МВР

ГД ПБЗН

 

Международни документи

 

  • Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
  • Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 01 юли 2015 година относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
  • Решение 2000/367/ЕО на Комисията от 03 май 2000 година за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях
  • Решение 2001/671/ЕО на Комисията от 21 август 2001 година за приложение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класификацията на покриви и покривни покрития, които са изложени на външен огън
  • Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (pdf - 1,1 Mb)
  • Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism (pdf - 1,1 Mb)
  • Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита (pdf - 92 Kb)
  • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection (pdf - 63 Kb)
  •