МВР

ГД ПБЗН

 

Съгласно предоставената акредитация от националния орган за акредитация Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" със сертификат рег. № 51 ЛИ  издаден на 28.02.2018 г. и Заповед № A 64/28.02.2018 г., изпитвателния център извършва изпитвания на:

Строителни конструкции и елементи по показател "устойчивост на огън" на:

1. Носещи строителни елементи  с и без преградна функция:
- стени (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1365-1; БДС EN 1365-4);
- подови и покривни конструкци (БДС EN 1363-1; БДС EN 1365-2; БДС EN 1363-2);
- греди, колони (БДС EN 1363-1; БДС EN 1366-6; БДС EN 1365-3; БДС EN 1365-4; БДС EN 1363-2).
2. Продукти и системи за защита на строителни елементи или на носещи конструкции
- носещи строителни елементи, защитени посредством окачени тавани (БДС EN 1363-1; БДС EN 13381-1; БДС EN 1363-2);
- носещи строителни елементи, защитени посредством вертикални огнезащитни системи (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 13381-2);
- бетонни строителни елементи, защитени посредством покрития, плочи, мазилки или облицовки (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2;БДС EN 13381-3);
- стоманени строителни елементи, защитени посредством покрития, плочи, мазилки или облицовки (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 13381-8; БДС EN 13381-9; БДС EN 13381-4);
- комбинирани строителни елементи от бетон и профилирана стоманена ламарина, защитени посредством покрития, плочи, мазилки или облицовки (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 13381-5);
- запълнени с бетон кухи стоманени колони, защитени с покрития или облицовки (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 13381-6);
- дървени строителни елементи, защитени посредством покрития, плочи, мазилки или облицовки (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС ENV 13381-7)

3. Неносещи строителни елементи:
- преградни стени (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1364-1);
- фасади (окачени фасади) и външни стени (включително остъклени строителни елементи) (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1364-3; БДС EN 1364-4);
- окачени тавани със собствена огнеустойчивост (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1364-2);
- противопожарни врати и затварящи устройства и техните механизми за затваряне (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1634-1+А1);
- изолиращи прегради в мястото на проникване (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2; БДС EN 1366-3);
- уплътняващи системи за фуги на строителни елементи (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2;БДС EN 1366-4+А1 );
- инсталационни канали и инсталационни шахти (БДС EN 1363-1; БДС EN 1363-2;БДС EN 1366-5).
4. Покрития. Определяне на огнезащитната способност (БДС EN 1363-1; БДС EN 14135).
5. Метални каси  /сейфове/ (БДС EN 1047-1; БДС EN 1363-1).
6. Строителни продукти, изделия и конструктивни елементи 
6.1. Реакция на огън - негоримост (БДС EN ISO 1182);
6.2. Реакция на огън - топлина на изгаряне (БДС EN ISO 1716);
6.3. Реакция на огън -  запалимост (БДС EN ISO 11925-2);
6.4. Реакция на огън - поведение при горене (БДС EN ISO 9239-1).
7. Материали конструктивни и за вътрешно обзавеждане
- пластмаси ( БДС EN 60695-11-10, т. 8; БДС EN ISO 9773, т. 9);
- текстил (БДС EN 1102, т. 8; БДС EN ISO 6941, т. 10; БДС EN 1101, т. 7; БДС EN ISO 6940, т. 10; БДС EN 13772, т. 10)
- топлоизолационни материали (БДС EN 9772, т. 8;  БДС EN ISO 3582, т. 8.4).
8. Пожарогасителни прахове (БДС EN 615):
* съдържание на влага, съгласно БДС EN 615, Приложение Е
* ситов анализ, съгласно БДС EN 615 Приложение В
* гасителна ефективност, съгласно БДС EN 615 Приложение С
* химичен състав:
- натриев бикарбонат, съгласно БДС 2306, т. 4.3;
- моноамониев фосфат, съгласно ВЛМ-011-247;
- калциев карбонат, съгласно ВЛМ-012-178
* насипна плътност, съгласно БДС EN 615, Приложение А;
* водоотблъскване, съгласно БДС EN 615, Приложение D;
* остатък след изпразване, съгласно БДС EN 615, Приложение А;
* устойчивост на сбиване и образуване на буци, съгласно БДС EN 615, Приложение I.

9. Пенообразуватели за гасене на пожари (БДС EN 1568-1,2,3,4; БДС EN ISO 3104+AC; БДС ISO 4316; БДС 9025 /Изменение 1; БДС ЕN 14370).
* "вискозитет на пенообразувателя", съгласно БДС EN ISO 3104;
* "рН на пенообразувателя", съгласно БДС ISO 4316;
* "процентно съдържание на утайки", съгласно БДС ЕN 1568-1, БДС EN 1568-2, БДС EN 
        1568-3 и БДС EN 1568-4;
 * "кратност на пяната/пенообразуваща способност", съгласно БДС ЕN 1568-1, БДС EN 
        1568-3 и БДС EN 1568-4, Приложение G, ВЛМ -011-249/2004;
 * "време на изтичане на пяната/период на полуразпад", съгласно БДС ЕN 1568-1, БДС EN 
       1568-3 и БДС EN 1568-4, Приложение G, ВЛМ -011-249/2004;
 * "темпериране на пенообразуватели",  съгласно БДС ЕN 1568-1, БДС EN 1568-2, БДС EN 
       1568-3 и БДС EN 1568-4 Приложение Е;
 * "гасителна ефективност на лабораторен стенд", съгласно ВЛМ -022-396/1998 - неакредитирано изпитване;
  * "гасителна способност:
      - за пяна със средна кратност на стандартни огнища", съгласно БДС EN 1568-1, 
            Приложение Н;
      - за пяна с ниска кратност, съгласно БДС EN 1568-3, БДС EN 1568-4, Приложение Н
  * "съдържание на анионактивно вещество", съгласно БДС 9025;
  * повърхностно напрежение, съгласно БДС ЕN 14370, т. 7; БДС EN 1568-1, 2, 3, 4, т. 7;
10. Пожарогасители носими (БДС EN 3-7+ A1).
   * "номинално количество за зареждане";
    * "допустими отклонения при пълнене";
    * "остатък от зареденото количество";
    * "гасителна ефективност";
    * "минимална продължителност на действие";
    * "маса".
11. Подземни пожарни хидранти (БДС EN 14339)
   * "основни размери";
    * "брой обороти за пълното отваряне на хидранта";
    * "пускане на потока";
    * "херметичност";
    * "механична якост";
    * "посока на затваряне";
    * "система за отводняване";
    * "изпускателни отвори".
12. Шлангове  противопожарни  (ВЛМ -021-155)
    * "вътрешен диаметър";
    * "дължина";  
    * "минимална устойчивост на хидравлично налягане";
    * "дебелина на влагания шлаух";
    * "дължинна маса";
    * "разтягане".

13. Противопожарни одеала:
- еднократна употреба (БДС EN 1869; ВЛМ-021-61);
    * "форма";
    * "размери";
    * "време за разгъване";
    * "гъвкавост";
    * "диелектрична якост";
    * "гасителна ефективност на пожарно огнище със слънчогледово олио";
    * "конструкция";
    * "маса".
- тежък тип (ВЛМ-021-61):
  * "форма";
    * "размери";
    * "време за разгъване";
    * "гъвкавост";
    * "диелектрична якост";
    * "гасителна ефективност на пожарно огнище със слънчогледово олио";
    * "термична изолация";
    * "устойчивост на горещи частици";
    * "конструкция";
    * "маса";
    * "приспособления за захващане";
    * "гасителна ефективност с летливи течности";
    * "възможност за повторна употреба".

Прахови смеси по показател- неакредитирано изпитване:
    *  "долна концентрационна граница на възпламеняване" /ДКГВ/,  съгласно ВЛМ-011-
       152 /2000;

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР,  в частност ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН е вписан в системата NANDO на Европейската комисия, като нотифицирано лице (изпитвателна лаборатория) за оценяване съответствието на строителни продукти по показател "Устойчивост на огън" под №2628, съгласно чл.18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и съгласно чл.48 от Регламент (ЕС) № 305/2011.

 Нотифицирания обхват на ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН-МВР е съгласно Разрешение за оценяване експлоатационните показатели на съществената характеристика "устойчивост на огън" на строителни продукти, елементи, конструкции и инсталации  №CPR 24-NB 2628 от 13.02.2016 г., издадено от МРРБ.
Обхвата за извършване на нотифицирани изпитвания е по методи, както следва:

БДС EN 1364-1:2015 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 1: Стени
БДС EN 1364-2:2002 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 2: Тавани
БДС EN 1364-3:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 3: Окачени фасади. Пълна конфигурация (завършен монтаж);
БДС EN 1364-4:2014 Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 4: Окачени фасади. Конфигурация на частите;
БДС EN 1365-1:2012/AC:2013 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 1: Стени;
БДС EN 1365- 2:2015 Изпитване на устойчивост на огън на носещи елементи. Част 2: Подове и покриви;
БДС EN 1366- 1:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 1: Тръбопроводи;
БДС EN 1366- 2:2015 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 2: Пожарозащитни клапи;
БДС EN 1366-3:2009 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 3: Запълващи уплътнения;
БДС EN 1366-4:2006+A1:2010 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 4: Уплътнения за линейни съединения;
БДС EN 1366-8:2005  Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи
БДС EN 1366-9:2008  Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 9: Едносекторни димоотводи;
БДС EN 1366-10:2011  Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим;
БДС EN 13381-1:2014  Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 1: Хоризонтални защитни прегради;
 БДС ENV 13381-4:2013 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към елементи от стомана;
БДС ENV 13381-7:2003 Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 7: Защита, прилагана към елементи от дърво;
БДС EN 13381-8:2013 Методи за изпитване за определяне приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 8: Реактивна защита, приложена на стоманени елементи;
БДС EN 1366-6:2005  Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 6: Повдигнати подове и кухи подове;
БДС EN 14135:2005 Покрития. Определяне на огнезащитната способност;
БДС EN 1634-1:2014  Изпитвания за устойчивост на огън и управление на дима на комплекти врати и затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 1: Изпитвания на устойчивост на огън за комплекти врати и затварящи устройства и отваряеми прозорци;
 БДС EN 1634-2:2009 Изпитвания на устойчивост на огън и управление на дима за врати, затварящи устройства, отваряеми прозорци и елементи на строителния обков. Част 2: Изпитване на характеристиката устойчивост на огън за елементи на строителния обков; 
БДС EN 13501-1:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 1: Класификация въз основа на резултати от изпитване на реакция на огън. 
БДС EN 13501-2:2007+A1:2009 Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации.