МВР

ГД ПБЗН

 

Научни разработки

Научно-приложни и научно-изследователски разработки на НПИПБС за периода 2003 - 2006г.
1. Проучване токсичността на продуктите, отделяни при горенето на различни материали и методите за тяхното определяне. н.с. инж. Д.Дойков
2. Методика за моделиране резултатите от изпитвания за определяне границата на огнеустойчивост на защитени стоманени елементи.  н.с. инж. Д.Спасов
3. Пожарна безопасност при използване на пиротехнически средства.  инж. С.Георгиев, д-р.
4. Изследване влиянието на температурните колебания върху свойствата на пожарогасителните прахове на въоръжение в ОДПБЗН. н.с. хим. Траянов, н.с. инж. Е. Хлебарова
5.Определяне на приноса на защитени материали върху границата на огнеустойчивост на защитени дървени конструктивни елементи. н.с. инж. Детелин Спасов
6. Проучване на изискванията по ПАБ при производството, транспортирането и съхранението на кислород и азот в съдове. инж.Красимира Нинова, д-р, н.с. инж. Д. Дойков
7. Проучване на противопожарните изисквания към газостанции за природен газ за автомобили,инж. Л. Станимиров,н.с. хим. Траянов,н.с. инж. Е. Хлебарова,инж.Мичева
8.  Разработване на проект за БДС EN 2/А1:2004 "Класификация на пожарите", н.с. хим. Траянов, н.с. инж.Веселин Петков
9.  Разработване на проект за БДС EN 14540 "Противопожарни шлангове - непропускащи плоски шлангове за стационарни инсталации". н.с. инж. Веселин Петков,инж. Мичева
10. Изготвяне на сценарий за късометражен филм за провеждане на оглед на мястото на възникнал пожар и изземване на проби, предназначени за извършване на физикохимически и електротехнически експертизи,н.с. инж. Д. Дойков, М.Петрова, инж. М. Йорданова
11. Таблица за окомплектоване на аварийно-спасителни автомобили (АСА) в службите за ПБЗН с технически средства за аварийно-спасителни дейности във връзка с Инструкция I-133. Основни параметри", инж. Н Симеонова и колектив
12. Разработване на проект за БДС EN 14339 "Подземни хидранти", н. с. инж.В Петков, н.с. инж. Е. Хлебарова
13. Разработване на проект за БДС EN 14384 "Надземни хидранти",н. с. инж.В Петков, н.с. хим. Е.Траянов
14. Разработване на проект за БДС CR 13934 "Интерпретационен документ на EN 3 Пожарогасители носими",н.с. хим.Ем.Траянов, н.с. инж. Е. Хлебарова
15. Разработване на проект за БДС CEN/CR  14922 "Пожарогасители носими - образец на изпитвателен протокол в съответствие с EN 3-7",н.с.хим Ем.Траянов,инж.Мичева
16. Проучване и анализ на възникнали пожари от мълнии. Мълниезащитни инсталации. Профилактика на мълниезащитни инсталации, инж.Т.Дюлгарски, инж. М. Йорданова
17. Разработване на програмен продукт за извършване на основните изчислителни процедури за определяне границата на огнеустойчивост на стоманени строителни елементи, н.с. инж.Д.Спасов
18. Противопожарни изисквания към подвижни съоръжения с гъвкаво покритие, тип "шапито", "тенти" и други подобни конструкции, инж.Янчев и колектив
19. Разработване на методическо ръководство за установяване на причините за възникнали пожари,н.с. инж. Д. Дойков, М.Петрова
20. Проучване на световния опит за финансиране на системата за ПАБ в страните с развита пазарна икономика,М.Цанкова
21. Изследване влиянието на влагосъдържанието в газобетон, използван за огнезащита на стоманени колони, н.с.инж.Детелин Спасов
22. Проучване на стандартизираните методи за изпитване на пожарогасителни и известителни инсталации и елементи от тях, н.с. инж.Е.Хлебарова, инж. М. Йорданова, инж. Т. Секиранова
23. Организация и провеждане на оперативни действия от подразделенията на ПАБ при гасене на пожари в обекти с наличие на опасни химически вещества,инж.Евтим Янчев и колектив
24. Разработване на програмен продукт за извършване на основните изчислителни процедури за определяне границата на огнейстойчовост на стоманени строителни елементи, н.с.инж. Спасов
25.  Конструиране и изработка на предпазен кожух за защита на рентгеновата тръба на рентгенов апарат УРС-2.0, инж.Дюлгярски, инж.М. Йорданова
26.  Разработване на проект за БДС EN ISO 3582 Еластични разпенени полимерни материали. Лабораторно оценяване на свойствата при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък, инж.Нинова, д-р
27. Проучване на нововъведенията в окомплектоването на аварийно-спасителни автомобили (АСА) в службите за ПАБ с технически средства за аварийно-спасителни дейност. Актуализиране на утвърдените, съгласно Инструкция I 133 таблици за окомплектоване на ППА.Основни параметри,инж.Н.Симеонова и колектив
28. Изследване на съвместимостта между пожарогасителните прахове и пенообразувателите, които са на въоръжение в РЗПАБ, н.с.инж.Хлебарова,н.с. хим. Е. Траянов
29. Проект за БДС EN 1074 Арматура за захранване с вода Изисквания за експлоатационна годност и изпитвания Част 1 Общи изисквания. Част 6 Хидранти, н.с.инж. В.Петков,н.с.инж.Е. Хлебарова
30. Проучване на международния опит за приложимостта на системи за разпенване на пенообразуващи разтвори със сгъстен въздух подавани от пожарните автомобили, н.с.инж.Е.Хлебарова,н.с.инж. В.Петков
31. Проект за БДС EN 4589-3:1996 Пластмаси. Определяне на поведението при горене по метода на кислородния индекс. Част 3 Изпитване при висока температура,С.Велинова
32. Методика за обучение на служители от ПАБ във връзка с придобиване на умения по определяне на индивидуалните стресогенни фактори и възможните техники за тяхното преодоляване, инж.И.Анастасова
33. Разработване на проект за БДС EN 12101-2:2003 Системи за управление на дим и топлина. Част 2 Спецификация на люкове за естествено отвеждане на дим и топлина,н.с.инж.Б.Розанов
34. Конструиране на изпитвателна апаратура по въвеждащи се стандарти и методики за изпитване и изследване,н.с.инж.Дойков
35.  Проучване на възможностите за оптимизиране дейността на застрахователните компании у нас, за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност, чрез изучаване на чуждестранния опит,н.с.инж.Розанов,н.с.инж.В. Петков, инж. Мичева, инж. Симеонова
36. Проучване на световния опит в превенцията и гасенето на горски пожари. Етап П.  н.с.инж. Хр.Дочев
37. Актуализиране на изискванията по отношение защитата от експлозия и маркировката на електрическите уреди и съоръжения свързани с групата на пожарна опасност на помещения и външни съоръжения, в които работят,н.с.инж.Й.Йорданов
38. Оценка на номенклатурата от технически средства за аварийно-техническа дейност. Класификация и основни параметри. Оптимизиране на типа, в съответствие с наредбата за ДПК, ПГиАСД,инж Н.Симеонова
39. Изследване на съвместимостта между пожарогасителен прах "Булфос ABC и пенообразувател "Булфоам F15, 1%" при изпитване на ефективност,н.с.хим.Траянов, н.с.инж.Е. Хлебарова
40. Проект за БДС EN 13807 Транспортируеми газови бутилки. Автомобили с батерии. Конструкция, производство, означение и изпитване, инж. Дюлгярски
41. Методика за обучение на служители от ПАБ във връзка с придобиване на умения по определяне на индивидуалните стресогенни фактори и възможните техники за тяхното преодоляване,инж.И.Анастасова
42. Противопожарни изисквания относно конструкцията и устройването на временни съоръжения на увеселителни и атракционни обекти с масово събиране на хора,инж.Е.Янчев и колектив
43. Работа с газови бутилки за газ пропан-бутан в подземни етажи на жилищни и обществени сгради. Мерки за пожарна и аварийна безопасност,инж. Дюлгярски
44. Указания за действия при пътно-транспортни произшествия,н.с.инж.Х.Дочев
45. Токсичност на веществата, отделяни при горене на полимери,н.с.инж.Д.Дойков
46. Проект за БДС EN 1028-2 Противопожарни помпи. Проверка на общите изисквания и изискванията за безопасност,инж. Е.Янчев
47. Проект за БДС ISO 14520-15. Газови пожарогасителни системи. Физически свойства и проектиране на системите. Част 15 Гасително средство IG 541,н.с.инж.Й.Йорданов
48. Проект за БДС ISO 9772:2004 Разпенени пластмаси. Определяне характеристиките при хоризонтално горене на малки пробни тела, подложени на малък пламък,инж. К. Нинова, д-р, С.Велинова
49. Указания за действия при пътно-транспортни произшествия,н.с.инж.Дочев
50. Разработване и апробиране на методика за определяне на температурата на възпламеняване и температурата на самовъзпламеняване на твърди вещества,инж. К. Нинова, д-р, С.Велинова
51. Проект за БДС EN ISO 9773:1998/ А1:2003 Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник на запалване, инж. Р.Цанков
52. Проект за БДС EN 60695-11-20:1999/А1:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-20 Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 500W, инж. Р.Цанков
53. Проект за БДС EN 60695-11-10:1999/А1:2003 Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10 Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50W, инж.Р.Цанков
54.Проучване на методите за определяне горимостта и разпространяване на горенето на изолации на проводници. Етап П.  Н.Йорданов
55. Конструиране на стенд за изпитване на коминни тела по БДС 9385-72, н.с.инж.Розанов, н.с. инж.Д. Спасов
55. Проучване на организацията и дейността на звената осъществяващи дейности по ПАБ, инж.Е.Янчев
57. Разработване на "Пособие за разследване на пожари", М.Петрова
58. Проучване и изследване на физикохимичните показатели на въглеводородните горива, използвани при определяне на показателя "гасителна ефективност", н.с. инж.Хлебарова
59. Разработване на "Методика за прогнозиране границата на огнеустойчивост на защитени стоманени строителни конструкции", н.с. инж.Д.Спасов
60. Проучване на международния опит относно начина на използване и приложение на спасителните дюшеци, н.с. инж.В.Петков,н.с. инж. Е.Хлебарова
61. Проект за БДС ISO 4880 Поведение при горене на текстил и продукти от текстил.Речник, М.Петрова
62. Проект за БДС EN 13772 Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене на завеси и пердета. Измерване на разпространението на пламъка по вертикално разположени образци с голям източник на запалване,М.Петрова
63. Проект за БДС EN 13773 Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене на завеси и пердета. Схема за класификация.  М.Петрова
64. Проект за БДС EN 1947 Противопожарни шлангове. Формоустойчиви, напорни шлангове и свързани към тях съединители за помпи и пожарни автомобили, н.с. инж.В.Петков,н.с. инж.Е.Хлебарова,
65. Проект за БДС EN 1147 Преносими стълби за нуждите на противопожарните служби, н.с. инж.В.Петков,н.с. хим.Е. Траянов
66. Разработване на "Методика за определяне на съдържанието на диамониев фосфат",н.с.хим.Е. Траянов
67. Разработване на "Методика за определяне на съдържанието на моноамониев фосфат",н.с.хим.Траянов
68. Проучване на причини за възникване на пожари от претоварване на ел.мрежи, н.с.инж.Св.Йорданов
69. Разработване на "Методика за изпитване на пенообразувател българско производство за гасене на пожари", М-2 н.с. инж.Хлебарова,,н.с.хим.Траянов
70. Проект за БДС EN 1399 Еластични подови покрития. Определяне на устойчивостта на горящи цигари и на смачкани цигари, С.Велинова
71. Разработване на единна система за изследване и нормиране на горимостта на продуктите, използвани за облицовки, подови покрития, тавани, бои, лакове и др., Нинова, д-р
72. Проект за БДС prEN 12094-1 Стационарни пожарогасителни инсталации. Компоненти за пожарогасителни инсталации с газ. Част 1 Изисквания и методи за изпитване на електрически управляващи устройства за пожарогасене.  С.Йорданов
73. Разработване на "Методика за изпитване на димни люкове на поведение при високи температури", ,н.с.инж.Розанов
74. Изследване на съвместимостта между пожарогасителен прах "БУЛФОС-ABC" и пенообразувател "БУЛФАМ F -15, 1% " при изпитване на ефективност,н.с.хим.Траянов,,н.с.инж.Хлебарова
75. Разработване на "Методика за изпитване на димозащитни екрани на огнеустойчивост" ,н.с.инж.Розанов
76. Разработване на програмен продукт за извършване на основните изчислителни процедури за определяне границата на огнеустойчивост на стоманени строителни елементи,С., НПИПАБ,н.с.инж. Д.Спасов
77. Актуализиране на “Указания за приемане, вземане на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пожарогасителни прахове”, С., НПИПАБ, 2003,н.с.хим.Траянов,,н.с.инж.Хлебарова
78. Актуализиране на “Указания за приемане, вземане на проби, опаковка, маркировка, съхраняване и транспорт на пенообразуватели за противопожарни цели”, С., НПИПАБ, 2003,н.с.инж.Хлебарова, н.с.хим.Траянов

Научно-приложни и научно-изследователски разработки на НПИПБС за периода 2007 - 2010г.

1.Проект на стандарт 14878:2007 Текстил. Поведение при горене на детски облекла за спане.  М.Петрова
2.Разработване на състав за защита на дървесина, чрез импрегниране.  Кр. Нинова, д-р
3.Проект на БДС EN 12416-1:2001  Стационарни пожарогасителни системи – Прахови системи. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставните части.  С.Георгиев, д-р
4.Проект на БДС EN 12416-2:2001  Стационарни пожарогасителни системи – Прахови системи. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане.  С.Георгиев, д-р
5.Разработване на проект за изграждане на стенд по БДС EN 60695-2-3:2001. Изпитване на пожарна опасност. Част 2: Методи за изпитване. Раздел 3: Изпитване на лош контакт с нагряващи проводници. н.с. инж.  Й. Йорданов
6.Лабораторни изследвания на принудително предизвикани еднофазни, двуфазни и трифазни къси съединения в кабели и проводници с различни сечения, свързани към товар. н.с. инж. Й.Йорданов
7.Отчет по тема БДС ENV 13381 – 4. Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на пожар на строителни елементи. Част 4. Защити, прилагани към елементи от стомана. н.с. инж. Й. Йорданов
8.Разработване на справочно пособие за първоначални мерки при наличие на опасни вещества и материали.  н.с. инж. Б. Розанов
9.Изготвяне на справочник на ръководителя на оперативните действия: Част 2 – Ръководител на АСД. С.Георгиев,  д-р
10.Методическо ръководство за установяване на причините за възникване на горски и полски пожари.  н.с. инж.  Хр. Дочев
11.Разработване на проект на БДС EN 14125:2004+А1:2006 Термопластични и гъвкави метални тръби за подземни инсталации на бензиностанции.  инж. Т. Дюлгярски
12.Разработване на проект на БДС EN 1866-1 Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване. н.с. Е. Траянов
13.Разработване на проект на БДС ENV 1187-2000 Методи за изпитване на покриви при излагане на външно въздействие на огън. н.с. инж. Д.Спасов
14.Разработване на проект на БДС EN 1947+А1 Пожарникарски шлангове.  Полутвърди напорни шлангове и съединители за помпи и пожарни автомобили. н.с. инж. В. Петков
15.Изследване на възможностите за използване и изпитване на носими пожарогасители за гасене на пожари, разпространяващи се в полярни разтворители.  н.с. Е. Траянов
16.Определяне на огнеустойчивостта на стоманени конструктивни елементи, защитени с огненабъбващи бои и състави по данни от изпитвателни протоколи.  н. с. инж. Б. Розанов
17.Проверка на възможността за използване на разработени в НПИПБЗН числени методи при определяне огнеустойчивостта на защитени със система за сухо строителство стоманени колони. н.с. инж. Д. Спасов
18.Разработване на проект на БДС 13501-5 Класификация на строителни продукти и елементи по реакция на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви при излагане на външно въздействие на огън. К.Нинова, д-р
19.Разработване на проект на БДС prEN 13565-2:2007.  Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, конструиране и поддържане. инж. Т. Дюлгярски
20.Лабораторни изследвания на преходни съпротивления, чрез метода на изпитване на „лош” контакт с нагряващи проводници по БДС IEC 60695-2-3:2001.  н.с. инж. Й. Йорданов
21.Газови гасителни инсталации с гасителен агент инертни газове, приложение, предимства и особености.  инж. Г. Каймаканов
22.Изследвания за определяне характера на „късите” съединения, чрез използване „ефектът на Зеебек”,  използвайки термо-електродвижещите напрежения.   н.с.инж. Й. Йорданов
23.Проучване на методите за определяне, съответствието с техническите изисквания на личните предпазни средства използвани в ПГ и АСД.  н.с. инж. В. Петков
24.Наръчник за първоначални действия при инциденти с опасни вещества.  н.с. инж. Б.  Розанов
25.Физико-химия на образуване на въздушно-механична пяна. н.с. инж. Е. Хлебарова
26.Разработване на проект на БДС EN 15182-1. Струйници за борба с пожари.Общи изисквания. Н.с.Іст.В.Петков
27.Разработване на проект на БДС EN 15182-2. Струйници за борба с пожари. Турбоструйници PN 16. Н.с.Іст.В.Петков
28.Разработване на проект на БДС EN 15182-3. Струйници  с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3: Струйници PN16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя.Н.с.Іст.В.Петков
29.Разработване на проект на БДС EN 15182-4. Струйници  с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4: Струйници PN40 за високо налягане. н.с. инж. В. Петков
30.Проучване на организационната структура, начините за финансиране и критериите за дислокация на службите за пожарна безопасност и спасяване в европейските страни.  инж. Р. Радев
31.Методика за изпитване на пенообразувател за противопожарни цели „Пенрог”.  н.с. инж. Е. Хлебарова
32.Разработване на електронен справочник „Опасни вещества.  н.с. инж. Е. Хлебарова
33.Проучване на повишаване надеждността на електрическите инсталации при наличие на дефектно токова защита.  н.с. инж. Й. Йорданов
34.Проучване на европейското законодателство в областта на приложение на реактивната защита на стоманени строителни елементи.  н.с. инж. Б. Розанов
35.Изследвания за определяне наличието на „късо” съединение по медни проводници с разтопявания,  чрез използване „Ефектът на Зеебек”.  н.с. инж. Й. Йорданов
36.Проучване на причини за възникване на пожари от неизправност на луминесцентни осветителни тела.  н.с. инж. Й. Йорданов
37.БДС EN 14370 Повърхностно активни вещества. Определяне на повърхностното напрежение.  н.с. инж. Е. Хлебарова
Методика за определяне дебит, кратност и време за изтичане на пяна получена от пенообразуващи уреди. н.с.инж.Хлебарова.
38. Методика за изпитване на огнеустойчивост с Автоматизирана система за управление (АСУ). н.с. Розанов.
39.Разработване на правила за ПБЗН при производство, транспортиране и съхранение на кислород и азот в съдове. инж. Нинова, д-р.
40.Разработване на състав за защита на дървесина, чрез импрегниране. инж. Нинова, д-р.
41.Изследване поведението на пенообразувателите намиращи се на въоръжение в областните дирекции по ПБЗН, подложени на температурни влияния. н.с.инж.Хлебарова.
42.Проучване на изискванията, опита и практиката в страните от ЕС и други, за оборудване на обектите с пожаро-технически средства (ПТС). н.с.хим.Траянов
43.Проучване на съвременните инструментални методи за анализ за извършване на електротехнически експертизи. н.с. инж. Й.Йорданов.
44.Разработване на Преносим генератор на ток 5 kVA  и 8 kVA, идентичен на ДИН 14685:1996 – 04. н.с. инж. Й.Йорданов.
45.Разработване на проект за изграждане на стенд за изпитване на електротехнически изделия с метода на иглена горелка, по БДС EN 60695-2-2+А1. н.с. инж. Й.Йорданов.
46.Проучване на съвременните инструментални методи за анализ за извършване на физикохимически експертизи. Част 1. инж. Дюлгярски.
47.Проучване на европейското законодателство в областта на нормирането и класификацията на строителни материали, елементи и конструкции, свързани с тяхната пожарна безопасност. инж. Нинова, д-р.
48.Методология за определяне на загубите от пожари. М.Цанкова.
49.Справочник на ръководителя на оперативните действия. Част 1. Пожарогасителна дейност. инж. Дюлгярски.
50.Изготвяне на проект на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при използване при използване на пиротехнически средства в закрити помещения и на открити места. С.Георгиев, д-р.
51.Методическо ръководство за установяване на причините за възникване на горски и полски пожари. н.с. Дочев.
52.Изследване влиянието на видовете изтласкващо вещество върху някои тактико-технически показатели характеризиращи гасителните й свойства. н.с. Петков.
53.Изследване механизма на образуване на пожарогасителната пяна и основните показатели характеризиращи гасителните й свойства. н.с. Хлебарова.
54.Разработване на проект на БДС EN 3-9 Пожарогасители носими. Част 9: Допълнителни изисквания по EN 3-7 за устойчивост на налягане на пожарогасители с СО2). н.с.хим.Траянов
55.Разработване на проект на БДС EN 12881-1. Транспортни ленти.  Изпитване за симули-ране на възпламеняване. Част 1: Изпитвания с пропанова  горелка.  инж. Нинова, д-р.
56.Разработване на проект на БДС ЕN  12881-2. Транспортни ленти. Изпитване за симулиране на възпламеняване. Част 2: Пълномащабно огнево изпитване. инж. Нинова, д-р.
57.Разработване на проект на БДС EN 3-8. Пожарогасители носими. Част 8: Допълнителни изисквания по EN 3-7 за конструктивно изпълнение, устойчивостта на налягане и механични изпитвания за нисими пожарогасители с максимално допустимо налягане, по-малко или равно на 30 bar. н.с. Петков.
58.Маркетингът, като елемент на организацията и управлението на системата за пожарна безопасност. М. Цанкова.
59.Съпоставяне на изискванията на Наредбата за устройството на електрическите уреди и електропроводните линии с резултатите от проучването и анализа на пожари, предизвикани от неизправности в електрически уреди. н.с. Йорданов.
60.Изследване на принудително предизвикани къси съединения в кабели с различно сечение. н.с. Йорданов
61.Оптимизация дебелината на огнезащитни бои и състави за защита на стоманени елементи, чрез използване на числени методи на база невронни мрежи и размита логика. н.с. Спасов.
62.Разработване на проект на БДС EN 14466. Пожарни помпи. Преносими помпи. Изисквания за безопасност и изпълнение, изпитвания. инж. Дюлгярски.
63.Разработване на проект на БДС EN 13204. Двойно действащи хидравлични спасителни инструменти за използване при пожар и при спасителни дейности. Изисквания за безопасност и технически характеристики. инж. Дюлгярски.
64.Списък на нормативните документи, регламентиращи изисквания за оценка на съответствието. инж. Дюлгярски.
65. Разработване на проект на БДС EN 1866-1 Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване. н.с. Е. Траянов
66. Разработване на проект на БДС ENV 1187-2000 Методи за изпитване на покриви при излагане на външно въздействие на огън. н.с. инж. Д.Спасов
67. Разработване на проект на БДС EN 1947+А1 Пожарникарски шлангове.  Полутвърди напорни шлангове и съединители за помпи и пожарни автомобили. н.с. инж. В. Петков
68. Изследване на възможностите за използване и изпитване на носими пожарогасители за гасене на пожари, разпространяващи се в полярни разтворители.  н.с. Е. Траянов
69. Определяне на огнеустойчивостта на стоманени конструктивни елементи, защитени с огненабъбващи бои и състави по данни от изпитвателни протоколи.  н. с. инж. Б. Розанов
70. Проверка на възможността за използване на разработени в НПИПБЗН числени методи при определяне огнеустойчивостта на защитени със система за сухо строителство стоманени колони. н.с. инж. Д. Спасов
71. Разработване на проект на БДС 13501-5 Класификация на строителни продукти и елементи по реакция на огън. Част 5: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на покриви при излагане на външно въздействие на огън. К.Нинова, д-р
72. Разработване на проект на БДС prEN 13565-2:2007.  Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, конструиране и поддържане. инж. Т. Дюлгярски
73. Лабораторни изследвания на преходни съпротивления, чрез метода на изпитване на „лош” контакт с нагряващи проводници по БДС IEC 60695-2-3:2001.  н.с. инж. Й. Йорданов
74. Газови гасителни инсталации с гасителен агент инертни газове, приложение, предимства и особености.  инж. Г. Каймаканов
75. Изследвания за определяне характера на „късите” съединения, чрез използване „ефектът на Зеебек”,  използвайки термо-електродвижещите напрежения.   н.с.инж. Й. Йорданов
76. Проучване на методите за определяне, съответствието с техническите изисквания на личните предпазни средства използвани в ПГ и АСД.  н.с. инж. В. Петков
77. Наръчник за първоначални действия при инциденти с опасни вещества.  н.с. инж. Б.  Розанов
78. Физико-химия на образуване на въздушно-механична пяна. н.с. инж. Е. Хлебарова
79. Разработване на проект на БДС EN 15182-1. Струйници за борба с пожари.Общи изисквания. н.с. І ст. В.Петков,  н.с. инж. Е. Хлебарова
80. Разработване на проект на БДС EN 15182-2. Струйници за борба с пожари. Турбоструйници PN 16. н.с. І ст. В.Петков
81. Разработване на проект на БДС EN 15182-3. Струйници  с ръчно насочване за използване при пожар. Част 3: Струйници PN16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя, н.с.Іст.В.Петков
82. Разработване на проект на БДС EN 15182-4. Струйници  с ръчно насочване за използване при пожар. Част 4: Струйници PN40 за високо налягане. н.с. инж. В. Петков,  н.с. инж. Е. Хлебарова
83. Проучване на организационната структура, начините за финансиране и критериите за дислокация на службите за пожарна безопасност и спасяване в европейските страни.  инж. Р. Радев
84. Методика за изпитване на пенообразувател за противопожарни цели „Пенрог”.  н.с. инж. Е. Хлебарова
85. Разработване на електронен справочник „Опасни вещества.  н.с. инж. Е. Хлебарова
86. Проучване на повишаване надеждността на електрическите инсталации при наличие на дефектно токова защита. н.с. инж. Й. Йорданов
87. Проучване на европейското законодателство в областта на приложение на реактивната защита на стоманени строителни елементи.  н.с. инж. Б. Розанов
88. Изследвания за определяне наличието на „късо” съединение по медни проводници с разтопявания,  чрез използване „Ефектът на Зеебек”.  н.с. инж. Й. Йорданов
89. Проучване на причини за възникване на пожари от неизправност на луминесцентни осветителни тела.  н.с. инж. Й. Йорданов
90. БДС EN 14370 Повърхностно активни вещества. Определяне на повърхностното напрежение.  н.с. инж. Е. Хлебарова
91. Проучване методите за контрол и проверка състоянието на противопожарната автоматика в обектите. Н. Симеонова
92.  БДС  EN 1634 – 1 Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати и затварящи устройства отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1 Изпитвания на устойчивост на огън за врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци. Б. Розанов
93.  Изследване на различни условия за кондициониране на образци при изпитване на продукти по показатели: горимост, реакция на огън и изолация на топлина. Провеждане на предварителни лабораторни експерименти и изготвяне на работна програма. С. Мичева
94.  Проект на БДС EN  13501 – 1, 2, 3, 4 Класификация на строителните продукти по отношение на реакцията им на огън . Б. Розанов, С. Мичева, Р. Радев, Кр. Нинова
95.  Проект на БДС CEN/TR 15276 – 2 Стационарни системи за борба с пожари – гасителни системи за кондензирани аерозоли. Част 2 Проектиране, монтаж и поддръжка. Б. Розанов
96.  Проект на БДС CEN/TR  14816 – Стационарни системи за борба с пожари. Гасителни системи с разпръсната вода – проектиране, монтаж и поддръжка
97.  Разработване на проект на БДС EN 13565-2:2009/АС:2010 Стационарни системи за борба с пожари – гасителни системи с пяна. Част 2 Проектиране, монтаж и поддръжка. Б. Розанов
98.  Апробиране на резултати по приетия план за работа от етап Н-1. Обобщаване, анализ на получените резултати и разработване на методика за кондициониране на различни продукти, преди провеждане на изпитванията. Св. Мичева