МВР

ГД ПБЗН

 

Информационно-аналитична дейност

Информационно-аналитичната дейност на Главна дирекция "Пожарна  безопасност и защита на населението" включва събиране, обработване, съхраняване, анализиране, използване и предоставяне на информация за:

  • възникналите пожари, аварии, бедствия, катастрофи, други инциденти и извършената дейност от службата;
  • превантивните и административнонаказателните мерки;
  • стратегическите и особено важните обекти;
  • противопожарната и спасителната техника, въоръжение и гасителни средства;
  • плановете за ликвидиране на последиците от пожари, аварии, бедствия и
    катастрофи;
  • издадените разрешения на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти.

Информацията посочена по-горе се предоставя на държавни органи, организации, юридически лица и граждани, които имат законен интерес и основание да я получат.

ГДПБЗН-МВР изгражда и поддържа информационни фондове на базата на информация, придобита при изпълнение на функциите си.
Основната задача на информационното осигуряване в ГДПБЗН е да обезпечава бърза, точна и навременна информация за нуждите на ръководството на МВР, ГДПБЗН, държавните институции, ведомства, организации, както и външни организации и граждани.
За целта в ГДПБЗН се поддържат автоматизирани информационни системи, част от които са дадени по-долу:
Една от основните информационни системи е Автоматизирана информационна система “Произшествия – ПБЗН”
В АИС “Произшествия – ПБЗН” се въвеждат, съхраняват и обработват данни за пожари, промишлени аварии, бедствени ситуации, катастрофи в ликвидирането на които или отстраняването на последиците от тях са участвали структурните звена на ГДПБЗН-МВР. Системата е единствена по рода си в страната и по пълнотата на съдържащите се в нея данни. За периода от 1995-2021 г. в нея се съхраняват над 1 186 000 произшествия.
Статистистическата информация от системата се използва при изготвянето на бюлетини, справки, информации и анализи за нуждите на ръководствата на МВР и ГДПБЗН, както и за другите държавни институции, ведомства и организации.
Информация за конкретни произшествия, може да бъде предоставяна на заинтересовани граждани и фирми по реда на Закона за достъп до обществена информация.
Главната задача на ГДПБЗН е опазване живота, здравето и имуществото на гражданите, както и охраната и защитата на стратегически, особено важни и потенциално опасни обекти от националното стопанство от пожари, промишлени аварии, природни бедствия и транспортни катастрофи.
Основните рискове за сигурността на гражданите в мирно време са мащабните природни бедствия, големите промишлени аварии и транспортни катастрофи. Главната особеност на тези рискове е тяхната непредвидимост. За ликвидиране последиците от тях е необходима незабавна реакция на основните сили и средства, бързата мобилизация и съсредоточаване на допълнителни сили и средства и изключително бързото вземане на управленски решения.