МВР

ГД ПБЗН

 

Заповед рег.№ 8121з-1702 от 09.12.2022 г. за утвърждаване на Специализирана методика по пожаро-строева подготовка на служителите от ГДПБЗН-МВР
Специализирана методика по пожаро-строева подготовка на служителите от ГДПБЗН-МВР
Приложения към специализираната методика по пожаро-строева подготовка на служителите от ГДПБЗН-МВР:
Приложение № 1
Приложение № 2
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7


ВАЛИДИРАНИ МЕТОДИ ЗА  ИЗПИТВАНЕ, ЗА  КОИТО  Сектор "ИЦ по ПАБ" при ГДПБЗН Е ПОЛУЧИЛ АКРЕДИТАЦИЯ

1. ВЛМ -011-152/00 Методика за определяне долна концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ).
2. ВЛМ-011-247/04 Методика за определяне съдържанието на моноамониев фосфат.
3. ВЛМ -012-178/02 Определяне на съдържанието на калциев карбонат.
4. ВЛМ-021-217/03 Определяне на основните експлоатационни показатели на синтетични пенообразуватели за противопожарни цели.
5. ВЛМ-011-249/04«Методика за изпитване на пенообразуватели  “Верифлам” и “Пенол М-90”
6. ВЛМ-022-120/99 Определяне на експлоатационните параметри на филмообразуващи пенообразуватели за гасене на пожари.
7. ВЛМ -022-396/98 Лабораторно определяне на гасителна ефективност на пенообразуватели за гасене на пожари.
8. ВЛМ-021-155/01 Методика за изпитване на шлангове пожарникарски.
9. ВЛМ-021-61/98 Методика за изпитване на одеала пожарогасителни.