МВР

ГД ПБЗН

 
Компонент 1 - Разработване на диагностика и пътна карта, открояваща необходимите действия за укрепване на управлението на риска от бедствия

 

Компонент 2 - Събиране на исторически данни за щети и загуби и разработване на концепция за събирането им в бъдеще

 

Компонент 3 - Разработване на предложение за Национален профил на риска от бедствия в България

 

Компонент 4 - Разработване на доклад с предложение за Национален план за управление на риска от бедствия в България

 

Компонент 5 - Развитие на капацитет