 16359:1986 Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на огнезащитните свойства.
 18. БДС 16359:1986/Поправка:1988 Средства защитни за дървесина. Метод за определяне на огнезащитните свойства.
 19. БДС EN 13501-1:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън. (действащ до 30.08.2020 г.).
 20. БДС EN 13501-1:2019 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън.
 21. БДС EN 13501-3:2005+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 3: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на продукти и елементи, използвани в инсталации за обслужване на сгради: устойчиви на огън тръбопроводи и пожарни клапи.
 22. БДС EN 13501-4:2016 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 4: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на системи за управление на дим.
 23. БДС EN 13501-5:2016 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви на излагане на въздействие на външен огън.
 24. БДС EN 13501-6:2014 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на данни от изпитвания на реакция на огън на електрически кабели. (действащ до 30.08.2020 г.).
 25. БДС EN 13501-6:2019 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън на силови, електронни и съобщителни кабели.
 26. БДС EN ISO 1182:2011 Изпитвания на продукти за реакция на огън. Изпитване на негоримост (ISO 1182:2010).
 27. БДС EN ISO 9239-1:2010 Изпитвания за реакция на огън на подови покрития. Част 1: Определяне на поведението при горене чрез използване на източник на лъчиста топлина (ISO 9239-1:2010).
 28. БДС EN 13823:2010+A1:2015 Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет.
 29. БДС EN 13238:2010 Изпитвания за реакция на огън на строителни продукти. Процедури за кондициониране и общи правила за избор на подложки.
 30. БДС EN 1364-1:2015 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1: Стени.
 31. БДС EN 1364-2:2018 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2: Тавани.
 32. БДС EN 1364-3:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 3: Окачени фасади. Пълна конфигурация (завършен монтаж).
 33. БДС EN 1364-4:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: Окачени фасади. Конфигурация на частите.
 34. БДС EN 1365-1:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени.
 35. БДС EN 1365-1:2012/AC:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени.
 36. БДС EN 1365-2:2015 Изпитвания за устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2: Подове и покриви.
 37. БДС EN 1365-3:2002 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 3: Греди.
 38. БДС EN 1365-4:2002 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 4: Колони.
 39. БДС EN 1365-5:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 5: Балкони и съоръжения за преминаване на хора.
 40. БДС EN 1365-6:2005 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 6: Стълбища.
 41. БДС EN 1366-1:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 1: Въздухопроводи.
 42. БДС EN 1366-2:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: Пожарни клапи.
 43. БДС EN 1366-3:2009 Изпитвания за устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Запълващи уплътнения.
 44. БДС EN 1366-4:2006+A1:2010 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 4: Уплътнения за линейни съединения.
 45. БДС EN 1366-5:2010 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 5: Канали и шахти за обслужване.
 46. БДС EN 1366-6:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: Повдигнати подове и кухи подове.
 47. БДС EN 1366-7:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 7: Конвейерни системи и тяхното затваряне.
 48. БДС EN 1366-8:2005 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи.
 49. БДС EN 1366-9:2008 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни димоотводи.
 50. БДС EN 1366-10:2011+А1:2017 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим.
 51. prБДС EN 1366-11:2018/A1:2021 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 11: Огнезащитни системи за кабелни системи и свързани компоненти.
 52. БДС EN 1366-12:2014+А1:2020 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 12: Немеханизирани пожарни прегради за въздухопроводи.
 53. prБДС EN 1366-13:2019/A1:2021 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 13: Комини.
 54. БДС EN 1363-1:2020 Изпитвания на устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания.
 55. БДС EN 1363-2:2001 Изпитвания за устойчивост на огън. Част 2: Алтернативни и допълнителни процедури.
 56. БДС ENV 1363-3:2003 Изпитвания за устойчивост на огън. Част 3: Проверка на техническите характеристики на пещта.
 57. БДС ISO 9772:2004 Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък.
 58. БДС EN ISO 3582:2003 Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък (ISO 3582:2000).
 59. БДС EN ISO 5659-2:2017 Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична плътност чрез отделна камера за изпитване (ISO 5659-2:2017).
 60. БДС EN 14187-7:2019 Студено полагани материали за уплътняване на фуги. Методи за изпитване. Част 7: Определяне на устойчивост на огън.
 61. СД CEN/TS 1187:2012 Методи за изпитване на излагане на въздействие на външен огън на покриви.
 62. БДС EN 1047-1:2019 Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 1: Шкафове за данни и касети за носители на електронни данни.
 63. БДС EN 1047-2:2019 Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за данни.
 64. БДС EN ISO 19353:2019 Безопасност на машини. Предотвратяване на пожар и защита от пожар (ISO 19353:2019).
 65. БДС EN ISO 12952-1:2010 Текстил. Оценяване запалимостта на принадлежности за легло. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара (ISO 12952-1:2010).
 66. БДС EN ISO 12952-2:2010 Текстил. Оценяване запалимостта на принадлежности за легло. Част 2: Източник на запалване: еквивалентен на пламък от кибрит (ISO 12952-2:2010).
 67. БДС EN 13381-1:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни прегради.
 68. БДС EN 13381-2:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 2: Вертикални защитни прегради.
 69. БДС EN 13381-3:2015 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 3: Защита, прилагана към елементи от бетон.
 70. БДС EN 13381-4:2013 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 4: Пасивна защита, прилагана към елементи от стомана.
 71. БДС EN 13381-5:2014 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 5: Защита, прилагана към комбинирани елементи от бетон и профилиран стоманен лист.
 72. БДС EN 13381-6:2012 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 6: Защита, прилагана към запълнени с бетон кухи стоманени колони.
 73. БДС ENV 13381-7:2003 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дървен материал. (валиден до 15.02.2021 г.)
 74. БДС EN 13381-7:2019 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дърво.
 75. БДС EN 13381-8:2013 Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита, прилагана към елементи от стомана.
 76. БДС EN 13381-9:2015 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 9: Защитни системи, прилагани към стоманени греди с отвори в стеблото.
 77. БДС EN 14135:2005 Покрития. Определяне на огнезащитната способност.
 78. БДС EN ISO 14692-2:2017 Нефтена и газова промишленост. Стъклопластови (GRP) тръбопроводи. Част 2: Квалификация и производство (ISO 14692-2:2017).
 79. БДС EN 60695-11-10:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W (IEC 60695-11-10:2013).
 80. БДС EN 60695-11-10:2013/AC:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10: Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50 W.
 81. БДС EN 60695-1-10:2017 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-10: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Общи указания (IEC 60695-1-10:2016).
 82. БДС EN 60695-1-11:2015 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-11: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Оценяване на опасността от пожар (IEC 60695-1-11:2014).
 83. БДС EN 60695-1-30:2017 Изпитване на опасност от пожар. Част 1-30: Ръководство за оценяване на опасността от пожар на електротехнически продукти. Процедури за предварителен подбор при изпитванията (IEC 60695-1-30:2017).
 84. БДС EN 60695-2-10:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-10: Методи за изпитване на базата на нажежена/гореща жица. Апарат с нажежена жица и обща процедура за изпитване (IEC 60695-2-10:2013).
 85. БДС EN 60695-2-11:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-11: Методи за изпитване на базата на нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на възпламенимост на крайни продукти с нажежена жица (IEC 60695-2-11:2014).
 86. БДС EN 60695-2-12:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-12: Методи за изпитване с нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на индекс на възпламенимост с нажежена жица (GWFI) на материали (IEC 60695-2-12:2010).
 87. БДС EN 60695-2-13:2010/A1:2014 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на температура на запалване с нажежена жица (GWIT) на материали (IEC 60695-2-13:2010/A1:2014).
 88. БДС EN 60695-2-13:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 2-13: Методи за изпитване с нажежена/гореща жица. Метод за изпитване на температура на запалване с нажежена жица (GWIT) на материали (IEC 60695-2-13:2010).
 89. БДС EN 60695-4:2012 Изпитване на опасност от пожар. Част 4: Терминология, отнасяща се до изпитванията с пламък за електротехнически продукти (IEC 60695-4:2012).
 90. БДС EN 60695-5-1:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 5-1: Ефект от корозионно увреждане от отпадъчни флуиди при горенето. Раздел 1: Общо ръководство (IEC 60695-5-1:2002).
 91. БДС EN 60695-6-1:2005/A1:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо ръководство (IEC 60695-6-1:2005/A1:2010).
 92. БДС EN 60695-6-1:2006 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо ръководство (IEC 60695-6-1:2005).
 93. БДС EN 60695-6-2:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 6-2: Задимяване. Кратко описание и приложимост на методите за изпитване (IEC 60695-6-2:2011).
 94. БДС EN 60695-7-1:2010 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-1: Токсичност от горенето. Общо ръководство.
 95. БДС EN 60695-7-2:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-2: Токсичност на продуктите на горенето. Общ преглед и приложимост на методите за изпитване (IEC 60695-7-2:2011).
 96. БДС EN 60695-7-3:2011 Изпитване на опасност от пожар. Част 7-3: Токсичност на продуктите на горенето. Използване и тълкуване на резултатите от изпитванията (IEC 60695-7-3:2011).
 97. БДС EN 60695-8-1:2017 Изпитване за опасност от пожар. Част 8-1: Топлоотделяне. Общо ръководство (IEC 60695-8-1:2016).
 98. БДС EN 60695-9-1:2013 Изпитване на опасност от пожар. Част 9-1: Разпространяване на пламъка по повърхността. Общо ръководство (IEC 60695-9-1:2013).

III. СТАНДАРТИ ЗА ПОЖАРОТЕХНИЧЕСКО ВЪОРЪЖЕНИЕ, ГАСИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 1. БДС EN 671-1:2012 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 1: Макари с полутвърд маркуч.
 2. БДС EN 671-2:2012 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 2: Инсталации с плосък маркуч (шланг).
 3. БДС EN 671-3:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг).
 4. БДС EN 14339:2005 Подземни пожарни хидранти.
 5. БДС 2788:1986 Струйници със спирателен кран.
 6. БДС 2828:1973 Ключ за подземен хидрант.
 7. БДС 2841-1:2019 Пожарни съединители. Част 1: Съединители „Щорц” с втулка.
 8. БДС 2841-2:2019 Пожарни съединители. Част 2: Съединители „Щорц” с вътрешна резба.
 9. БДС 2841-3:2019 Пожарни съединители. Част 3: Капачки за съединители „Щорц”.
 10. БДС 2841-4:2019 Пожарни съединители. Част 4: Променители за съединители „Щорц”.
 11. БДС EN 694:2015 Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди маркучи за стационарни инсталации.
 12. БДС EN 1568-1:2018 Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
 13. БДС EN 1568-2:2018 Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
 14. БДС EN 1568-3:2018 Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности.
 15. БДС EN 1568-4:2018 Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.
 16. БДС EN 1866-1:2008 Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване.
 17. БДС EN 1866-2:2014 Возими пожарогасители. Част 2: Изисквания за конструкцията, устойчивостта на налягане и механичните изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане, равно на или по-ниско от 30 bar, които са в съответствие с изискванията на EN 1866-1.
 18. БДС EN 1866-3:2013 Возими пожарогасители. Част 3: Изисквания за монтирането, конструкцията и устойчивостта на налягане на пожарогасители с CO2, които са в съответствие с изискванията на EN 1866-1.
 19. БДС EN 1869:2019 Противопожарни одеяла.
 20. СД ISO/TS 11602-1:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 1: Подбор и инсталиране.
 21. БДС 16957:1989 Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне и оценка на пожарната безопасност.
 22. БДС EN ISO 19353:2019 Безопасност на машини. Предотвратяване на пожар и защита от пожар (ISO 19353:2019).
 23. БДС EN 1947:2015 Маркучи за гасене на пожар. Полутвърди подаващи маркучи и окомплектовани маркучи за помпи и автомобили.
 24. БДС EN 12065:2000 Инсталации и съоръжения за втечнен природен газ. Изпитване на пенообразуващи концентрати, предназначени за образуване на пяна със средно и голямо разпенване и на прахове за гасене, използвани при пожари от втечнен природен газ.
 25. БДС EN 3-7:2004+A1:2007 Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване.
 26. БДС EN 3-8:2007 Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за конструкцията, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за пожарогасители с максимално допустимо налягане не по-високо от 30 bar.
 27. БДС EN 3-9:2007 Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания към EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с CO2.
 28. БДС EN 3-10:2009 Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3-7.
 29. БДС EN 615:2009 Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D).
 30. БДС EN 14370:2006 Повърхностноактивни вещества. Определяне на повърхностното напрежение.
 31. БДС EN 14540:2015 Маркучи за гасене на пожар. Непропускащи плоски маркучи (шлангове) за стационарни инсталации.
 32. БДС EN 14384:2005 Надземни пожарни хидранти колонков тип.
 33. БДС EN 15182-1:2020 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни вещества, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 1: Общи изисквания.
 34. БДС EN 15182-2:2020 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни вещества, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 2: Струйници PN 16 с регулируеми дебит и форма на струята.
 35. БДС EN 15182-3:2019 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни вещества, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3: Струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя.
 36. БДС EN 15182-4:2019 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни вещества, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Струйници с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4: Струйници PN 40 за високо налягане.
 37. БДС EN 16712-1:2015 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни агенти, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Преносими съоръжения за пяна. Част 1: Индуктори PN 16.
 38. БДС EN 16712-2:2015 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни агенти, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Преносими съоръжения за пяна. Част 2: Всмукателни маркучи.
 39. БДС EN 16712-3:2015 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни агенти, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Преносими съоръжения за пяна. Част 3: Щуцер за пяна PN 16 с ръчка за слабо и средно разпенване.
 40. БДС EN 16712-4:2019 Преносими съоръжения за изхвърляне на гасителни агенти, доставяни чрез пожарогасителни помпи. Преносими съоръжения за пяна. Част 4: Генератори за пяна с висока експанзия PN16.
 41. БДС EN ISO 20344:2011 Лични предпазни средства. Методи за изпитване на обувки (ISO 20344:2011).
 42. БДС 2760:1983 Колан пожарникарски спасителен.
 43. БДС 2760:1983/Изменение 1:1987 Колан пожарникарски спасителен.
 44. БДС EN 14458:2019 Индивидуална защита на очите. Лицеви козирки с висока ефективност за употреба само със защитни каски.
 45. БДС EN 443:2008 Каски при пожарогасене в сгради и други постройки.
 46. БДС EN 14605:2005+A1:2009 Защитно облекло срещу течни химични продукти. Изисквания за изпълнение на облекла с връзки между отделните части на облеклото, непропускливи на течности (тип 3) или аерозоли (тип 4), включително такива, осигуряващи защита само на части от тялото (тип РВ [3] и тип РВ [4]).
 47. БДС EN ISO 14557:2003 Маркучи за гасене на пожар. Каучукови и пластмасови маркучи и приспособления за монтиране на маркучи (ISO 14557:2002).
 48. БДС EN ISO 14557/A1:2009 Маркучи за гасене на пожар. Каучукови и пластмасови маркучи и приспособления за монтиране на маркучи. Изменение 1 (ISO 14557:2002/Amd 1:2007).
 49. БДС EN 15767-1:2009 Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества, доставяни от пожарогасителни помпи. Преносими лафетни струйници. Част 1: Общи изисквания за окомплектовани преносими лафетни струйници.
 50. БДС EN 15767-2:2009 Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества, доставяни от пожарогасителни помпи. Преносими лафетни струйници. Част 2: Струйници за вода.
 51. БДС EN 15767-3:2011 Преносими съоръжения за подаване на гасителни вещества, доставяни от противопожарни помпи. Преносими лафетни струйници. Част 3: Устройства за пяна.
 52. БДС EN 1147:2011 Преносими стълби, използвани за работа при пожар.
 53. БДС EN 469:2006 Защитно облекло за пожарникари. Изисквания за изпълнение на защитно облекло за пожарогасене.
 54. БДС EN 15614:2007 Защитно облекло за пожарникари. Лабораторни методи за изпитване и изисквания за изпълнение на облекло за пожарогасене в открита местност.
 55. БДС EN 16689:2017 Защитно облекло за пожарникари. Експлоатационни характеристики на защитно облекло за спасяване при техническа трудност.
 56. БДС EN 16471:2015 Каски за пожарникари. Каски за пожарогасене в открита местност.
 57. БДС EN 16473:2015 Каски за пожарникари. Каски за спасителни операции.
 58. БДС EN 13911:2018 Защитно облекло за пожарникари. Изисквания и методи за изпитване на качулки за пожарникари.
 59. БДС EN 15090:2012 Обувки за пожарникари.
 60. БДС EN 659:2003+A1:2008 Защитни ръкавици за пожарникари.
 61. БДС EN 1486:2008 Защитно облекло за пожарникари. Методи за изпитване и изисквания за отразяващо облекло за специално пожарогасене.
 62. БДС EN 943-1:2015+A1:2019 Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 1: Изисквания за характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за защита от химични продукти.
 63. БДС EN 943-2:2019 Защитно облекло срещу твърди, течни и газообразни химични продукти, включително течни и твърди аерозоли. Част 2: Изисквания за характеристиките на (газонепропускливи) костюми тип 1 за аварийни екипи (АЕ) за защита от химични продукти.
 64. БДС EN 1073-1:2016+A1:2019 Защитно облекло срещу въздушно преносими твърди частици, включително радиоактивно замърсяване. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на проветряемо защитно облекло за тялото и дихателните пътища срещу замърсяване с радиоактивни частици.
 65. БДС EN 1073-2:2004 Защитно облекло срещу радиоактивно замърсяване. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на непроветряемо защитно облекло срещу замърсяване с радиоактивни частици.
 66. БДС EN 407:2006 Ръкавици за защита от термични рискове (топлина и/или огън).
 67. БДС EN 60669-2-6:2012 Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 2-6: Пожарникарски превключватели за външни и вътрешни светлинни реклами и осветители (IEC 60669-2-6:2012).

 IV.СТАНДАРТИ ЗА СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДИМ И ТОПЛИНА

 1. БДС EN 54-1:2011 Пожароизвестителни системи. Част 1: Въведение.
 2. БДС EN 54-2:2000 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация.
 3. БДС EN 54-2:2000/A1:2007 Пожароизвестителни системи. Част 2: Устройства за управление и индикация.
 4. БДС EN 54-3:2014+А1:2019 Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори. Звукови сигнализатори.
 5. БДС EN 54-3:2015 Пожароизвестителни системи. Част 3: Пожарни сигнализатори. Звукови сигнализатори.(валиден до 15.02.2022 г.)
 6. БДС EN 54-4:2000 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства.
 7. БДС EN 54-4:2000/A1:2003 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства.
 8. БДС EN 54-4:2000/A2:2006 Пожароизвестителни системи. Част 4: Токозахранващи устройства.
 9. БДС EN 54-5:2001 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип. (валиден до 15.12.2020 г.)
 10. БДС EN 54-5:2004 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип. (валиден до 15.12.2020 г.)
 11. БДС EN 54-5:2004/A1:2004 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип. (валиден до 15.12.2020 г.)
 12. БДС EN 54-5:2017 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип. (валиден до 20.07.2022 г.)
 13. БДС EN 54-5:2017+A1:2019 Пожароизвестителни системи. Част 5: Топлинни пожароизвестители точков тип.
 14. БДС EN 54-7:2001 Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация. (валиден до 20.07.2022 г.)
 15. БДС EN 54-7:2001/A2:2006 Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация. (валиден до 20.07.2022 г.)
 16. БДС EN 54-7:2019 Пожароизвестителни системи. Част 7: Димни пожароизвестители. Пожароизвестители точков тип, използващи разсеяна светлина, пропускана светлина или йонизация.
 17. БДС EN 54-10:2004 Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители.
 18. БДС EN 54-10:2004/A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 10: Пламъчни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители.
 19. БДС EN 54-11:2006/A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители.
 20. БДС EN 54-11:2006+A1:2006 Пожароизвестителни системи. Част 11: Ръчни пожароизвестители.
 21. БДС EN 54-12:2015 Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители. Линейни пожароизвестители, използващи оптичен светлинен лъч.
 22. БДС EN 54-13:2017+А1:2020 Пожароизвестителни системи. Част 13: Оценяване на съвместимостта и способността за свързване на съставните части на системата.
 23. БДС EN 54-16:2008 Пожароизвестителни системи. Част 16: Устройства за управление и индикация на гласова сигнализация за тревога.
 24. БДС EN 54-17:2006 Пожароизвестителни системи. Част 17: Изолатори на късо съединение.
 25. БДС EN 54-18:2006 Пожароизвестителни системи. Част 18: Входнo-изходни устройства.
 26. БДС EN 54-20:2006 Пожароизвестителни системи. Част 20: Засмукващи димни пожароизвестители.
 27. БДС EN 54-21:2006 Пожароизвестителни системи. Част 21: Устройства за предаване на сигнал за тревога и предупреждение за повреда.
 28. БДС EN 54-22:2015+A1:2020 Пожароизвестителни системи. Част 22: Възстановяеми топлинни пожароизвестители от линеен тип.
 29. БДС EN 54-23:2010 Пожароизвестителни системи. Част 23: Устройства за сигнализиране на пожар. Визуални сигнализатори.
 30. БДС EN 54-24:2008 Пожароизвестителни системи. Част 24: Компоненти на гласова система за сигнализиране на тревога. Високоговорители.
 31. БДС EN 54-25:2008 Пожароизвестителни системи. Част 25: Съставни части, използващи радиовръзки.
 32. БДС EN 54-26:2015 Пожароизвестителни системи. Част 26: Точкови пожароизвестители, използващи сензори за въглероден монооксид.
 33. БДС EN 54-27:2015 Пожароизвестителни системи. Част 27: Димни пожароизвестители в тръбопроводи.
 34. БДС EN 54-28:2015 Пожароизвестителни системи. Част 28: Невъзстановими топлинни пожароизвестители от линеен тип.
 35. БДС EN 54-29:2015 Пожароизвестителни системи. Част 29: Многосензорни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители, използващи комбинация от сензори за дим и топлина.
 36. БДС EN 54-30:2015 Пожароизвестителни системи. Част 30: Многосензорни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители, използващи комбинация от сензори за въглероден монооксид и за топлина.
 37. БДС EN 54-31:2014+А1:2016 Пожароизвестителни системи. Част 31: Многосензорни пожароизвестители. Точкови пожароизвестители, използващи комбинация от сензори за дим, въглероден моноoксид и по избор сензори за топлина.
 38. CД CEN/TS 54-32:2016 Пожароизвестителни системи. Част 32: Планиране, проектиране, монтиране, пускане в експлоатация, използване и поддържане на гласова система за сигнализиране на тревога.

 V. СТАНДАРТИ ЗА СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ:

 1. БДС EN 12094-1:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на електрически устройства за управление и задържане.
 2. БДС EN 12094-2:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически автоматични устройства за управление и задържане.
 3. БДС EN 12094-3:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Изисквания и методи за изпитване на ръчни устройства за пускане и спиране.
 4. БДС EN 12094-4:2005 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Изисквания и методи за изпитване на вентили на резервоари и техните задвижващи механизми.
 5. БДС EN 12094-5:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации.  Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Изисквания и методи за изпитване на разпределителни вентили за високо и ниско налагане и техните задвижващи механизми.
 6. БДС EN 12094-6:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации.  Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Изисквания и методи за изпитване на неелектрически блокиращи устройства.
 7. БДС EN 12094-7:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни средства. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2.
 8. БДС EN 12094-7:2002/A1:2005 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 7: Изисквания и методи за изпитване за струйници при системи с CO2.
 9. БДС EN 12094-8:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители.
 10. БДС EN 12094-9:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Изисквания и методи за изпитване на специални пожароизвестители.
 11. БДС EN 12094-10:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Изисквания и методи за изпитване на манометри и релета за налягане.
 12. БДС EN 12094-11:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Изисквания и методи за изпитване на механични претеглящи устройства.
 13. БДС EN 12094-12:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога.
 14. БДС EN 12094-13:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили.
 15. БДС EN 12094-13:2002/AC:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили.
 16. БДС EN 12094-16:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни елементи на инсталациите за гасене с газообразни вещества. Част 16: Изисквания и методи за изпитване на устройства за ароматизиране на системи с СО<индекс>2 с ниско налягане.
 17. БДС EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2005 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери.
 18. БДС EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2005 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери.
 19. БДС EN 12259-1:2002/A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери.
 20. БДС EN 12259-1:2002+A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 1: Спринклери.
 21. БДС EN 12259-2:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства.
 22. БДС EN 12259-2:2002/A1:2002 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства.
 23. БДС EN 12259-2:2002/A2:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства.
 24. БДС EN 12259-3:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства.
 25. БДС EN 12259-3:2003/A1:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства.
 26. БДС EN 12259-3:2003/A2:2006 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства.
 27. БДС EN 12259-4:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори.
 28. БДС EN 12259-4:2003/A1:2003 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори.
 29. БДС EN 12259-5:2004 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 5: Детектори за воден поток.
 30. БДС EN 12259-9:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 9: Сигнализиращи устройства чрез водна струя.
 31. prБДС EN 12259-14:2020/А1:2021 Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 14: Спринклери за приложение в жилищни помещения.
 32. БДС EN 12416-1:2001+A2:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части.
 33. БДС EN 12416-2:2001+A1:2008 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане.
 34. БДС EN 13565-1:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 1: Изисквания и методи за изпитване за съставни части.
 35. БДС EN 14972-16:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 16: Протокол от изпитване на индустриални автоклави, работещи с течно гориво със система с отворени дюзи.
 36. БДС EN 14972-8:2020 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 8: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за машини в затворени помещения, които надвишават 260 m³.
 37. БДС EN 14972-9:2020 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 9: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за машини в затворени помещения, които не надвишават 260 m³.
 38. БДС EN 15276-1:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензиран аерозол. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части.
 39. БДС EN 15276-2:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка.

 VI. СВЪРЗАНИ СТАНДАРТИ С БДС EN 16034 ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВРАТИ, ПРОЗОРЦИ И ЗАТВАРЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

 1. БДС EN 16034:2014 Комплекти врати за пешеходци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи и отваряеми прозорци. Стандарт за продукт, експлоатационни характеристики. Характеристики за устойчивост на огън и/или управление на дим.
 2. БДС EN 1634-1:2014+A1:2018 Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитване за устойчивост на огън за комплекти врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци.
 3. БДС EN 1634-2:2009 Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 2: Изпитване на характеристиката устойчивост на огън за елементи на строителния обков.
 4. БДС EN 1634-3:2005 Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима за комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 3: Изпитване за управление на дима за врати и затварящи устройства.
 5. БДС EN 1634-3:2005/AC:2006 Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима на врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 3: Изпитване за управление на дима за врати и затварящи устройства.
 6. БДС EN 14351-1:2006+A2:2016 Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати.
 7. БДС EN 14351-1:2006+A2:2016/NA:2018 Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати. Национално приложение (NA).
 8. БДС EN 14351-2:2019 Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики. Част 2: Вътрешни врати за пешеходци.
 9. БДС EN 13241:2003+A2:2016 Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики.
 10. БДС EN 13241:2003+A2:2016/NA:2020 Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Стандарт за продукт, технически характеристики. Национално приложение (NA).
 11. БДС EN 16361:2013+A1:2016 Механично задвижвани врати за пешеходци. Стандарт за продукт, технически характеристики. Врати за пешеходци, различни от врати тип летящи, първоначално предназначени за монтаж със задвижваща система.
 12. БДС EN 1191:2013 Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. Метод за изпитване.
 13. БДС EN 12604:2018 Врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи. Механични аспекти. Изисквания и методи за изпитване.
 14. БДС EN 16035:2013 Спецификация на характеристиките на обков. Идентификация и обобщение на данните от изпитване за улесняване взаимозаменяемостта на строителен обков, предназначен за комплекти врати и/или отваряеми прозорци, устойчиви на огън и/или за управление на дим.
 15. БДС EN 13501-2:2016 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации.
 16. БДС EN 15725:2010 Доклади за разширеното приложение на характеристиките при огън на конструкционни продукти и строителни елементи.
 17. БДС EN 15269-1:2019 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 1: Общи изисквания.
 18. БДС EN 15269-1:2019/AC:2020 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 1: Общи изисквания.
 19. БДС EN 15269-10:2011 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 10: Устойчивост на огън на комплекти стоманени ролетни жалузи.
 20. БДС EN 15269-11:2018+AC:2019 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 11: Устойчивост на огън на спускаеми платнени завеси.
 21. БДС EN 15269-2:2013 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 2: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стоманени врати.
 22. БДС EN 15269-20:2009 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 20: Управление на дима за комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос остъклени врати със стоманена, дървена и метална рамка.
 23. БДС EN 15269-3:2012 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 3: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос дървени врати и отваряеми прозорци с дървени рамки.
 24. БДС EN 15269-5:2014+A1:2017 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 5: Устойчивост на огън на комплекти от шарнирно окачени и въртящи се около централна ос остъклени врати в метална рамка и отваряеми прозорци.
 25. БДС EN 15269-7:2009 Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 7: Устойчивост на огън на комплекти плъзгащи се стоманени врати.

 VII. СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

 1. CД CEN/TS 54-14:2019 Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, монтиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане.
 2. БДС EN 671-3:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и инсталации с плосък маркуч (шланг).
 3. БДС EN 1838:2013 Приложения на осветлението. Аварийно и евакуационно осветление.
 4. БДС EN 1990:2002/A1:2005/AC:2017 Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции.    
 5. БДС EN 1990:2003/A1:2006 Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции.
 6. БДС EN 1990:2003/A1:2006/NA:2015 Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA)1.
 7. БДС EN 1990:2003/NA:2012 Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Национално приложение (NA)1.
 8. БДС EN 1991-1-2:2002/AC:2017 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар.    
 9. БДС EN 1991-1-2:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар.
 10. БДС EN 1991-1-2:2004/NA:2011 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар. Национално приложение (NA)1.
 11. БДС EN 1992-1-2:2004/A1:2019 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 12. БДС EN 1992-1-2:2004/AC:2015 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 13. БДС EN 1992-1-2:2005 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 14. БДС EN 1992-1-2:2005/NA:2012 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)1.
 15. БДС EN 1993-1-2:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 16. БДС EN 1993-1-2:2005/AC:2014 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 17. БДС EN 1993-1-2:2005/NA:2011 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)1.
 18. БДС EN 1994-1-2:2005 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 19. БДС EN 1994-1-2:2005/A1:2014 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 20. БДС EN 1994-1-2:2005/AC:2015 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 21. БДС EN 1994-1-2:2005/NA:2012 Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкциите срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)1.
 22. БДС EN 1995-1-2:2004/AC:2015 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 23. БДС EN 1995-1-2:2005 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 24. БДС EN 1995-1-2:2007+AC:2007 Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 25. БДС EN 1996-1-2:2005 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 26. БДС EN 1996-1-2:2005/AC:2016 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар.
 27. БДС EN 1996-1-2:2005/NA:2012 Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар. Национално приложение (NA)1.
 28. БДС EN 1999-1-2:2007 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар.
 29. БДС EN 1999-1-2:2007/NA:2013 Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции за въздействие от пожар. Национално приложение (NA)1.
 30. БДС ISO 6183:2015 Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране.
 31. БДС ISO 6183:2009/Amd 1:2018 Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране. Изменение 1 (ISO 6183:2009/Amd 1:2017).
 32. БДС ISO 6183:2009/Amd 2:2020 Технически съоръжения за защита срещу пожар. Гасителни системи с въглероден диоксид за използване в помещения. Проектиране и монтиране. Изменение 2 (ISO 6183:2009/Amd. 2:2019).
 33. СД ISO/TS 11602-2:2015 Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване.
 34. БДС EN 12101-1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради.
 35. БДС EN 12101-1:2006 Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради.
 36. БДС EN 12101-2:2017 Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина.
 37. БДС EN 12101-3:2016 Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина.
 38. БДС EN 12101-6:2005 Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти.
 39. БДС EN 12101-7:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции.
 40. БДС EN 12101-8:2011 Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим.
 41. БДС EN 12845:2015+A1:2020 Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане.     
 42.  БДС EN 15004-1:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддръжка (ISO 14520-1:2015, с промени).
 43. БДС EN 15004-2:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество FK-5-1-12 (ISO 14520-5:2006, с промени).
 44. БДС EN 15004-3:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 3: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HCFC, смес A (ISO 14520-6:2006, с  промени).
 45. БДС EN 15004-4:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 4: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 125 (ISO 14520-8:2006, с промени).
 46. БДС EN 15004-5:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 5: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 227ea (ISO 14520-9:2006, с промени).
 47. БДС EN 15004-6:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 6: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество HFC 23 (ISO 14520-10:2005, с промени).
 48. БДС EN 15004-7:2018 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 7: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-01 (ISO 14520-12:2015, с промени).
 49. БДС EN 15004-8:2018 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-100 (ISO 14520-13:2015, с промени).
 50. БДС EN 15004-9:2018 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14:2015, с промени).
 51. БДС EN 15004-10:2018 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 10: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество IG-541 (ISO 14520-15:2015, с промени).
 52. БДС EN 13565-2:2018+AC:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане.
 53. СД CEN/TS 14816:2009 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане.
 54. СД CEN/TS 14972:2011 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Проектиране и монтиране.
 55. БДС EN 15276-2:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддръжка.
 56. БДС EN 16750:2018 Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с обеднена на кислород атмосфера. Проектиране, монтиране, планиране и поддържане.
 57. БДС EN 16925:2019 Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации за жилищни помещения. Проектиране, монтиране и поддържане.
 58. БДС EN 16925:2018/АС:2020 Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации за жилищни помещения. Проектиране, монтиране и поддържане.
 59. БДС EN ISO 14692-3:2017 Нефтена и газова промишленост. Стъклопластови (GRP) тръбопроводи. Част 3: Проектиране на системи (ISO 14692-3:2017).
 60. БДС EN ISO 14692-4:2017 Нефтена и газова промишленост. Стъклопластови (GRP) тръбопроводи. Част 4: Производство, монтаж и експлоатация (ISO 14692-4:2017).
 61. БДС EN 60079-0:2012 Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2011, с промени).
 62. БДС EN 60079-0:2012/А11:2013 Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания.
 63. БДС EN IEC 60079-0:2018 Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017).
 64. БДС EN IEC 60079-0:2018/АС:2020-02:2020 Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017, Cor.1:2020)
 65. БДС EN 60079-10-2:2015 Експлозивни атмосфери. Част 10-2: Класификация на райони. Експлозивни прахови атмосфери (IEC 60079-10-2:2015).
 66. БДС EN 50849:2017 Звукови системи за спешни случаи.

 1 NA -национално приложение, достъпно за сваляне от линка, водещ до сайта на Български институт за стандартизация.