МВР

ГД ПБЗН

 

 

Международни документи

 • Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
 • Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism
 • Директива 2008/114/ЕО на Съвета от 8 декември 2008 година относно установяването и означаването на европейски критични инфраструктури и оценката на необходимостта от подобряване на тяхната защита
 • Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and designation of European critical infrastructures and the assessment of the need to improve their protection
 • Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 09 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
 • Делегиран регламент (ЕС) 2016/364 на Комисията от 01 юли 2015 година относно класифицирането на експлоатационните показатели за реакцията на огън на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета
 • Решение 2000/367/ЕО на Комисията от 03 май 2000 година за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията за огнеустойчивост на строителни продукти, строителни конструкции и части от тях
 • Решение 2001/671/ЕО на Комисията от 21 август 2001 година за приложение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класификацията на покриви и покривни покрития, които са изложени на външен огън
 • Делегиран регламент (ЕС) № 1292/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година относно условията за класифициране без изпитване на някои подови настилки от дървесина без покритие по стандарт EN 14342 по отношение на реакцията им на огън
 • Решение 96/603/ЕО на Комисията от 4 октомври 1996 година за съставяне на списък с продукти, принадлежащи към класове А „Без принос за пожар“, предвиден в Решение 94/611/ЕО относно прилагането на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно строителните продукти
 • Решение 2003/43/ЕО на Комисията от 17 януари 2003 година относно определяне на класове по реакция на огън за някои строителни продукти
 • Решение 2005/610/ЕО на Комисията от 9 август 2005 година относно определяне на класове по реакция на огън за някои строителни продукти
 • Решение 2006/600/ЕО на Комисията от 4 септември 2006 година относно установяване на класове по реакция на външен огън за някои строителни продукти по отношение на сандвич-панели с двустранно метално покритие
 • Решение 2000/553/ЕО на Комисията от 6 септември 2000 година за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение характеристиките на външен огън на покривните покрития
 • Решение 2006/213/ЕО на Комисията от 6 март 2006 година относно класификацията на характеристиките по реакция на огън на някои строителни продукти за подови настилки от дървесина, ламперии и външни стенни покрития от масивна дървесина
 • Решение 2010/737/ЕС на Комисията от 2 декември 2010 година за определяне на класове по реакция на огън за строителния продукт „стоманени плоскости с покритие от полиестер и с покритие от пластизол“