МВР

ГД ПБЗН

 


ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ


Разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите се урежда по реда на АПК.

Съгласно чл. 112 от АПК, предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Съгласно чл. 118 от АПК, срокът за произнасяне по предложение е до два месеца от неговото постъпване и в седем дневен срок се съобщава на подателя на предложението. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за произнасяне може да бъде продължен от по-горестоящия орган до шест месеца, за което се съобщава на подателя.

Според чл. 121 от АПК, срокът за произнасяне по сигнал е двумесечен. Този срок може да бъде продължен от по-горестоящия орган, когато особено важни причини налагат това, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

 

Сигнали за нарушаване на служебните задължения или превишаване на власт от служители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР могат да бъдат изпращани до Директора на ГДПБЗН - МВР на адрес: гр. София, ул. "Пиротска" № 171А.


Сигнали за корупция и корупционно поведение на служители от системата на МВР могат да се подават от всички граждани на телефон 982 22 22 и на интернет адрес www.nocorr.mvr.bg.

Горещи телефони за получаване на предложения и сигнали във връзка с дейността на ГДПБЗН-МВР

- в работно време: 02/982-12-48; 02/982-10-58/982-10-65;
- в извън работно време: 02/96010262.


Гражданите и служителите на МВР могат да подават предложения и сигнали във връзка с дейността на ГДПБЗН-МВР и на поставената на входа на сградата на ГДПБЗН-МВР пощенска кутия.
Приемни дни за граждани и служители на МВР от ръководството на ГДПБЗН-МВР:

Директор на ГДПБЗН-МВР
Понеделник - от 14:00 часа до 16:00 часа;

Зам.-директор на ГДПБЗН-МВР
Вторник - от 14:00 часа до 16:00 часа;

Директор на дирекция "Критична инфраструктура превенция и контрол" при ГДПБЗН-МВР
Сряда - от 10:00 часа до 12:00 часа;

Директор на дирекция "Операивни дейности" при ГДПБЗН-МВР
Четвъртък - от 10:00 часа до 12:00 часа.


Ред за прием на граждани и служители на МВР от ръководството на ГДПБЗН-МВР:
Гражданите и служителите на МВР, които желаят да подадат предложения и сигнали във връзка с дейността на ГДПБЗН, заявяват това предварително пред съответните технически сътрудници чрез длъжностното лице от приемната на ГДПБЗН-МВР, като се посочва характера на въпросите, които ще поставят и телефони за връзка с тях;
При възникване на неотложни служебни ангажименти и отпуск на ръководните служители, гражданите и служителите на МВР, ще бъдат уведомени своевременно и ще им бъде посочена нова дата и час за провеждане на среща;
По преценка на ръководния служител и изразено съгласие от страна на гражданина или служителя на МВР, срещата може да бъде проведена и със заместника на ръководния служител