МВР

ГД ПБЗН

 

Униформи и отличителни знаци. Правомощия

Категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло,  неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения на служителите се определят от  Наредба № I-167/17.08.2004 г., Наредба № Iз - 945/26.06.2006 г. и Наредба № Iз-1017/04.07.2006 г.