МВР

ГД ПБЗН

 

Отдел "Център за изследвания и експертизи"

Oт 13 февруари 2016 г. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, е вписана в системата NANDO на Европейската комисия, като нотифицирано лице за оценяване на строителни продукти по показател "Устойчивост на огън", съгласно чл.18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и съгласно чл.48 от Регламент (ЕС) № 305/2011, след премината процедура за нотификация по НУРВСПСРБ пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 Разрешение за оценяване експлоатационните показатели на съществената характеристика "устойчивост на огън" на строителни продукти, елементи, конструкции и инсталации № CPR 24-NB 2628 от 16.01.2018 г.

 На 03.11.2016г. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА), официално подписа многостранните споразумения за взаимно признаване на схемите за акредитация с Международния акредитационен форум (IAF) и Международната организация за акредитация на лаборатории (ILAC). С подписването на споразумението, националния орган за акредитация на Република България, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ е приета за пълноправен член на двете организации.
По този начин  Агенцията придобива статут на пълноправен член на IAF и ILAC, което е изключителна стъпка в насока осигуряване на международно взаимно признаване на дейностите по оценяване на съответствието, улесняващо свободното движение на стоки и услуги на световния пазар, както и взаимната обмяна с други икономики.
Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР  е акредитиран, като орган за оценяване на съответствието (лаборатория за изпитване) от  ИА БСА със Сертификат рег.№ 51 ЛИ/15.08.2022 г. и обхват съгласно заповед рег.№ А 508/15.08.2022 г.
Подисаните многостранни споразумения и предоставената акредитация и нотификация, правят валидни издаваните от  Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР протоколи в акредитиран и нотиофициран обхват, както на европейско, така и на международно ниво.  

Отдел център за изследвания и експертизи към дирекция "Държавен контрол и превантивна дейност" при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР е пълноправен член на "Европейска група на организациите извършващи пожарни изпитвания, контрол и сертификация". Организацията е основен представителен орган като трета страна, независим от национално признатите организации, участващи на европейско ниво в изпитвания на материали, елементи или продукти в подкрепа на европейското законодателството в областта на пожарната безопасност. Членството е удостоверено със Сертификат.


EGOLG Certificat

 

 ГДПБЗН - МВР, членува в 27 технически комитета на Български институт за стандартизация (БИС), като чрез членството си участва активно при разработване на български стандарти и приемането на европейски норми, като идентични български стандарти. За членството на ГДПБЗН - МВР в БИС, ежегодно се издава удостоверение за членство.
Удостоверение № 240 за 2022 г.
Удостоверение за членство в БИС №240 за 2022 г.
 

Структура на отдел "ЦИЕ" 

разрешение_page3_image1  Списък разрешение МРРБ 2022 г.-1  Списък разрешение МРРБ 2022 г.-2

Сектор "Изпитвателен център по ПАБ "
              Система по качеството
              Изпитвания
              Стандарти и методики
              
Технически спецификации и хармонизиране на нормативната уредба

Сектор "Експертизи и техническа информация"

Научни разработки

Стандарти

Актуална информация